34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 72

FACTORS AFFECTİNG SYMPTOMS AND CLİNİCAL FİNDİNGS OF CHİLDHOOD GALLSTONES

Ç Aydın, İ Kırıştıoğlu, H Doğruyol
Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA

INTRODUCTION: There are only a few studies in the literature reporting effects of risk factors, demographic characteristics, amount and size of gallstones on symptoms of childhood gallstone disease. In this study, we aimed to investigate risk factors and factors affecting symptoms and clinical findings in children who underwent cholecystectomy with the diagnosis of of childhood gallstones.

 METHODS: Symptoms of gallstones were scored between 0-3 and a symptom score was estimated for each patient. Mean symptom score (MSS) was calculated for all groups. Patients with multiple stones, milimetric stones and complicated gallstone disease were determined. Patients with high serum amylase, transaminase and bilirubin levels were recorded. Groups were compared according to sex, age, BMI, MSS, existence of risk factors, size of stones, number of stones, transminase, amylase and bilirubin levels.

RESULTS: There are 147 patients who underwent cholecystectomy due to cholelithiasis between January 2006 and November 2015 in our center. Seventy two (49%) of 147 were girls and 75 (51%) were boys. It was detected that in the adolescent period (n=76) the ratio of girls (61,8%) was higher than boys; in toddler period (n=71), the ratio of boys (64,8%) was higher than girls (p=0,001). Mean SSR (1,43) and mean VCI (21,4kg/m2 ) of adolescent patients were higher than that of patient at their early childhood. Mean age and mean VCI of girls were higher in girls than in boys (p<0,05). Mean SSR (1,27 vs 1,05) were higher in girls but this difference was statistically insignificant (p>0,05). There were 23 (15,6%) cases who had VCI ratio higher than 25. Mean age(14,4 years) (p=0,001) and complex gallbladder ratio of this 23 cases(34% vs 13,7%) (p=0,029) were higher. Mean SSR of 147 patients was 1,17. SSR of adolescent patients (1,43) and SSR of patients without risk factors (idiopathic) (0,88) were higher. There were 80 (54,4%) patients with risk factors and 67 (45,6%) without risk factors. The most common risk factor was hemolytic disease (18%). Hundred and twelve cases were symptomatic and 35 cases were asymptomatic. 80% of asymptomatic cases had risk factors. In 11 cases with higher serum amilase levels, girl/boy ratio was 8/3 (p<0,05) and mean stone size was smaller (p=0,025) and mean age was higher (p=0,004)

CONCLUSION: In our study we showed that unlike early childhood period, female sex, age and excess weight are important risk factors for gallstone disease during adolesance. According to our symptom scoring results, female sex, greater age, excess weight, unknown etiology, multiple and milimetricstones are major risk factors for clinical disease severity in pediatric gallstone patients. 

ÇOCUK SAFRA KESESİ TAŞLARINDA SEMPTOM VE KLİNİK TABLO ÜZERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Ç Aydın, İ Kırıştıoğlu, H Doğruyol
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA

Giriş ve Amaç: Çocukluk çağı safra kesesi taşına, semptomlar temelinde yaklaşan ve risk faktörleri, demografik özellikler, taş sayı ve boyutu gibi bulguların semptomlar üzerindeki belirleyiciliğini araştıran çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışmada, safra kesesi taşı tanısıyla kolesistektomi yaptığımız hastalarda risk faktörlerini, semptomlar ve klinik tablo üzerine etkili faktörleri belirlemeyi amaçladık.

 Metot: Safra taşına bağlı semptomlar, şiddetine göre 0-3 puan arasında skorlandı ve her hasta için bir semptom skoru belirlendi. Tüm grupların semptom skor ortalaması (SSO) hesaplandı. Multiple taşlı ve milimetrik taşlı hastalar ile cerrahiyi zorlaştıran komplike keseli hastalar belirlendi. Serum amilaz, transaminaz ve total bilirübin yüksekliği olan hastalar işaretlendi. Oluşturulan gruplar cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), SSO, risk faktörü varlığı, taş boyutu, taş sayısı, transaminaz, bilirübin, amilaz yüksekliği, komplike kese oranı açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamızda Ocak 2006 – Kasım 2015 arasında safra kesesi taşı tanısıyla kolesistektomi yapılan 72’si kız (%49), 75’i erkek (%51) toplam 147 hastanın verilerine ulaşıldı. Adölesan dönemde (n:76) kız hasta sayısı (%61,8), erken çocukluk döneminde (n:71) ise erkek hasta sayısı (%64,8) daha fazlaydı (p=0,001). Adölesan dönemde SSO (1,43) ve VKİ ortalaması (21,4 kg/m2) erken çocukluk grubuna göre daha fazlaydı. Kız hastaların yaş ortalaması ve VKİ ortalaması erkeklere göre daha yüksekti (p<0,05). SSO (1,27 vs 1,05) kızlarda daha yüksek bulundu fakat istatiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). VKİ>25 olan 23 (%15,6) hastanın %82,6’sı kız idi (p=0,001), yaş ortalaması (14,4 yıl) belirgin olarak daha yüksek (p=0,001) ve komplike kese oranı (%34 vs %13,7) daha fazlaydı (p=0,03). Tüm hastaların SSO: 1,17 idi. SSO adölesan dönemde (1,43) ve risk faktörü olmayan (idiyopatik) hasta grubunda (0,88) daha yüksek bulundu. Risk faktörü 80 hastada (%54,4) saptanırken, idiyopatik hasta sayısı 67 idi (%45,6). En sık görülen risk faktörü hemolitik hastalık idi (%18). Hastalarımızın 112’si semptomatikken 35 hasta asemptomatikti. Asemptomatik grupta risk faktörü içeren daha fazla hasta vardı (%80). Amilaz yüksekliği olan grubun (n:11) kız/erkek oranı 8/3 idi (p<0,05) ve taş boyutu ortalaması daha küçük (p=0,025), yaş ortalaması daha büyüktü (p=0,004).

Sonuç: Çalışmamızda; erken çocukluk dönemin aksine adölesan dönemde kız cinsiyet, yaş ve aşırı kilonun safra taşı için daha belirgin bir risk oluşturduğu görülmüştür. Semptom skorlaması sonuçlarımıza göre; çocuklarda, kız cinsiyet, ileri yaş, aşırı kilo, idiyopatik hasta, multiple veya milimetrik taş gibi faktörleri içeren safra kesesi taşlı hastalarda klinik tablo daha şiddetli seyretiği görülmektedir. 

Close