34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 89

One-Stage Transthoracıc Approach For Right Lung And Liver Hydatid Disease

MN Cevizci, E Sevim
Erzurum Regional Training and Research Hospital, Dept. of Pediatric Surgery

Aim: Echinococcal disease which is endemic in Eastern Anatolia affects  the most commonly lungs and liver. Synchronous pulmonary and hepatic hydatid disease may occur in 4% to 25% of patients. Treatment of patient with hydatid disease located right lung and hepatic dome in single session with toracotomy is presented.

Case: In a 5 year-old girl who applied with cough and fever, chest roentgenogram revelaed opacity in lower lobe of right lung. Her computed tomography showed 6*5cm Tip 2 hydatic cyst which collapsed membrane in superior segment of lung and 7*6cm Tip 1 hydatic cyst in seventh segment of liver. Outpatient antibiotics( ampicilin+ sulbactam and albendazole) were started. After three weeks, the patient who improved clinical condition was operated. The thorax is entered  through seventh intercostal space incising posterolateral. Cyst was opened and germinal membrane was removed.  Bronchopleural fistulas in the cystic pouch were closed with absorbabl sutures and  capitonnage of the cystic pouch was done. Hepatic cyst was revealed with phrenotomy and fluid of cyst was aspirate. Then 10% hipertonik saline was instilled into the cyst cavity and after 10 min, it was reaspirated.  The anterior wall of the cyst cavity was excised. Germinal membrane was removed.  There were not bile leakage. Diaphragm was closed with absorbable sutures.  Standard thoracotomy closure was done after inserting an intercostal tube.  The post-operative period was uneventful. The drain was removed on the fifth post-operative day. Albendazole was continued for 3 months after surgery.

Conclusion: Transthoracic approach is a useful and a safe surgical management of both pulmonary and upper surface of hepatic hydatid cysts. 

Tek Seansta Transtorasik Sağ Akciğer ve Karaciğer Kist Hidatiğe Yaklaşım

MN Cevizci, E Sevim
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Doğu Anadolu Bölgesinde endemik olarak görülen ekinokok hastalığı en sık akciğer ve karaciğeri tutmaktadır. Eş zamanlı iki organın birlikte tutulumu hastaların % 4-25’inde görülür. Bu olguda eş zamanlı sağ akciğer ve karaciğer kubbe yerleşimli hidatik kist olgusunun torakotomi ile tek seansta tedavisi sunuldu.

Olgu: Öksürük ve ateş nedeniyle başvuran beş yaşında kız hastada çekilen akciğer grafisinde sağ akciğer alt lobda opasite saptanması üzerine çekilen toraks + üst batın tomografide biri sağ akciğer süperiyor segmentte 6*5 cm mebranı çökmüş (tip 2), diğeri karaciğer segment 7 de kubbede yerleşimli 7*6 cm lik (tip 1) hidatik kist saptandı. Hastaya ayaktan antibiyoterapi (Ampicilin + Sulbactam ve al-bendazol ) başlandı kliniği düzelen hasta 3 hafta sonra opere edildi. Posterolateral insizyonla 7. interkostal aralıktan toraksa girildi. Kist poşu açılıp germinatif membran çıkartıldı. Kist poşundaki bronşiyal açıklıklar absorbabl sütürlerle kapatıldı ve kist poşu kapitone edildi. Karaciğer kisti için en uygun yerden frenotomi yapılarak kist ortaya kondu ponksiyon yapılarak sıvı aspire edildi. Ardından % 10’luk hipertonik salin solusyonu verildi ve 10 dakika beklendikten sonra sıvı tekrar aspire edildi. Kistik kavite ön duvarı eksize edildi.  Germinatif membran çıkarıldı. Safra kaçağı yoktu. Diyafram absorbable sütürlerle kapatıldı. Toraks tüpü yerleştirildiktan sonra standart torakotomi kapatıldı. Ameliyat sonrası dönemde sorun olmadı. Dren ameliyat sonrası 5.gün çıkarıldı. Albendazol tedaviye 3 ay devam edildi.

Sonuç: Transtorasik yaklaşım karaciğer üst yüzey ve sağ akciğer kist hidatik hastalarının cerrahi tedavisinde güvenli ve etkilidir.

Close