34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 91

LAPAROSCOPY FOR THE PROBLEMS OF VENTRICULO-PERITONEAL SHUNTS

B Tander*, M Günaydın*, B Önaksoy*, E Gün*, F Bernay*, E Kuruoğlu**, A Marangoz**, A Ulus**
*Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Samsun, Turkey
**Ondokuz Mayis University, Department of Neurosurgery

Aim: We aimed to evaluate the role of laparoscopy in patients with ventriculoperitoneal (VP) shunt problems.  

Patients and Methods: All patients with hydrocephalus who underwent laparoscopy within the last three years were evaluated according to age, sex, etiology of hydrocephalus, cause of need for laparoscopy, primary disease, presence of concomitant disease, surgical complications and mortality.

ResultsLaparoscopy was performed in nine patients (5 F, 4 M, median age 4 years [1 month-13 years]) with hydrocephalus between May 2013 and March 2016.  The etiologic factor for hydrocephalus was spina bifida and intracranial mass in each three patients, unknown etiology in two and sequel of previous meningitis in one case. The laparoscopy was performed for intraabdominal adhesions and VP-shunt revision in seven patients. One patient required laparoscopy for the drainage of intraabdominal abscess and  VP-shunt revision. Another patient had an inguinal hernia, he underwent concomitant repair of hernia and primary laparoscopic VP-shunt insertion. No complication was encountered directly related to laparoscopy. One patient needed a secondary laparoscopy for dense adhesions. Two patients died of underlying serious disorders. 

ConclusionPrimary insertion of VP-shunts may be performed without laparoscopy by neurosurgeons. However, in shunt problems such as intraperitoneal adhesions and infections, laparoscopy is a useful tool for the treatment and shunt revision. 

Ventrikuloperitoneal Şant Cerrahisi Sorunlarında Laparoskopi

B Tander*, M Günaydın*, B Önaksoy*, E Gün*, F Bernay*, E Kuruoğlu**, A Marangoz**, A Ulus**
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Samsun, Türkiye
**Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

Amaç: Bu çalışmada, ventrikuloperitoneal (VP) şant cerrahisi nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümünde laparoskopinin yeri araştırıldı.

Hastalar ve Yöntem: Son üç yılda, hidrosefali nedeniyle ventrikuloperitoneal şant uygulaması sırasında ya da sonrasında laparoskopi yapılan tüm hastalar geriye dönüş incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, hidrosefali etyolojisi, laparoskopi gerekçesi, primer hastalığı, ek sorunları, cerrahi komplikasyonları ve mortaliteleri değerlendirildi.

Bulgular: Mayıs 2013-Mart 2016 tarihleri arası, VP şantlı hastaların 9 tanesine (5 kız, 4 erkek, median 4 yaş[1ay-13 yaş]) laparoskopi uygulandı. Hidrosefali nedeni, üçer hastada spina bifida ve intrakranyal kitle, bir hastada menenjitti, iki hastada ise nedeni bilinmiyordu. Öncesinde VP şant uygulanmış yedi hastada laparoskopi, şant kateterinin neden olduğu yapışıklıklar nedeniyle yapılmıştı. Bunlarda şant revizyonu da laparoskopik olarak uygulandı. Bir hastada, şantın neden olduğu ve başka tedavilere yanıt vermeyen apse drenajı amacıyla laparoskopi yapıldı. Bir hastada da VP şant yerleştirilmesi ve aynı seansta inguinal herni onarımı yapıldı. Laparoskopiye bağlı komplikasyon hiçbir hastada görülmedi. Bir hastada, laparoskopi sonrası devam eden ciddi yapışıklıklar ikinci bir laparoskopi ile tedavi edildi. İki hasta, altta yatan ciddi hastalıklara bağlı kaybedildi. 

Sonuç: Daha öncesinde abdominal girişim bulunmayan hastalarda, laparoskopi uygulamadan, güvenle VP şant yerleştirilebilmektedir. Ancak şantın neden olduğu adezyon ve enfeksiyon gibi, şant disfonksiyonuna da neden olan durumlarda laparoskopi hem bu sorunların çözümünde hem de şant revizyonunda etkili ve güvenilir bir yöntemdir. 

Close