34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 24

Cutaneous ciliated cyst in an unusual location

G Doğan*, H İpek*, M Metin*, Ö Özkayar**, ÇE Afşarlar*
*Hitit University Çorum Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Hitit University Çorum Training and Research Hospital, Department of Pathology

Introduction:Cutaneous ciliated cyst is an exceptional lesion. It is more frequent in girls after puberty, and usually manifests with a painless mass located in lower extremities. The scalp, scapula, thumb, abdomen, umbilicus, perineum, inguinal region, thigh, ankle, knee, and gluteus are other locations of cutaneous ciliated cysts reported in girls. Additionally, cheek, scrotum, and shoulder locations were reported in boys. We reported a case of cutaneous ciliated cyst located on the back in a 13-year-old girl.

Case:A 13-year-old girl was presented to pediatric surgery outpatient clinic complaining of a midline swelling on her back for the last few months. Her physical examination revealed a roughly 2x1 cm, soft, non-tender, fluctuating mass without any hyperemia palpated in inter-scapular region on midline of her back. Soft tissue ultrasonography demonstrated a smooth surfaced subcutaneous septated cystic mass measured 20x7 mm in size. The cystic mass was completely excised. The postoperative course of the patient was uneventful. The histopathologic examination of the mass revealed a cyst lined with ciliated pseudostratified columnar epithelium appeared like a normal tubal epithelium.

Conclusion:Cutaneous ciliated cyst is a benign and usually asymptomatic infrequent lesion. Although the etiology is not clear, there are two proposed theories. Due to the similarity of the cyst epithelium with those surrounding fallopian tubes in girls and increasing size of the cyst with hormonal stimulation after puberty, the first theory suggests that these cysts are ectopic mullerian remnants. The second theory proposes that those cysts are ciliary metaplasia of eccrine glands. Because of vascular and lymphatic spreading, cutaneous ciliated cysts may be encountered in various locations.

 

Nadir bir lokalizasyonda görülen kutanöz silyalı kist

G Doğan*, H İpek*, M Metin*, Ö Özkayar**, ÇE Afşarlar*
*Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Departmanı

Giriş:Kutanöz silialı kist oldukça nadir görülen bir lezyondur.Daha çok puberte sonrası genç kızlarda sıklıkla alt ekstremitelerde ağrısız kist olarak görülür.Kızlarda alt ekstremite dışında saçlı deri,skapula,baş parmak,karın,göbek,uyluk,topuk,diz,gluteal bölge gibi farklı yerlerde görülmüştür.Bunlara ek olarak erkeklerde de yanak, skrotum ve omuzlarda görülebilmektedir. Daha önce tanımlanmamış bir lokalizasyon olan sırtta silialı kutanöz kist izlenen 13 yaşında bir kız hasta bildirdik.

Olgu:13 yaşında kız hasta  birkaç aydır sırtta orta hatta geçmeyen şişlik nedeniyle çocuk cerrahi polikliniğine getiridi.Fizik muayenesinde iki skapula arasında sırt orta hatta yaklaşık 2x1 cm boyutlarında yumuşak kıvamlı, fluktuasyon veren, hiperemi izlenmeyen ağrısız kitle palpe ediliyordu. Yüzeyel ultrasonografide, cilt altında septasyonlar içeren 20x7 mm ebatlarında düzgün kontürlü kistik lezyon mevcuttu. Kitle total eksize edildi ve hastanın postoperatif takibinde sorunu olmadı.  Spesmenin histopatolojik incelemesi normal tuba epitelini andıran psödostratifiye sili kolumnar epitelle döşeli kist olarak raporlandı.

Sonuç:Kutanöz silialı kist benign çoğu zaman asemptomatik nadir görülen bir lezyondur.Etyolojisis tam olarak bilinmememkle beraber 2 teoriden bahsedilmiştir. Birincisi; bu kistlerin kızlarda fallop tüpünü çevreleyen epitele benzerliği nedeniyle ektopik müllerian kalıntı olduğu ve puberte sonrası hormonal uyarıyla birlikte büyüdüğü, ikincisi ise; ekrin bezlerin sili metaplazisi olduğudur. Kutanöz silyalı kistler vasküler ve lenfatik yayılım sayesinde farklı yerlerde görülebilmektedir.

 

Close