34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 87

CONGENITAL NECK PATHOLOGIES OF CHILDHOOD

M Günaydın, B Tander, S Hancıoğlu, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay
Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey

Introduction: Congenital neck abnormalities of children are mostly thyroglossal cysts (75%). The second most common ones are branchial cleft cysts (17%).  In this retrospective study, we evaluated congenital neck pathologies in our department.
Material and Method: We evaluated retrospectively 44 cases between 2006-2016 according to age, gender, initial complaint, localization, presence of abscess-infection and type of surgery.
Results: The youngest patient was five months old and the oldest 14 years. Twentythree were female and 21 were male. Twentyseven patients had swelling in the neck (61.3%), 6 of them had abscesses (13.6%) and 6 had efflux (13.6%).  Five patients (11.5%) were diagnosed incidentally. In 24 patients (54.5%)the lesions were in midline, in 13 (29.6%) right-sided,  in 6 (13.6%) left-sided, in one patient (2.3%) bilateral. Twenty-three patients underwent thyroglossal cyst excision (Sistrunk procedure), in 21 patients branchial cyst / fistula excision was performed. Four patients (9%) had recurrence. Two of them had thyroglossal cyst and  2 of them  branchial fistule excision. The cause of recurrences was inadequate excision.
Conclusion: Thyroglossal cyst and branchial cleft are mostly encountered congenital neck pathologies of childhood and diagnosed by swelling, infection and abscess formation and efflux. Surgical excision should be performed in experienced hands whereas incomplete excision leads to recurrence.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KONJENİTAL BOYUN PATOLOJİLERİ

M Günaydın, B Tander, S Hancıoğlu, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye

Giriş: Çocuklarda konjenital boyun patolojileri arasında en sık  tiroglossal kistler (%75), ikinci sıklıkta da brankial kleft artıkları (%17) görülür. Bu çalışmada opere ettiğimiz konjenital boyun patolojilerini retrospektif değerlendirdik.
Materyal ve Metod: 2006-2016 yılları arasında konjenital boyun kitlesi nedeniyle opere ettiğimiz 44 olgu dosyalarından geriye dönük olarak, yaş, cins, geliş şikayeti, lokalizasyon, abse-infeksiyon, yapılan işlem açısından değerlendirildi.
Bulgular: Kırkdört hastanın en küçüğü 5 ay-en büyüğü 14 yaşında,  23’ü kız, 21’i erkekti. Yirmi yedi hasta boyunda şişlik ( % 61,3), 6’sı abse (%13,6), 6’sı akıntı (%13,6) ile başvurdu. Beş hasta ( %11,5) tesadüfen tanı aldı. Lezyon, 24’ünde (%54,5) orta hatta, 13’ünde (%29,6) sağ, 6’sında (%13,6) sol, bir tanesi (%2,3) bilateral yerleşimliydi. Yirmi üç hastaya tiroglossal kist eksizyonu(Sistrunk), 21 hastaya brankial kist/fistülü eksizyonu yapıldı. Toplam 4 olguda (%9) nüks görüldü. Bunlardan 2’si tiroglossal kist, 2’si brankial fistül eksizyonu sonrasıydı. Nükslere reoperasyon yapıldığında nüks nedeninin yetersiz eksizyon olduğu görüldü.
Sonuç: Çocuklarda görülen konjenital boyun patolojileri arasında sıklıkla tiroglossal kist ve brankial kleft artıklarına rastlanmakta, şişlik, infeksiyon, abse oluşumu ve akıntı ile tanı almaktadır. Cerrahi eksizyonu deneyimli ellerde yapılmalı, yetersiz eksizyonda nüks olmaktadır.

Close