31st Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 85

WHEN AND HOW TO TREAT BABIES WITH URINARY CALCULI?

Introduction: We evaluated children younger than 1 year of age who associated with urinary tract calculi.

Patients and methods: A total of 83 babies who treated for urinary tract calculi between 2010 and 2012 was evaluated. Minimal invasive procedures were performed to remove the stones in all children who need surgical intervention.

Results: Forty-five were boy and 38 were girl. Mean age was 6.7 years (conservative group, 5.9 months. Surgical group, 10.3 months). 44 (66.7%) patients with renal calculi and 3 (17.6%) patients with ureteral calculi were younger than 6 month. Stone presented on right side in 20 patients, left side in 28, and bilateral in 35 patients. Well hydration was given in 31 patients, hydration and Sholl solution in 29, and hydration, Sholl solution and prophylactic antibiotic in 7 patients as conservative treatment, while surgical intervention required in 16 patients (8 ESWL, 8 URS). All surgical procedures were done with minimally invasive approach. None of them required open surgery. Overall, 61 out of 66 (92.4%) babies with renal stone and 6 out 17 (35.3%) babies with ureteral stone were treated conservatively.

Conclusions: Such invasive diagnostics as IVU, CT and renal scan are not necessary in asymptomatic babies with urinary stone who do not need interventional therapy; detailed urinary ultrasound is the only diagnostic test needed. Surgical intervention is the therapeutic approach in babies associated with symptomatic (obstruction or UTI) urinary calculi. The vast majority of renal stone in young babies are smooth, unformed, and thus asymptomatic. Therefore, the majority of these babies neither need invasive diagnostics nor surgical treatment; they can easily be treated conservatively. However, a significant number of babies who associated with ureteral stone are symptomatic and thus need surgical intervention. As conservative treatment, well hydration is the only need for one urinary organ located small calculi. Sholl solution in addition to well hydration is beneficial when multiple stone located in more than one urinary organ.

BEBEK TAŞLARINDA NE ZAMAN HANGİ TEDAVİ?

Amaç: Üriner taş nedeniyle tedavi ettiğimiz 1 yaşından küçük bebeklerle ilgili deneyimlerimizi paylaşmak.

Gereç ve yöntem: 2010-2012 arasında üriner taş tanısıyla tedavi ettiğimiz 1 yaşından küçük 83 bebek değerlendirildi. Cerrahi olarak tedavi edilen bebeklerin tümünde minimal invazif yöntemler kullanıldı.

Bulgular: Bebeklerin 45’i erkek, 38’i kızdı. Yaş ortalaması tümünde 6.7ay iken; bu değer konservatif tedavi edilen grupta 5.9ay ve cerrahi grupta 10.3aydı. Taş tarafı, bebeklerin 20’sinde sağ, 28’inde sol ve 35’inde iki taraflıydı. Taş yeri, 66’ında böbrek, 17’sinde üreterdi. En sık ek anomali hidronefrozdu(17 bebek). Bebeklerin 31’inde bol sıvı alımı, 29’unda bol sıvı alımı ve Sholl solüsyonu, 7’sinde bol sıvı alımı, Sholl solüsyonu ve koruyucu antibiyotik ile konservatif tedavi uygulandı. Toplam 16 bebekte cerrahi tedavi (8 ESWL, 8 URS) uygulandı, hiçbirinde açık cerrahi gerekmedi. Böbrek taşı olan 66 bebeğin 61’i(%92.4) konservatif tedavi ile düzelirken, 5 bebekte cerrahi tedavi gerekti. Bunun yanında, üreter taşlı 17 bebeğin 6’sı(%35.3) konservatif düzelirken 11 üreter taşına cerrahi girişim gerekti.

Yorumlar: Girişim gerektirmeyen asemptomatik üriner sistem taşlarında İVU, BT ve Renal Sintigrafi gibi invaziv tetkiklere gerek yoktur; bunlarda detaylı üriner USG yeterlidir. Semptomatik üriner taşlı bebeklerde cerrahi girişim gerekir. Bebeklerdeki böbrek taşlarının çoğu tam şekillenmemiş yumuşak taş yapıları şeklindedir ve asemptomatiktir. Bu nedenle, büyük çoğunluğu invaziv tetkiklere ve girişimsel tedavilere gerek olmadan konservatif olarak tedavi edilebilir. Ancak, bebeklerdeki üreter taşlarının önemli bir kısmı semptoma neden olarak cerrahi girişim gerektirmektedir. Konservatif tedavi olarak, sadece bir üriner bölgede küçük taşlar varsa yanlız bol hidrasyon yeterlidir. Birden fazla üriner bölgede taş varsa bol hidrasyona ek olarak Sholl solüsyonu verilmesi faydalıdır.

Close