Çocukluk Çağı Troid Kanserlerine Yaklaşım
A Oral [1], A Çayır [2], M Yiğiter [1], A Kaya [2], T Dikmen [1], Z Orbak [2], AB Salman [1]
[1] Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD,Erzurum [2] Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD, Erzurum

Amaç:

Çocuklarda tiroid nodülleri yetişkinlere göre nadir görülmekle birlikte troid nodülü zemininde kanser bulunması riski yüksektir. Bu çalışmada kliniğimizde opere edilen ve sayıları son zamanlarda artan tiroid kanseri olguları incelenmiştir. 

Yöntem:

Mart 2010- Haziran 2012 tarihleri arasında çocuk cerrahisi ve çocuk endokrinolojisi klinikleri tarafından birlikte takip ve tedavisi yapılan 12 hastanın verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Yaş, cinsiyet, altta yatan tiroid hastalığı ile ilgili bilgiler, patolojik tanı ve tedavi yöntemleri ve sonuçları gözden geçirilmiştir.

 Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 13.3 (10-16y), cinsiyet %50 ( 6 K, 6 E). Ortalama nodül boyutu 20 mm(8- 54 mm ) saptandı. Sintigrafik olarak 5 hastada hipoaktif, 3hastada hiperaktif ve 4 hastada hipo-hiperaktif nodül saptandı. İnce iğne aspirasyon biyopsisi 8 hastada hiperplazi, 4 hastada ise normal rapor edilmişti.  Tüm hastalara total troidektomi uygulanıldı ve tanı patolojik inceleme sonrası kesinleştirildi. 5 hastada papiller karsinom, 4 hastada adenomatöz hiperplazi, 2 hastada folliküler adenom, 1hastada hurtle hücreli adenom saptandı. Ortalama hastanede kalış süresi üç gündür. Bir hastada postop kalıcı hipoparatiroidizm gelişimesi dışında başka major cerrahi komplikasyon görülmemiştir. İki hastada operasyon sonrası gelişen hipoparatroidi kısa süreli olup kendiliğinden düzelmiştir. Operasyon sonrası izlem süreleri bir ay ile 2,5 yıl arasında olup mortalite gözlenmemiştir. Takip esnasında lenf nodu metastazı saptanan bir hastaya boyun diseksiyonu planlanmıştır.

 Sonuç:

Literatür verileri kızlarda 3 kat daha fazla olduğunu bildirmesine karşılık klinik serimizde bu oran eşit bulunmuştur. İnce iğne biyopsisi ve sintigrafik çalışmalar klinik serimizde malignite açısından kuşkulu bilgiler sağlamıştır. Patolojik tanı ile malignite ve öncüsü kabul edilen hiperplazinin tüm hastalarda tespit edilmesi nedeni ile klinik yaklaşımımız tüm hastalarda total tiroidektomi şeklindedir.12 vakalık klinik serimizin 3 yıldan az sürede oluşmuş olması olağan dışı bir durum olarak değerlendirilmiş olup, son yıllarda bölgemizde sebebi bilinmeyen radyasyon maruziyeti yönünde ciddi şüpheleri bu durum ortaya koymuştur

***
Approach To The Thyroid Cancers In Pediatric Age
A Oral [1], A Çayır [2], M Yiğiter [1], A Kaya [2], T Dikmen [1], Z Orbak [2], AB Salman [1]
[1] Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, University of Atatürk, Erzurum, Turkey [2] Department of Pediatric Endocrinology, Faculty of Medicine, University of Atatürk, Erzurum, Turkey

Aim Although thyroid nodules are rare, thyroid malignancies are common in pediatric age. In this study, we investigated to the thyroid malignancies and their features in department of pediatric surgery. Method It was investigated to the retrospective data from 12 cases whose administrated between the dates of March 2010- June 2012, diagnosed and treated by department of pediatric surgery and pediatric endocrinology in terms of age, gender, features of the previous thyroid diagnosis, pathological diagnosis, treatment strategies and results of treatments. Findings Mean age of the patients was 13.3. Half of the patients were male and others were female. Mean diameter of thyroid nodule was 20mm (8-54mm). In scintigraphy, Nodules were hypoactive in 5 patients, hyperactive in 3 of the patients, were hypo-hyperactive in 4 of the patients. According to fine needle aspiration biopsy, it was founded to the hyperplasia in 8 of the patients, and results were normal for 4 of the patients. Total thyroidectomy was applied to the all patients, and reached to the final diagnose at the end of the pathological investigation. Final diagnoses were papillary carcinoma (n: 5), adenomatous hyperlasia (n: 4), follicular adenoma (n: 2), hurtle cell adenoma (n: 1). Mean hospitalization period was 3 days. There was no serious surgical complication except permanent hypothyroidism in one case. Temporal post operational hypoparathyroidism appeared in two patient and resolved spontaneously. Follow-up period continued between post operational 1 to 30 month, and there was no mortality in these period. At the follow-up period, radical neck dissection was planned to the one patient because lenf nodu metastazı. Result We found that the equality between genders, although it was noticed to the three times common in females at literature. In this study, it was attained to contradictive results about malignancy with fine needle aspiration biopsy and scintigraphy. Because the hyperplasia which is considered as malignancy or previous form of malignancy, total thyroidectomy was applied to the all patients. This is the extreme condition that the case series constituted less than three years may be explain with unknown exposure to radiation in our geophragical region.