34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 115

Does Elastography Have a Place in Evaluating Tissue Stiffness in Necrotizing Enterocolitis?

KÖ Hançerlioğulları*, A Tosun**, G Hançerlioğulları***, T Soyer****
*Giresun University Medical School Department of Pediatric Surgery
**Giresun University Medical school Department of Radiology
***İstanbul Bilgi University Faculty of Engineering and Natural Sciences Department of Industrial Engineering
****Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: Necrotizing enterocolitis (NEC) is among common gastrointestinal surgical emergencies in newborns. From diagnostic perspective, it is very difficult to differentiate from other conditions. Ultrasonography (USG)-elastography has been used to determine tissue stiffness. The aim of this experimental study is to evaluate the effectiveness of US-elastography as an objective method for the diagnosis and treatment of NEC.

Materials and methods: Sixteen newborn Wistar albino rats were divided into two groups containing 8 rats each. Group-I was accepted as the control group, and the rats in this group were not subjected to any stress. Rats in Group-II were kept in an environment containing 100% CO2 for an average of 5 minutes, and at +4°C ambient temperature for 10 minutes. These procedures were repeated twice a day for 4 days. All rats in both groups were sacrificed at the end of the 4th day. Laparotomy was performed, and an intestinal segment of 2-cm in length and 1-cm above the ileocecalvalve was removed and examined macroscopically followed by US. Grayscale US studies and elastography technique were performed with a 4-13 MHz linear probe (EsaoteMyLab60, Geneva, Italy; Elaxto image) by the same radiologist.

Results: There were statistically significant increases in elastography values of terminal ileum at 24th, 48th, and 96thhours (p < 0.05).  

Conclusions: With longer ischemia time in necrotizing enterocolitiselastographic measurement values of the intestinal tissue increased significantly.  Elastography is a reliable technique for evaluation of terminal ileum in newborn cases with NEC. Elastography may be a useful tool alongside other tests in the diagnosis of NEC.

Key words: NEC; ElastographyTissue Stiffness

Nekrotizan Enterekolitte Doku sertliğini ölçen Elastografinin yeri var mıdır?

KÖ Hançerlioğulları*, A Tosun**, G Hançerlioğulları***, T Soyer****
*Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
***İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
****Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yeni doğanlarada Nekrotizan enterokolit (NEK) sıklıkla görülen gastrointestinal cerrahi aciller arasında yer alır.Tanısı ve tedavisinin yönlendirilmesinde diğer hadiselerden ayrımı oldukça zordur.  Bu çalışmada amacımız Nekrotizan enterekolit tanı ve tedavisinin yönlendirilmesinde yeni bir yöntem olan Elastografinin doku sertliğini ölçerek etkinliğinin gösterilmesidir.

Material ve metod: 16 yenidoğan  wistar albino rat 8’erli gruplar halinde 2 gruba ayrıldı.  Grup-I: kontrol grubu olarak alındı ve herhangi bir strese maruz bırakılmadı. Grup-II:  % 100 CO2 içeren ortamda ortalama 5 dk. ve +4°C’de 10 dk. bekletildiler.  Bu işlemler günde iki defa, 4 gün boyunca uygulandı.Tüm gruplardaki sıçanlar 4. gün sonunda sakrifiye edildi. Laparatomiden sonra ileoçekal valvin 1 cm yukarısından 2 cm’lik bağırsak segmentine makroskopik inceleme sonrası radyolojik incelemede aynı radyolog tarafından 4-13 MHz linear probe kullanılarak gri skala usg ve elastografi ile ölçümleri yapıldı.

Sonuç Terminal ileum 24. Saat, 48. Saat ve 96. saat elastografi değerlerinde statistically significant changes olarak anlamlı derecede artış gözlenmiştir (p<0,05).  

Conclusions: Nekrotizan enterekolitte iskemi süresi uzadıkça bagirsak dokusunun elastografik ölçüm değerleri anlamlı şekilde artmıştır. Elastografi yenidogan yaş grubu NEK vakalarında Terminal ileum  değerlendirilmesinde görüntü penceresinin genişliği ve doku katılığının gri skala ve renkli imajla daha sağlıklı değerlendirilmesinde üstün özelliklere sahip güvenilir bir tekniktir. Elastografi yönteminin NEK tanısında diğer tanısal tetkiklere katkıda bulunabileceği gözlenmiştir.

Key words: NEK; Elastografi

Close