Yenidoğan döneminde periferik yerleştirilen santral kateterler
İ Uygun [1], MH Okur [1], S Otcu [1], H Öztürk [2]
[1] Dicle Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Cerahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD, [2] Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Cerahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD.

 

Amaç:Periferik yerleştirilen santral kateterler (PYSK) yenidoğanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu çok ince kateterlerin yerleştirilmesi yüksek bir başarısızlık oranı ile birlikte çok hassas bir işlemdir. Yenidoğan Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitemizde geliştirdiğimiz kolay yeni bir PYSK yerleştirme tekniğini ve bu teknik ile PYSK yerleştirilen yenidoğanları ve başarı oranı, yerleştirme girişim sayısı, çıkarılma nedenleri ve komplikasyonları gibi kateter özelliklerini sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:Eylül 2004 ile Eylül 2010 arasındaki 6 yıllık dönemde Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde takılan 40 PYSK retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:40 PYSK toplam 37 hastaya (26, %70 erkek, 11, % 30 kız) yerleştirildi. Hastaların ortalama yaşı 8.3 gün (aralığı 1-66 gün) ve ortalama ağırlığı 2365 gr (aralığı 600-5000 gr) idi. En sık yerleştirilen ven uzun safen ven (%85) idi. Vücutta PYSK uzunluğu ortalama 19,6 cm (aralığı 30 cm ile 5 cm) idi. Ucu tüm hastalarda santral ven yerleşimliydi. Cerrahi karın PYSK yerleştirme için (% 38) en sık sebepti. Kateterizasyon süresi 7.7 ± 5.6 gün (1-Frenç 5.5 gün, 2-Frenç 8.6 gün) idi. Hemen hemen tüm PYSK’ler başarıyla (40/42, başarı oranı % 95) ve ilk vene girişte (36/42, % 86) yerleştirildi. PYSK’ların çoğu (% 87) tedavinin tamamlanması veya hastanın ölümünden sonra çıkarıldı. Üç minör komplikasyonlar kaydedildi. İki yenidoğanda giriş yerinden olan kanama kompresyonla durduruldu. Major komplikasyon görülmedi. Ölümlerin hiçbiri doğrudan PYSK kullanımına bağlanmadı.

Sonuç:Yenidoğanlarda yeni geliştirilen PYSK yerleştirme tekniği, literatürde önceki teknikler ile karşılaştırıldığında, kolay ve güvenli tekniklerinden biri olabilir.

***
Peripherally inserted central catheters in the neonatal period
İ Uygun [1], MH Okur [1], S Otcu [1], H Öztürk [2]
[1] Department of Pediatric Surgery and Pediatric Urology, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakir, Turkey, [2] Department of Pediatric Surgery and Pediatric Urology, Medical Faculty of Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

 

Purpose: Peripherally inserted central catheters (PICC) have been extensively used in neonates. However, insertion of these thinnest catheters is a very delicate procedure associated with a high failure rate. In our Neonatal Surgical Intensive Care Unit, we developed a very easy new PICC insertion technique and evaluated the neonates treated with PICCs which were inserted by using our technique as well as catheter features such as success rate, number of insertion attempts, reason for removal and complications.

Methods:Information was retrospectively collected on all 40 PICCs inserted at Kutahya Evliya Celebi Government Hospital and Dicle University Hospital during a 6-years period from September 2004 to September 2010.

Results:A total of 40 PICCs were inserted in 37 patients (26, 70% males, 11, 30% females) by using new technique. The median age of patients was 8.3 days (range 1 to 66 days) and the median weight of patients was 2365 g (range 600 to 5000 g). The vein most commonly accessed was long saphenous vein (85%). The length of PICCs in the body was 19.6 cm (range 5 cm to 30 cm). The tip was located in a central vein in all patients. Surgical abdomen was the most common cause for PICC insertion (38%). Duration of catheterization was 7.7±5.6 days (1-French 5.5 days, 2-French 8.6 days). Almost all of the PICCs were inserted successfully (40/42, success rate 95%) and in the first venipucture (36/42, 86%). Completion of therapy and removed after death were achieved with 87% of PICCs. Three minor complications were noted. Minor bleeding in the insertion site which was stopped via compression occurred in two neonates. Major complication was not seen. No deaths were directly attributed to PICCs use.

Conclusion:The new insertion technique of the neonatal peripherally inserted central catheters may be one of the easiest and safest techniques, in comparison to previous techniques reported in the literature.