34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 32

DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEDIATRIC MAJOR TRAUMA CASES IN THE NORTHERN REGION OF IZMIR PROVINCE: FIRST YEAR RESULTS OF MAJOR TRAUMA REGISTRY SYSTEM

MO Öztan*, M Anıl**, AB Anıl***, İ Uz****, A Turgut*****, D Yaldız******, I Köse*******, K Acar********, G Akbulut*********
*Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
**Izmir Tepecik Training and Research Hospital Pediatric Emergency Clinic
***Izmir Katip Çelebi University Depatment of Pediatric Intensive Care
****Ege University Faculty of Medicine Department of Emergency Medicine
*****Tepecik Research and Training Hospital Clinic of Orthopedics
******Izmir Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital
*******Tepecik Research and Training Hospital Intensive Care Clinic
********Menemen State Hospital Emergency Clinic
*********Tepecik Research and Training Hospital General Surgery Clinic

Objective: To present the first annual results of "pediatric major trauma registry system" established in Izmir Province, to determine the factors that influence the clinical results and to identify gaps in our own region

Materials and Methods: Patients included in the study are recorded cases in 2014 via the "major pediatric trauma registry system”. All major trauma patients are directed to the highest level trauma center, Tepecik Education and Research Hospital. Demographic and clinical characteristics of patients were obtained from registry system. Injury Severity Score (ISS) and Pediatric Trauma Score (PTS) ​​were calculated. The patients were divided into two groups exitus/with sequel discharged (Group1) and healthy discharge (Group2).

Results: 356 pediatric patients with major trauma were examined [mean age:6.9±4.9 (min0-max18), gender:%36.2 girls,%63.8 boys]. 327 patients represented with blunt truma. The most frequent causes of injuries are pedestrian 28.1%,falls 27.5%,contact with hard objects 9.3%,car accident 8.1%,intentional wounding 7.9%,sports injury 7.9%,motorcycle accident 7.3%,cycling 3.4%,electric shock 2%,other 1.4%. The injured parts were head-neck 24.7%,face 11.2%,thoracic 2%,abdomen 0.8%,extremity 15.7%,external 2% and multiple trauma 43.5%. 76 patients (21.3%) were hospitalized. 71 patients (19.9%) were referred to our hospital. Four patients died and 9 patients were discharged with sequel (Group1:13 cases, 3.7%). Group1 of the patients compared to group2 (343 cases, 96.3%) were older and have higher ISS and lower PTS (p<0.05). In Group1, motorcycle accident and penetrating injuries was found to be higher (p<0.05). Arrival to the hospital (ambulance/own vehicles) and whether they are referred to the hospital showed no difference (p>0.05).

Conclusion: Patient age and mechanism of trauma are the most important factor in determining the outcome in pediatric major trauma. The reason of that the way to reach the top level trauma center of the patient did not affect the outcome may also suggest that they can be treated at the first admittance. 

İZMİR İLİ KUZEY BÖLGESİNDE PEDİATRİK MAJÖR TRAVMA OLGULARININ DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ: MAJÖR TRAVMA KAYIT SİSTEMİ'NİN İLK BİR YILLIK SONUÇLARI

MO Öztan*, M Anıl**, AB Anıl***, İ Uz****, A Turgut*****, D Yaldız******, I Köse*******, K Acar********, G Akbulut*********
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Kliniği
***İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Bilimdalı
****Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
*****Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği
******İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
*******Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Yoğun Bakim Bilim Dalı
********Menemen Devlet Hastanesi Acil Servis Kliniği
*********Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Amaç: İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan “pediatrik majör travma kayıt sistemi”nin ilk sonuçlarını sunmak, klinik sonuçları etkileyen faktörleri saptamak ve bu kayıt sisteminden alınacak veriler ile kendi bölgemizdeki eksiklikleri tanımlamak

Gereç ve Yöntem:  Çalışmaya dahil olan hastalar İzmir KHKGS bünyesinde bulunan 14 hastanenin bilgi işletim sistemine 2013 yılında eklenen “pediatrik majör travma kayıt sistemi”ne 2014 yılında kaydedilmiş vakalardır. Bu sistemde en üst düzey travma merkezi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’dir. Tüm majör travmalı olgular bu kuruma yönlendirilmişlerdir. İncelenen tüm olguların demografik ve klinik özellikleri hasta kayıt sisteminden elde edildi. Olguların Injury Severity Score (ISS) ve Pediatric Trauma Score (PTS) değerleri hesaplandı. Olgular klinik sonuçlara göre Eksitus/Sekelli taburcu (Grup1) ve Sağlıklı taburcu (Grup2) olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Toplam 356 pediatrik majör travma hastası incelendi [ortalama yaş: 6.9±4.9 (min0-max18), cinsiyet: %36.2 kız, erkek %63.8]. Olguların 327’si (%91.9) künt travmaydı. En sık saptanan travma nedenleri sırasıyla ADTK %28.1, yüksekten düşme %27.5, sert cisimle temas %9.3, AİTK %8.1, kasıtlı yaralama %7.9, spor yaralaması %7.9, motorsiklet %7.3, bisiklet %3.4, elektrik %2, diğer %1.4 idi. Yaralanan vücut bölgeleri baş-boyun %24.7, yüz %11.2, göğüs %2, abdomen %0.8, ekstremite %15.7, yüzeyel %2 olup, çoklu travma %43.5 idi. Olguların 76 tanesi (%21.3) hastaneye yatırıldı. Hastaların 71 (%19.9) tanesi hastanemize sevkli olarak geldi. Dört hasta eksitus ve 9 hasta sekelli olarak taburcu edildi (Grup1:13 olgu--%3.7). Grup1 ve grup2 (343 olgu-%96.3) karşılaştırıldığında Grup1’deki olgularda yaşın daha büyük, ISS’nin daha yüksek ve PTS’nin daha düşük olduğu saptandı (p<0.05). Motorsiklet kazaları ve delici yaralanmalar Grup1’de daha fazlaydı (p<0.05). Yaralıların hastaneye geliş şekli (ambulans/özel araç) veya sevkli olup olmaması açısından fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Hasta yaşı ve travma mekanizması pediatrik majör travmalarda sonucu belirleyen iki önemli faktördür. Hastaların üst düzey travma merkezine ulaşma şeklinin hasta sonuçlarını etkilememesi sevk olan hastaların bir bölümünün ilk başvurduğu hastanede de tedavi edilebileceğini düşündürmektedir. 

Close