33rd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 33

A rare cause of upper gastrointestinal bleeding in childhood: Eosinophilic esophagitis and gastropathy

E Aydın*, ÖF Beşer**
*Bahcelievler State Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Department of Pediatric Gastroenterology, Okmeydani Training and Research Hospital

Aim:

To present a patient admitted with bloody vomiting to our department and diagnosed as eosinophilic esophagitis and gastropathy.

 

Case:

A 16 years-old girl who didn’t have any prior disease was admitted to our emergency department with bloody vomiting. She had blood pressure 110 / 70mmhg, a heart rate of 145 / min. Hemoglobin level was 9,13g / dL, hematocrit 27.1%, platelets 340000mm3, albumin 2,7g / dL, 18,6sn aPTT, PT 14,7sn, activity 68.1%, was in 1.22 in laboratory. She had active bleeding from nasogastric tube and 7 units blood transfused for hemodynamic stabilization. Portal vein velocity 15cm / s and hepatopedal at doppler ultrasound of the portal system. CT splenoportography cavernous transformation were not observed. There was reflux in upper Gİ studies. Esophagus was normal at endoscopy but ulcerous lesions in the stomach and aphthous lesions in duodenum were found. The examination of biopsy samples were reported as esophagitis and gastritis with infiltration of eosinophils. Proton pump inhibitor, H2 receptor antagonist and antihistamines were designed as treatment. She has been well for last 6 months on follow-up.

 

Conclusion:

Eosinophilic esophagitis and gastritis can lead to massive upper GI bleeding in childhood. Antihistaminic drugs must be added to the treatment of these patients.

Çocukluk çağında nadir bir üst gis kanama sebebi: Eozinofilik özofajit ve gastropati

E Aydın*, ÖF Beşer**
*Bahçelievler Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği, İstanbul
**Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniği

Amaç:

Kanlı kusma nedeni ile kliniğimize başvuran ve eozinofilik özofajit ve gastropati tanısı alan olguyu sunmak

Olgu:

Öncesinde bilinen bir hastalığı olmayan ve kanlı kusma şikayeti ile acil servisimize başvuran 16 yaşında kız olgunun genel durumu orta-iyi, tansiyonu 110/70mmHg, kalp tepe atımı 145/dak idi. Laboratuvarında hemoglobin 9,13gr/dl, hematokrit 27,1%, trombosit 340000mm3, albümin 2,7gr/dl, aPTT 18,6sn,  PT 14,7sn, aktivitesi 68,1%, inr 1,22 idi. Nazogastrik tüpten aktif kanaması olan olgunun hemodinamik stabilizasyonu için 7 ünite kan transfüzyonu yapıldı. Portal doppler ultrasonunda portal ven akım hızı 15cm/sn ve hepatopedaldi. BT splenoportografisinde kavernöz transformasyon gözlenmedi. Üst GİS pasajında reflü mevcuttu. Hastanın yapılan endoskopisinde özofagus salim iken midede iyileşmekte olan ülseröz lezyonlar ve duodenumda aftöz lezyonlar mecuttu. Alınan biopsi örneklerinin incelenmesinde özonofiller ile infiltre özofajit ve gastrit olarak raporlandı. Hastanın tedavisi proton pompa inhibitörü, H2 reseptör antagonisti ve antihistaminik olarak düzenlendi. Olgunun son 6 aylık takibinde yeni bir kanama atağı gözlenmedi.

Sonuç:

Özonofilik özofajit ve gastritin çocukluk çağında masif üst gis kanamaya sebep olabilmektedir. Bu grup hastalarda antihistaminik ilaçlar tedaviye mutlaka eklenmelidir. 

Close