34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 14

Readibility Status and Conformity of Circumcision Consent Forms to Turkish Medical Association Guidelines for Concent

DT Thomas*, S Tulgar**
*Maltepe University, Faculty of Medicine, Departments of Medical Education & Pediatric Surgery, Istanbul
**Maltepe University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology & Reanimation

Aim: Informed consent is a condition of good medical practive. The aim of this study was to evaluate circumcision concent forms used at Pediatric Surgery centers in Turkey in regards to their readibility and conformity to guidelines for concent published by the Turkish Medical Association (TMA)

Material & Method: Concent forms were collected from centers between March 2016 - June 2016 after an e-mail was sent to all TAPS members via an e-mail mailing list. Readibility was calculated using Ateşman readability index. This index scores from 0-100 and evaluates a text’s readibility as being very easy (90-100), easy (70-89), medium difficulty (50-69), difficult (30-49) and very difficult (1-29). Eleven parameters were used from TMA’s concent form guidelines to evaluate conformity. These paremeters were: time to decide, free choice, method characteristics, expected benefits, possible side effects, other treatment options, information provided by physician, voluntary and informed concent, right to withdraw concent, concent in hand writing and the marital status of parents. Data is presented as descriptive statistics.

Results: Concent forms were collected from 23 centers. While 56.5% centers had circumcision specific concent forms, the remaining centers used general forms.The average Ateşman readibility score was calculated to be 38.0±15.9. Readibility was categorised as very difficult in 26.1%, difficult in 52.2% and medium difficulty in 21.7% of concent forms. There were no forms that were very easy to easy to read. When forms were evaluated according to TMA parameters, time to decide was seen in 82.6%, method characteristics in 43.5%, expected benefits in 47.8%, possible side effects in 69.6%, other options in 43.5%, free choice in 52.2%, information provided by physician in 60.9%, voluntary and informed concent in 60.9%, right to withdraw concent in 26.1%, concent in hand writing in 82.6% and marital status of parents in only 8.7% of forms.

Conclusion: This study has demonstrated that concent forms used by Pediatric Surgery centers that participated in this study require improvement with regard to their readibility and conformity to TMA concent guidelines.

Sünnet ile İlgili Onam Formlarının Okunulabilirliği ve Türk Tabipler Birliği Aydınlatılmış Onam Klavuzuna Uyumunun Belirlenmesi

DT Thomas*, S Tulgar**
*Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalları, İstanbul
**Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: İyi hekimlik uygulamasının koşullarından biri aydınlatılmış onamdır. Bu çalışmada amaç, Türkiye’deki Çocuk Cerrahisi merkezlerinde sünnet için kullanılan onam formlarının, okunulabilirliğini ölçmek ve Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) aydınlatılmış onam klavuzuna uyumunu belirlemekti.

Materyal ve Metod: Onam formları, Mayıs 2016 - Haziran 2016 tarihleri arasında TÇCD’nin resmi e-posta grubuna gönderilen e-posta aracılığı ile toplandı. Okunulabilirlik için Ateşman okunabilirlik ölçeği ile ölçüldü. Bu ölçek 0-100 puan arasında bir skor vermekte, sonuca göre metin çok kolay (90-100), kolay (70-89), orta güçlükte (50-69), zor (30-49) veya çok zor (1-29) olarak değerlendirmektedir. Ateşman okunulabilirlik ölçeği yanında, TTB klavuzu kullanılarak, onam formları 11 parametreye göre uyum açısından değerlendirildi. Değerlendirme için kullanılan parametreler; düşünme süresi verilmesi, özgür seçim, yöntem niteliği, beklenen yararlar, olası yan etkileri, diğer tedavi seçenekleri, hekim bilgilendirme, gönüllü ve aydınlatılmış olma, onamı geri çekme hakkı, kendi el yazısı ile onam ve anne-baba vasilik durumu idi. Veriler deskriptif istatistikler ile sunuldu.

Bulgular: Toplam 23 merkez çalışmaya katılmak için onam formu gönderdi. Merkezlerin %56.5’inde sünnet için spesifik bir onam formu kullanırken %43.5’u genel onam veya küçük cerrahi işlemler onam formu kullanılmakta olduğu izlendi. Ortalama Ateşman okunabilirlik skoru 38.0±15.9 olarak hesaplandı. Onam formlarının okunulabilirliği değerlendirildiğinde %26.1’inin çok zor, %52.2’si zor, %21.7’si ise orta güçlükte olduğu izlendi. Okunulabilirliği çok kolay veya kolay form saptanmadı. TTB’nin önerdiği parametrelere bakıldığında; düşünme süresi verilmesi %82.6, yöntem niteliği %43.5, beklenen yararlar %47.8, olası yan etkiler %69.6, diğer seçenekler %43.5, özgür seçim %52.2, hekim bilgilendirme %60.9, onamın gönüllü ve aydınlatılmış olması %60.9, onamı geri çekme hakkı %26.1, kendi el yazısı ile onam verme %82.6 ve anne-baba vasiyet sorgulama %8.7 formda izlendi.

Sonuç: Çalışmamız, katılımcı kliniklerinde sünnet için kullanılan onam formlarının hem okunabilirlik hem de TTB klavuzuna uyum açısından geliştirilmeleri gerektiğini ortaya koymuştur.

Close