34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 147

The effect of colonic transit time on transabdominal interferential electrical stimulation in neuronal intestinal dysplasia

C Taneli*, Hİ Tanrıverdi*, F Aras**, S Ayhan***, C Tıkız****, ES Bilgin**
*Celal Bayar University Medical School, Department of Pediatric Surgery, Manisa, Turkey
**Celal Bayar University School of Medicine Department of Nuclear Medicine, Manisa, Turkey
***Celal Bayar University School of Medicine Department of Pathology, Manisa, Turkey
****Celal Bayar University School of Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Manisa, Turkey

Aim:Neuronal intestinal dysplasia(NID) is histologically characterized by hypergangliozis, giant ganglion cells. In most intestinal neuronal dysplasia cases, conservative treatments such as laxatives and enema are sufficient. In the present study, we investigate the effect of transabdominal interferential electrical stimulation(TIES) treatment on colonic transit time, in a patient who did not show any response by previous conservative treatments. 

Materials and methods:13-year-old-girl who was diagnosed as NID, since no response was observed by laxative and Malon anterior colonic enema(MACE) ileostomy was performed. We investigate the effect of TIES treatment in this patient. Colonic transit time was evaluated visually by administering 5mCiTc-99m pertecnetate, in a capsule, via ileostomy. Images were acquired by a double headed gamma camera at 6,12,24 and 30th hours before and after the TIES treatment. Interferential current machines (EnrafNoniusSonopulsTM492) that delivered two channels of alternating current. One at a fixed frequency(4000Hz) whilst the other varied from 4080 to 4150Hz, producing a varying beat frequency of 80 to 150Hz. The current (<40mA) was applied via 4 self adhesive electrodes (40mmx40mm) with 2 paraspinal(T9-L2) and the paired electrodes positioned diagonally opposite on the anterior abdominal wall below the costal margin. Current was applied just above the sensory level and at submotor intensity. Interferential current stimulation was given 20min 3sessions per week, for a total of 12sessions. The effectiveness of the therapy was evaluated by the colonic transit time(CTT) by scintigraphic method after the treatment.

Results:Before treatment; the radioactivity was seen at transverse colon, splenic flexure and partially in descending colon at 12th hour.  At 24th hour, radioactivity was largely retained in descending colon and in rectosigmoid colon, but at 30th hour at least half of the activity was expected to be excreted from the rectum but no excretion was observed. After TIES treatment, at 12th hour radioactivity was seen mostly in descending colon; at 24th hour in rectosigmoid colon and at 30th hour was largely excreted from rectum. TIES is a new treatment mostly used in slow transit constipation but we demonstrate that TIES treatment decreased the CTT by scintigraphic methods in NID patients. In histopathological examination NID diagnosis is confirmed as NID TypeB subgroup. In NID TypeA subgroup no sympathetic innervation is found where as in NID TypeB sympathetic innervation is impaired. The proposed mechanism of the TIES is by inhibiting the sympathic nervous system in the gut and therefore increases the intestinal motility. In the present study it is shown that  sympathetic innervation is not absent in NID TypeB patients by other than histopathological methods. TIES treatment, inhibiting the sympathetic nervous system thus decreases CCT . 

Conclusion:In the literature, we present the first case that transcutaneus electrical stimulation(TES) improved colonic peristalsis in NID patient. Interferential current is remarkably effective in treating NID in children. In our opinion, TIES treatment will replace the laxative and MACE in NID in the near future.


Nöronal intestinal displazide transabdominal interferensiyal elektrik stimulasyonunun kolon transit zamanına etkisi

C Taneli*, Hİ Tanrıverdi*, F Aras**, S Ayhan***, C Tıkız****, ES Bilgin**
*Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
**Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Manisa
***Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Manisa
****Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa

Amaç:Nöronal intestinal displazi(NID), histolojik olarak hiperganglionozis ve dev ganglionlarla karakterizedir. NID’de çoğunlukla laksatif ve lavman gibi tedaviler yeterli olmaktadır. Çalışmamızda, konservatif tedavilere yanıt alınamayan bir NID olgusunda,  transabdominal interferensiyal elektrik stimulasyon(TIES) tedavisinin, kolon transit zamanına(KTZ) etkisi araştırılmıştır. 

Gereç ve yöntem: Başka bir merkezde NID tanısı konulan, laksatif ve Malon anterior lavman(MACE) tedavisine yanıt alınamadığı için ileostomi açılan 13yaşındaki kız olgunun TIES tedavisine yanıtı incelenmiştir. TIES öncesinde ve sonrasında, ileostomiden kapsül içerisinde 5mCiTc-Perteknetat verilerek kolonik transit zamanı sintigrafi yöntemiyle 6,12,24 ve 30.saatte çift başlı gama kamera ile görüntülenerek vizüel olarak değerlendirilmiştir. Tedavide kullanılan interferansiyal akım cihazı (EnrafNoniusSonopulsTM492) birisi sabit 4000Hz, diğeri 4080 ve 4150Hz frekanslı iki kanaldan akım sağlayarak 80-150Hz değişken vuruş frekansı yaratmaktadır. Akım 4 adet kendinden yapışkanlı elektrotla (40 mmx40 mm) verilmiştir. Bir çift elektrot paraspinal(T9-L2) seviyesine yerleştirilirken bir çift elektrot da karın duvarına alt kadranlara yerleştirilerek çapraz olarak bağlanmıştır. Akım çocuğun algılama seviyesinin biraz üstünden ve motor yoğunluğun hemen altından uygulanmıştır. İnterferensiyal akım 20dakika, haftada 3gün, toplam 12 seans olarak uygulanmıştır. Tedavinin etkinliğini saptamak amacıyla tedavi sonrası da KTZ sintigrafik yöntemle yeniden hesaplanmıştır.

Bulgular:Tedavisi öncesinde sintigrafik görüntülemede aktivitenin 12 saate transvers kolon, splenik fleksura ve kısmen inen kolonda görüldüğü ve 24 saatte tüm aktivitenin inen kolon ve rektosigmoid bölgede toplandığı, ancak 30.saatte aktivitenin en az yarısının rektumdan atılması beklenirken hiç atılmadığı saptanmıştır. TIES tedavisi sonrasında, 12.saatte aktivitenin inen kolonda yoğunlaştığı, 24 saatte aktivitenin rektosigmoid kolonda toplandığı ve 30.saate aktivitenin büyük bir bölümünün rektumdan atıldığı gösterilmiştir. TIES tedavisi, yavaş transit konstipasyonda uygulanan yeni bir tedavi yöntemidir. Çalışmamızda TIES tedavisininKTZ’nı kısaltığı sintigrafik metotla gösterilmiştir. Olgumuzda yapılan histopatolojik incelemede, NID tanısı doğrulanmış ve alt gruplarından NID TipB tanısı kesinleştirilmiştir. NID TipA’da sempatik innervasyonun yoktur, NID TipB’de ise sempatik innervasyon yetersizdir. TIES tedavisinin sempatik sinirlere etki ederek, barsak motilitesini artırdığı düşünülmektedir. Bu çalışmada, NID TipB’de sempatik innervasyonun tamamen yok olmadığı, histopatolojik yöntem dışında bir yöntemle kanıtlanmıştır. TIES tedavisi, NID’de bozulmuş olan sempatik innervasyona inhibe ederek KTZ’yi kısaltmaktadır. 

Sonuç:Bu çalışmada literatürde ilk kez bir NID olgusunda TIES tedavisinin KTZ’yi kısalttığı, bağırsak motilitesini hızlandırdığı objektif olarak gösterilmiştir. TIES çocuklarda NID tedavisinde etkili bulunmuştur. Gelecekte bu tedavinin NID hastalarında laksatif ilaçlar ve MACE yerine kullanılabileceği düşünülmektedir.


Close