Ayaktan tedavi edilen ikinci derece yanıklarda Triticum Vulgare ve Dexpanthenol–Nitrofurazone kullanımının klinik sonuçları
H ALDEMİR.
ANTALYA ÖZEL ANADOLU HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİÄžİ

 

Amaç

 Yanık yarasında amaç öncelikle epitelizasyona engel olan eskarın kaldırılması ardından epitelizasyonun tamamlanmasıdır.  Bu çalışmada eskar lizisi için kullanılan ajanlardan Triticum Vulgare ile eskar lizisinin tamamlanmasının ardından epitelizasyon aşamasında Dexpanthenol–Nitrofurazone kullanımının ayaktan tedavi edilen ikinci derece yanıklarda etkinliğinin ve güvenirliliğinin saptanması amaçlanmıştır.

Materyel-Metod

 Kliniğimizde 2008-2010 yılları arasında %15 ve altında yanık alanına sahip ikinci derece yanık sebebiyle ayaktan tedavi edilen 46 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir.  Hastalar yaş, cinsiyet, yanık etkeni, yanık derecesi, eskar lizisi tamamlanma zamanı(Triticum vulgare kullanım süresi), epitelizasyon tamanlanma zamanı, enfeksiyon varlığı, antibiotik kullanımı, cerrahi tedavi  gereksinimi ve kozmetik sonuçları açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular

Olguların 24’ ü erkek, 22’si kız, yaş ortalaması 3.48 idi (9 ay-18 yaş). Yanık etkenleri sırasıyla; 1 hastada sıcak puding, 2 hastada sıcak ağda, 13 hastada sıcak metaller ve 30 hastada sıcak sıvılardan oluşmaktaydı. Olguların 26’sı yüzeyel, 20’si  derin 2. derece yanık idi. Ortalama yanık alanı %3.6 idi(%1-%13). Tek bir hastada 4 günlük Triticum vulgare sonrası kalın eskar nedeniyle cerrahi tedavi uygulandı. Kalan 45 hastada Triticum vulgare ile eskar lizisi tamamlanma süresi ortalama 4.95 gün (2-11 gün), epitelizasyon tamamlanma süresi ortalama 9.76 gün(5-17 gün) saptandı. Hiçbir hastada antibiotik kullanılmamış ve enfeksiyon gelişmemiştir. Hastaların tamamına skar önleyici tedavi başlandı. Toplam 5 (%10.87) hastada hipertrofik skar gelişti. Bu hastalardan biri cerrahi tedavi uygulanan olgu olup tamamı derin yanık alanı olan olgulardı. 

 

Sonuç

İkinci derece %15 ve altındaki yanık olgularında ayaktan tedavide Triticum vulgare ile eskar lizisi sağlandıktan sonra epitelizasyon döneminde Dexpanthenol-Furazone kullanımının etkin ve güvenilinir olduğu düşünülmüştür.

 

***
Clinical results of use of Triticum vulgare and Dexpanthenol-Furazone on second degree burns in outpatients
H ALDEMİR.
ANTALYA ANATOLIA HOSPITAL

 

Purpose

The primary goal to start the wound healing process in burn patients is removal of eschar. In this study, Triticum vulgare was used for the removal of eschar. During reepithelialisation, Dexpanthenol-Nitrofurazone was applied. The purpose of the study was to determine the effectiveness and safety of this treatment on outpatients with second degree burns.

 

Material-Methods

46 outpatients treated in our clinic for up to 15% second degree burns between 2008 and 2010 were reviewed  retrospectively. The patients were evaluated according to age, gender, cause of burn, degree of burn, duration for removal of eschar, duration of reepithelialistion, presence of infection, use of antibiotics, necessity for surgical treatment and cosmetic results.

 

Results


24 of the patients were male, 22 female. Average age was 3.48 years (9 months-18 years). Cause of burns were: hot pudding in 1 patient, hot wax in 2 patients, contact with hot metals in 13 patients and contact with hot liquids in 30 patients. 26 cases were superficial second degree burns, 20 were deep. The average surface area of the burns was 3.6% (1-13%). In only one patient, after four days of treatment with Triticum vulgare, was surgical procedure found necessary because of thick eschar. In the remaining 45 cases, the average duration for the removal of eschar was 4.95  (2-11) days and the average duration for reepithelialisation was 9.76 (5-17) days. None of the patients was treated with antibiotics and no infections occurred. All patients were treated for scar prevention. Hypertrophic scar occurred in 5 (10.87%) patients. The patients on whom scarring occurred were all deep burn cases.

 


Conclusion

It was observed that once eschar had been removed with Triticum vulgare, Dexpanthenol-Furazone was effective and safe during reepithelialisation in outpatients with second degree burns up to 15%.