34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 141

Follow of Isolated pancreatic head laceration and treatment management of children: A case report

T Sekmenli, M Gündüz, İ Çiftçi
Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction:  Blunt trauma of pancreas is a rare condition. Early diagnosis is important for morbidity and mortality. We aimed to evaluate treatement and management of a patient with pancreatic laseration.

Case report: We have reported a 4 year old boy with isolated pancreatic head laceration due to falling dawn. On physical examination both peritoneal irritation signs and ultrasonography results were negative. After observing 12 hours patient was discharged. 1 day later he had abdominal pain and vomiting. He had epigasric tenderness and defans. Laboratory findings were as hemoglobin 11g/dl, leucocyte 13000K/ul, amylase 720, lypase 2300. Abdominal coputerize tomography demostrated laseration with diameter of 1.5 cm in pancreas head. During treatement patient had total parenteral nutrition, antibioteraphy, somatostatine, and H2 receptor blocers. In follow up the amylase and  lypase values were as 1776-4160 U/Lin second day and 254-323U/L in fourth day respectively. He had oral nutrition at sixth day and discharged two days later. Two weeks later there was not any pathological finding in ultrasonography and also serum amylase and  lypase levels were normal

Conclusion: Upper abdominal pain, leucocytosis, and  increraseof pancreatic enzyme levels are the triad of pancreatic injury. Computerise tomography has an impotratant role in pancreatic traumas.

İzole pankreas başı laserasyonlu çocuk olgunun takibi ve tedavi yönetimi: Olgu sunumu

T Sekmenli, M Gündüz, İ Çiftçi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 Giriş: Pankreasın künt travmayla yaralanması çok nadirdir. Tanının erken konulması ve yaralanmanın derecelendirilmesi komplikasyonlar ve mortalite açısından önemlidir. İzole pankreas  laserasyonlu bir olgunun tedavi ve yönetimi sunulacaktır.

Olgu sunumu: 4 yaşında erkek olgu karnı üzerine düşme sonucu acile getirilmiş. Yapılan fizik muayene sonucunda görüntüleme yöntemi olarak  ultrason tetkiki istenmiş, bir  pataloji tespit edilemiyen hasta 12 saat gözlem sonrası evine gönderilmiş. Ertesi gün  karın ağrısı, kusma şikayetleriyle hastanemiz aciline tekrar getirildi. Fizik muayenede şuuru açık, batın epigastrik bölgede hassasiyet ve defans mevcuttu. Kan hemoglobini 11, lökosit 13000’lerde, amilaz’ı 720,  lipaz: 2300 olan hastaya kontrastlı batın tomografi çekildi. Tomografide pankreas başında 1.5cm’lik laserasyon nedeniyle hasta yatırıldı. Oral alımı stoplandı, Nazogastrik sonda takıldı, mayi desteği ve total parenteral nutrisyon tedavisine başlandı. Antibiyoterapi ve H2 reseptör blokörü ve somastatin desteği verildi. 2. Gün amilaz 1776,  lipaz 4160 geldi. 4. Gün amiaz 254, lipaz 323 geldi.5. gün nazogastrik çekildi. 6. Gün rejim 1 gıda verilen hastanın,  yedinci gün rejim 2’yi tolere etmesiyle,  8. Gün taburcusuna karar verildi. 2 hafta sonraki kontrol ultrasonda herhangi bir patoloji saptanmadı. Pankreas enzimleri  normal olarak değerlendirildi.

Sonuç: Pankreas yaralanmasının klinik triadı üst karın ağrısı, lökositoz ve pankreas enzimlerinin ısrarcı yüksekliğidir. Kontrastlı bilgisayarlı tomografi klinik semptom veren olgularda retroperitoneal organ olan pankreas yaralanmalarını ve eşlik eden patolojileri değerlendirmede önemli bilgiler sunacağından ilk tercih olarak kullanılmalıdır. Yüksekten düşen hastalarda epigastrik hassasiyette akılda tutulmalıdır.

Close