34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 92

An uncommon cause of strıdor: tracheal mucus plug wıth actınomyces colonısatıon

S Arabul*, AE Başaran**, İH Özbudak***, G Karagüzel*
*Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya
**Akdeniz University School Of Medicine Department of Pediatrics, Antalya, Turkey
***Akdeniz University School of Medicine Department of Pathology, Antalya

Background/ Aim: Infections that are caused by actinomyces are seen mostly cervicofascial region besides thorax and abdomen. They often cause chronic, suppurative and granulomatous infection (actinomycosis). This case is presented to take intrest that actinomyces may cause a clinical picture characterized by acute respiratory distress.

Case:  14 year-old patient who has no complaints earlier, was applied to another center with acute respiratory distress.(stridor)  At this center, because of poor response to antibiotic treatment, the patient was undertaken thorax CT and referred to our center with the diagnosis of tracheal web which was causing partial obstruction of airway lumen. Broncoscopy which was done in our center revealed both dense and sticky material (2,3x0,8x0,2 cm) at the subglottic area. Then the material was removed. Supraglottic area, trachea and main bronchi were normal. Histopathological examination reported as a inflammatory mucus plug that was including actinomyces colonisation focally  in calcified areas. The patient was externalized at postoperative second day.  During follow-up,  due to the patients’complaint was repeated three times, but these complaints were milder, thorax CT and  virtual broncoscopy were done but any pathological findings could not find. The patient is under follow-up for 4 months in colloboration with allergy-immunology department, managing conservative treatment of reactive airway.

Conclusion: This case shows that a mucus plug including actinomyces colonisation may rarely cause  stridor without pulmonary actinomycosis. Consequently, unlike thepresent  literatüre, it should be thought that actinomyces may also cause acute respiratory symptoms.

Stridorun nadir bir nedeni: Stridorun nadir bir nedeni: aktinomiçes kolonizasyonu bulunan trakeal mukus tıkacıaktinomiçes kolonizasyonu bulunan trakeal mukus tıkacı

S Arabul*, AE Başaran**, İH Özbudak***, G Karagüzel*
*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya
**Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
***Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya

Önbilgi/ Amaç: Aktinomiçeslerin etken olduğu enfeksiyonlar en sık servikofasiyal bölgede olmak üzere toraks ve abdomende de görülebilmektedir. Sıklıkla kronik, süpüratif ve granülomatöz bir enfeksiyon tablosuna (aktinomikoz) yol açarlar.  Bu olgu, aktinomiçeslerin akut solunum sıkıntısıyla karakterize bir başvuru tablosu da oluşturabileceğine dikkat çekmek için sunulmuştur.  

Olgu: Daha önce herhangi bir yakınması olmayan 14 yaşındaki kız hastada ani başlayan solunum sıkıntısı (stridor) gelişmiş. Başvurduğu merkezde antibiyotik tedavisine yanıt alınamaması üzerine çekilen toraks BT’sinde lümende parsiyel obstrüksiyona neden olan trakeal web ön tanısı ile merkezimize sevk edilmiş. Merkezimizde yapılan bronkoskopide subglottik seviyede yerleşen yoğun kıvamda 2,3x0.8x0,2 cm boyutunda ve yapışkan bir materyal saptandı ve çıkarıldı.  Supraglottik seviyede, trakea ve ana bronşlarda başka bir lezyona rastlanmadı. Çıkarılan materyalin histopatolojik değerlendirmesinde yer yer kalsifiye alanlar içinde aktinomiçes kolonizasyonu da bulunduran inflamatuar özellikte bir mukus tıkacı saptandı. Postoperatif 2. Gün taburcu edildi. Klinik izleminde, daha hafif olmakla beraber benzer yakınmaları 3 kez tekrar eden olguya toraks BT ve sanal bronkoskopi yapıldı, ancak patolojik bulguya rastlanmadı. Hasta yaklaşık 4 aydır reaktif hava yolu tanısı ile alerji-immünoloji birimi ile birlikte konservatif tedavi verilerek izlenmektedir.

Sonuç: Bu olgu, pulmoner aktinomikoza neden olmaksızın aktinomiçes kolonizasyonu bulunan bir mukus tıkacının da nadiren stridora yol açabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla, mevcut literatürden farklı olarak, aktinomiçeslerin akut solunum yolu semptomlarına da neden olabileceğ düşünülmelidir. 

Close