34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 95

Laparoscopic Surgery for Gonadal Interventions in Children with Intersex Disorders

B Erginel, FG Soysal, A Karadağ, E Keskin, T Salman
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery
Aim of the study: A gonadectomy, or gonadal biopsy, is indicated in children with intersex disorders. Conventional open gonadal interventions have the same disadvantages as a laparotomy, including prolonged hospital stays and abdominal scarring. This study evaluates the efficacy of laparoscopic surgery on gonadal interventions in children with intersex disorders.Methods: Eight children with intersex disorders underwent chromosomal analysis, were diagnosed, and were treated using laparoscopic gonadal surgery between February 2015 and June 2016 at our clinic. Main results: The chromosomal evaluation indicated that all the patents were 46 XY. The patients’ mean age was 11.85 ± 7.5 years (1–17 years). The patients’ diagnoses were as follows: congenital lipoid adrenal hyperplasia in two patients, androgen receptor defects in three patients, leydig cell hypoplasia in one patient, ovotesticular sexual disorder in one patient, and mixed gonadal dysgenesis in one patient. Seven patients received laparoscopic gonadectomies, but one of these seven patients received a bilateral laparoscopic gonadal biopsy before undergoing gonadectomy. The final patient received a bilateral laparoscopic gonadal biopsy. No postoperative complications were found. Conclusion: Laparoscopic gonadal surgery is an effective and safe procedure for children with intersex disorders. The procedure has the same advantages as laparoscopic surgery, including short recovery periods and superior cosmesis. Laparoscopic surgery also allows for clear views of the area and easy access to the gonads, which facilitates the proper evaluation of internal sexual organs.

Cinsel Gelişim Kusuru Olan Hastalarda Laparoskopik Gonad Cerrahisi

B Erginel, FG Soysal, A Karadağ, E Keskin, T Salman
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD
Amaç: Cinsel gelişim kusuru olan hastalara tanı konulmasında gonadektomi ve gonad biyopsilerinden yararlanılmaktadır. Açık yapılan gonad cerrahilerinde hastanede yatış süresinin uzun olması ve abdominal skar dokusu gelişmesi gibi dezavantajlar bulunmaktadır. Araştırmamızda cinsel gelişim kusuru olan hastalarda laparoskopik gonad cerrahisinin yerini belirlemeyi amaçladık.Metod: Şubat 2015 ile Haziran 2016 tarihleri arasında kliniğimizde laparoskopik gonad cerrahisi yapılmış cinsel gelişim kusuru bulunan 8 hasta çalışmamıza dahil edildi. Bu hastalar kromozom analizi, tanı, uygulanan laparoskopik cerrahi ve postoperatif komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Sonuçlar: Tüm hastaların kromozom analizi sonucu 46 XY idi. Ortalama yaş 11.85± 7.5 yaş (1-17 yaş) idi. 2 hastada konjenital lipoid adrenal hiperplazi, 3 hastada androjen reseptör kusuru, 1 hastada Leydig hücre hipoplazisi, 1 hastada ovotestiküler cinsel gelişim kusuru,  ve 1 hastada da mixed gonadal disgenezi tanısı mevcuttu. Yedi hastaya laparoskopik gonadektomi yapıldı. Bir hastaya gonad biyopsisi daha sonra gonadektomi, bir hastaya da sadece laparoskopik bilateral gonad biyopsisi yapıldı. Hastalarımızda herhangi bir postoperatif komplikasyon gelişmedi. Tartışma: Cinsel gelişim kusuru olan hastalarda laparoskopik gonad cerrahisi etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Laparoskopik cerrahi yöntemin açık cerrahi yönteme göre  gonadlara daha kolay ulaşılabilmesinin yanında hastane yatış süresinin kısa ve kozmetik sonuçların daha iyi olması gibi avantajları olmaktadır. Aynı zamanda laparoskopik cerrahi internal genital organların incelenmesinde net bir görüş alanı sağlaması ile de tanı koymada kolaylık sağlamaktadır.  

Close