34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 71

Laparoscopic approach to unusual noncommunicating isolated duplication cyst

S Büyükbeşe Sarsu*, R Ucak**
*Gaziantep Children's Hospital
**Sisli Etfal Training And Research Hospital

Introduction: Intestinal duplication cysts are unusual congenital anomalies which can originate from any region of gastrointestinal system from mouth to anus. The ileum is the most common location. Completely isolated duplication cysts are an extremely rare variety of gastrointestinal duplications with their own exclusive blood supply, and they do not communicate with the intestine. Since clinical presentation depends on patient’s age, and its anatomical location as well, symptoms and signs of this entity are variable. Most prevalently abdominal distension is encountered. It can cause volvulus, invagination, obstruction of the adjacent  intestinal segment and serious complications including malignant transformation. Therefore, ideal treatment is early operative removal.    

Case: A 6-year-old boy was admitted with abdominal distension and recurrent lower abdominal pain persisting for two years. On physical examination, there was diffuse abdominal tenderness. On abdominal ultrasound a 3.5X2.1 cm edematous, and  cystic lesion  suggesting an urachal cyst whose relationship with the bladder can not be clearly defined was detected, and  exteriorized through  an 10-mm umbilical port. Resection of the cyst was performed safely without requiring terminal ileum resection. The cyst had no connection to the gastrointestinal tract. Histopathological findings showed flattened  intestinal epithelium, subepithelial  chronic  inflammation, and a congested, and edematous lesion consistent with a duplication cyst.

 

Result: Herein we report the case of a noncommunicating isolated ileal duplication cyst in a child. US and computed tomography can not most of the time succeed in  discriminating between duplication cyst, and mesenteric, omental, and  ovarian cysts. Laparoscopic approach can be an appropriate approach in the diagnosis, and treatment of cystic lesions of unknown origin

Alışılmadık nonkomünikan izole duplikasyon kistine laparoskopik yaklaşım

S Büyükbeşe Sarsu*, R Ucak**
*Gaziantep Çocuk Hastanesi
**Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Barsak duplikasyon kistleri ağız ile anüs arasındaki gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinden köken alabilen alışılmadık konjenital anomalilerdir. En sıklıkla yerleşim yeri ileumdur. Tamamen izole duplikasyon kistleri kendine özel kan desteği ile gastrointestinal duplikasyonların son derece nadir bir tipidir ve barsak ile bağlantılı değildir. Klinik semptomlar hastanın yaşı kadar, anatomik lokalizasyonuna bağlı olduğundan semptom ve bulguları da değişkendir. Abdominal distansiyon en yaygın rastlanılanlarıdır.

Volvulus, invajinasyon, komşu barsakta obstruksiyon ve malign transformasyonu da içeren ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle ideal tedavi erken rezeksiyondur.

Olgu: Altı yaşında erkek çocuk abdominal distansiyon ve iki yıldan bu yana devam eden alt abdominal ağrı yakınması ile kabul edildi. Fizik muayenede batında yaygın hassasiyet mevcut idi. Batın ultrasonunda, 3.5X2.1 cm boyutundaki urakal kisti düşündüren mesane ile ilişkisi ayırt edilemeyen, distandü ve ödemli kistik lezyon 10-mm umbilical port kullanılarak dışarıya alındı.  Kist, terminal ileum rezeksiyonu gerekmeksizin güvenle rezeke edildi. Kistin gastrointestinal sistem ile ilişkisi yoktu. Histopatolojik bulguları, düzleşmiş intestinal epitel, subepitelyal kronik inflamasyon, konjesyon ve ödemi olan duplikasyon kisti ile uyumlu idi.

Sonuç:

Burada, nonkomünike izole ileal duplikasyon kisti olan bir çocuk olguyu bildirdik. US ve bilgisayarlı tomografi, duplikasyon kisti ile mezenterik, omental ve overyan kistlerin ayırımını yapmada çoğu zaman başarılı değildir. Kökeni bilinmeyen kistik lezyonların tanı ve tedavisinde laparoskopik yaklaşım uygun olabilir. 

Close