34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 159

A Rare Cause of Intestinal Obstruction in Children: Superior Mezenteric Artery Syndrome

H Okur*, Ç Ulukaya Durakbaşa*, B Aksu*, A Yıkılmaz**, A Güven***, E Özatman*, N Gülçin*, G Gerçel*, HM Mutuş*
*Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Radiology
***İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Endocrinology

Introduction and aim: Superior mesenteric artery syndrome (SMAS) is a disorder characterised by vascular compression of the duodenum between the aorta and the SMA due to narrowing of the space between the aorta and SMA.  In adults about 400 cases have been reported. The occurrence of this condition in children is very rare. We report  three cases and aimed to highligt the importance of considering the possibility of SMAS in patients with symptoms of duodenal obstruction.   

Case 1: Five years old boy was presented with bilious vomiting for  the last two years.  He was operated because of sacrococcygeal teratoma when he was five days old. Upper contrast study of gastrointestinal (GI) tract revealed obstruction of the third part of duodenum. Narrowing of the aortomesenteric angle was detected on magnetic resonance imaging (MRI) study and the patient was operated with the diagnosis of SMAS and duodenojejunostomy was performed.  

Case 2: 17 years old girl was admitted to the hospital with the symptoms of nausea, vomiting and weight loss after scoliosis surgery. Upper GI contrast study demonstrated  dilation of the proximal duodenum and the distal stenosis. Contrast enhanced abdominal computed tomography demonstrated compression of duodenum between the aorta and SMA. At laparotomy  duodenojejunostomy was performed.

Case 3: 16 years old girl with type 1 diabetes mellitus presented with upper GI  symptoms. She had multiple hospitalization with abdominal pain and vomiting. Upper GI contrast study was  done on her  last hospitalization and SMAS was detected. She also underwent duodenojejunostomy.

Conclusion: SMAS should be considered for patients who present with a history of unexplained nausea, vomiting and weight loss. Either open or laparoscopic duodenojejunostomy  is a safe and effective treatment.

Çocuklarda İntestinal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni: Süperior Mezenterik Arter Sendromu

H Okur*, Ç Ulukaya Durakbaşa*, B Aksu*, A Yıkılmaz**, A Güven***, E Özatman*, N Gülçin*, G Gerçel*, HM Mutuş*
*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı
***İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

Giriş ve amaç: Süperior mezenterik arter sendromu (SMAS), aorta ile süperior mezenterik arter arasındaki mesafenin daralması sonucu duodenuma vasküler basının yol açtığı mekanik bir obstrüksiyondur. Erişkin literatüründe 400 civarında vaka bildirilmiştir. Çocuklarda ise bu durum son derece nadirdir. Bu çalışmada SMAS nedeni ile ameliyat edilen üç vaka sunarak duodenal obstrüksiyon semptomları ile başvuran çocuklarda SMAS olasılığını düşünmenin önemini  vurgulamayı amaçladık.

Olgu 1: Son iki yıl içinde safralı kusma ile başvuran beş yaşında erkek çocuk hastanın öyküsünde beş günlük iken sakrokoksigeal teratom nedeni ile ameliyat edildiği öğrenildi.  Üst gastrointestinal(GI) çalışmasında duodenumun üçüncü kısmında obstrüksiyon tesbit edildi. Magnetik Rezonans Görüntülemede (MRG) aorta ile süperior mezenterik arter arasındaki açının daralmış olduğu görüldü. Hasta SMAS tanısı ile ameliyat edilerek duodenojejunostomi yapıldı.

Olgu 2: Skolyoz cerrahisi sonrası bulantı, kusma ve kilo kaybı nedeni ile başvuran 17 yaşındaki kız hastanın kontrastlı üst GI tetkikinde proksimal duodenumda dilatasyon ve distalde daralma saptandı. Kontrastlı karın tomografisinde aorta ile süperior mezenterik arter arasında duodenal bası gözlendi. SMAS ön tanısı ile ameliyat edilen hastada duodenojejunostomi yapıldı.

Olgu 3: Tip 1 diyabetes mellitus tanısı ile takip ve tedavi edilen 16 yaşında kız hasta üst GI obstrüksiyon semptomları ile yatırıldı. Endokrin Bölümü tarafından daha önce birçok kez karın ağrısı ve kusma nedeni ile yatırıldığı öğrenildi. Son yatışında üst GI tetkikinde SMAS tanısı konularak duodenojejunostomi yapıldı.

Sonuç: Nedeni açıklanamayın kronik karın ağrısı, kusma ve kilo kaybı ile başvuran hastalarda SMAS da düşünülmelidir. Açık ya da minimal invaziv girişimle yapılan duodenojejunostomi emniyetli ve güvenli bir tedavidir. 

Close