31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 121

DUPLICATION CYST AT THE POSTERIOR TONGUE: A RARE LOCALIZATION OF FOREGUT DUPLICATION CYST CASE REPORT

Introduction: We present a case report of a rarely seen congenital foregut duplication cyst with reviewing  the literature.

Case report:  A 7 months old patient was brought to our clinic with complaints of feeding difficulty and swelling of the tongue. In examination; we noticed a cystic lesion which located near to left side of tongue base causing protrusion of tongue to the opposite side. In the operation the 3 cm diameter cystic lesion was totally excised from the tongue base. Following the surgery, the patient fed in the early post operative period and no complication was observed other than hipersalivation. In histopathological examination; we observed the wall of the cystic lesion is lined by striated muscle and salivary glands accompanied by squamous epithelium and goblet cells.

Discussion: A small number of case reports in the literature available about foregut duplication cyst. About these reports, localization of duplication cyst in tongue is very rare. Cysts located in the front area of tongue are being diagnosed ​​more easily. Localization at the back of the tongue is much less than the other cases and diagnosis of this type of cysts is a challenging issue. Gastric mucosa epithelium is frequently seen microscopically in the cases reported in the literature.

Conclusion: In literature, a very few cases of duplication cyst located at the posterior tongue have been reported. Herein we presented a case of an unusual localization of a duplication cyst with literature review.

POSTERİOR DİLDE DUPLİKASYON KİSTİ: NADİR BİR FOREGUT DUPLİKASYON KİST OLGU SUNUMU

Giriş/amaç: Nadir görülen bir konjenital foregut duplikasyon kist olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.

Olgu sunumu: Kliniğimize beslenirken zorlanma ve dilinin büyük olması şikayetleri ile 7 aylık bir erkek hasta getirildi. Yapılan muayenede dil arka kısmında, dil köküne yakın bölgede ve sol tarafta yerleşim gösteren; dili sağa ve öne doğru iten kitle tespit edildi. Tetkikleri yapılan hasta operasyona alındı ve 3 cm çapındaki kistik yapı, dilin posteriorundan total olarak eksize edildi. Postop erken dönemde beslenen hastanın 1 gün boyunca devam eden hipersalivasyon problemi dışında sorunu olmadı. Histopatolojik değerlendirmede; mikroskobik olarak skuamöz epitel ve goblet hücreleri ile döşeli, duvarında çizgili kas ve tükrük bezi olan kistik lezyon izlendi.

Tartışma: Foregut duplikasyon kisti ile ilgili literatürde az sayıda olgu sunumu mevcuttur. Foregut duplikasyon kistlerinin çok az bir kısmını dildeki duplikasyon kistleri oluşturmaktadır. Dilde ön bölge yerleşimli kistlerde tanı daha kolay konulmaktadır. Dilin arka kısmında yerleşim gösteren duplikasyon kisti vaka sayısı ise çok daha azdır ve bununla birlikte bu tip kistlerde tanı koymada güçlükler yaşandığı belirtilmektedir. Literatürdeki olgularda mikroskobik olarak genellikle mide epiteli izlendiği görülmektedir.

Sonuç: Literatürde çok az sayıda posterior dil duplikasyon kisti vakası olduğu görülmektedir. Biz yazımızda atipik yerleşimli bir duplikasyon kist olgusunu literatür değerlendirmesi ile birlikte sunduk.

Close