ÇOCUK CERRAHİSİ HASTALARINDA KOLOSTOMİ/İLEOSTOMİ KAPATILMASI SONRASI BESLENMEYE GEÇİŞ SÜRELERİNİN VE GELİŞEN SEMPTOMLARIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
S Ertürk (1), A İslamoğlu (1), G Özalp Gerçeker (2)
(1)Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, (2)Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağ. ve Has. Hem. AD.

Giriş: Abdominal cerrahide, ameliyat sonrası yaklaşım uygulamaları değişebilmektedir. Kolostomi kapatılması sonrası beslenme sürecinde, barsak seslerinin başlangıcı, erken beslenme ve geç beslenme gibi çeşitli yollar izlenebilmektedir. Bu çalışma, çocuk cerrahisi hastalarında kolostomi kapatılması sonrası beslenmeye geçiş sürelerini incelemek ve beslenme sonrası gelişen semptomları belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Method:Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada,Ocak 2010- Haziran 2012 tarihleri arasında Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında kolostomi/ileostomi kapatılan hastalarda beslenmeye geçiş süreleri geriye dönük olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın örneklemini, kolostomi/ileostomisi kapatılan hastaların tümü oluşturmuştur (n:26). Veri toplama formunda; sosyodemografik özellikler, kolostomi/ileostomisine ilişkin ve beslenmeye ilişkin veriler değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 16.00 analiz programında, sayı ve yüzdelikler alınarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 25.0±3.7ay, ağırlıkları 11.0±9.0kg, %50.0’sinin tanısı anorektal malformasyondur. Hastaların %76.9’unda kolostomi, %23.1’inde ileostomi açılmıştır, %34.6’sı transvers, %65.4’ünde sigmoid bölgededir. Kolostomi açılması ve kapatılması arasında geçen süre 10.0±18.1 aydır. Ameliyat sonrası dönemde beslenme geçiş 2.7±1.4 gün, tam beslenmeye geçiş süresi 3.3±1.6, barsak hareketlerinin başlangıç süresi 1.2±0.5’dir. Kolostomi kapatılma sonrası yoğun bakımda kalış süresi 1.7±1.7’dir. Beslenmeye geçiş sonrası hastaların %30.8’inde kusma, %3.8’inde distansiyon gelişmiş olup, %69.2’sinde herhangi bir semptom gelişmemiştir. Kusma gelişen ve gelişmeyen hastalarda, erken ve geç beslenme süresi (3günden önce/sonra), stoma tipi, stoma bölgesi ve kolostomi kapatılması sonrası geçen süre (6aydan önce/sonra) değerlendirildiğinde anlamlı bir ilişki saptanmamıştır(p>0.05).

Sonuç: Beslenmeye geçiş kararı hekim ve hemşirenin işbirliğiyle verilebilir. Hemşirenin düzenli olarak barsak seslerini değerlendirmesi, hastanın mobilizasyonu, dekompresyonunun sağlanması, hastada oluşan semptomların saptanması ve giderilmesinde büyük bir rolü vardır. Bu konu ile yapılan çalışma sayısı yetersiz olup, kanıt düzeyinde çalışmalar yapılarak, hemşirelik girişimlerinin gerekliliğinin ortaya konulması önerilmektedir.

***
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF TRANSITION DURATION TO FEEDING AND ITS SYMPTOMS IN PEDIATRIC SURGERY PATIENTS AFTER THE CLOSURE OF COLOSTOMY / ILEOSTOMY
S Ertürk (1), A İslamoğlu (1), G Özalp Gerçeker (2)
(1)Ege University Faculty of Medicine, Pediatric Surgery Department (2)Ege University Faculty of Nursing, Pediatric Nursing Department

Introduction: Post surgical treatment applications may vary in abdominal surgery. During the period after colostomy closure some methods like the start of intestinal gurgling, early feeding  or late feeding can be adopted. This study took place for examining the transition time after colostomy closure in pediatric surgical patients, and for determining the symptoms which come out after the feeding.

Method:In this descriptive type study we examined the duration of transition to feeding in patients which took colostomy / ilostomy closure in Pediatric Surgery unit between Jan 2010 to June 2012 in reverse order.Study sampling consists of all patinents whose closure is with colostomy / ilostomy method (n:26). In data collection questionary feeding as well as colostomy / ileostomy data is evaluated with respect to sociodemographic properties. All data was analized on SPSS 16.00 analizer software taking appropriate figures and perncentages.

Findings: Average age among patients was 25.0±3.7 months, and they weighed 11.0±9.0kg, 50 percent were diagnosed with anorectal malformation. 76.9% of patients were opened by colostomy and 23.1% by way of ileostomy. Those were operated 34.6% on transverse and 65.4% on sigmoid area. The time interval during opening and closure with colostomy is 10.0±18.1 months. Post operational feeding transition duration is 2.7±1.4 days and time interval for transition to full feeding is 3.3±1.6 days and the duration before the start of instestinal movement is 1.2±0.5 days. After the closure with colostomy duration of stay in intensive care is 1.7±1.7 days. After beginning the feeding 30.8% of the patients experienced vomiting, and 3.8% had distension while 69.2% had no significant symptoms. When early and late feeding durations (before/after 3 days) are evaluated in patients with and without vomit, with respect to stoma type, stoma region and according to the time passed after colostomy closure (before/after 6 months) there isn’t any meaningful correlation between them (p>0.05).

Result: Decision to start to feeding is agreed between physician and the nurse. The nurse has a major role in evaluation of intestinal sounds, mobilizing the patient, ensuring the decompression, in detection and elimination of symptoms occur in patient. The studies on this subject are insufficient, thus the studies at the level of proving must be taken place and it is advisible to put forth the need for nursing .