34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 38

Renal papillary adenoma: a rarely seen renal mass in children

S Abidoğlu*, K Yalçın**, E Ayık***, B Akkaya***, G Karagüzel*
*Akdeniz University School of Medicine Department of Pediatric Surgery, Antalya
**Akdeniz University School Of Medicine Department of Pediatrics, Antalya, Turkey
***Akdeniz University School of Medicine Department of Pathology, Antalya

Backgraund/Aim: Despite renal adenomas more common in adults, they are also rarely seen in children. Among these, papillary subtypes are important because they carry risk of transformation into renal carcinoma. Herein, we aimed to share our experience with a case of renal papillary adenoma.

Case: Urinary ultrasonography of a 6-year old girl, who was under treatment for urinary infection, showed a hypoplastic left kidney and a solid mass in the right kidney.  The patient was consulted with pediatric nephrology and pediatric oncology. No pathological finding was found in VCUG. CT scan showed a calcified tumor which was approximately 2 cm in diameter, localizing lateral border of the right kidney (close to upper pole). Also, few small cystic lesions which were detected. Malignancy could not be eliminated by neither clinical nor radiological examinations. Excision of the tumor was decided. The tumor localized on upper/lateral border of the right kidney was completely excised by laparoscopy. It was reported as renal papillary adenoma by histopathological examination. The patient was discharged on post-operative day two. Control ultrasonographies revealed no residual/recurrent mass with small cysts which were previously determined. She has been clinically following up for 11 months.

Conclusion: It can be difficult to distinguish renal papillary adenomas from malignant renal tumors both clinically and radiologically. In such cases, laparoscopic excision which is planned taking the tumor site/size into consideration may be a diagnostic and therapeutic approach. Also, close follow up is crucial due to the malignancy risk. 

Renal papiller adenom: çocuklarda nadir görülen bir böbrek kitlesi

S Abidoğlu*, K Yalçın**, E Ayık***, B Akkaya***, G Karagüzel*
*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya
**Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
***Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya

Önbilgi/Amaç: Renal adenomlar erişkinlerde daha sık görülmesine karşı çocuklarda oldukça nadir görülen tümörlerdir. Bunlar arasında yer alan papiller tipteki adenomlar ise renal karsinom gelişme riski nedeniyle önem taşırlar.  Burada renal papiller adenomlu bir olgu ile ilgili deneyimimizin paylaşılması amaçlanmıştır.

 Olgu: İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören 6 yaşındaki kız hastanın ultrasonografisinde sol böbreğin hipoplazik olduğu, sağ böbrekte ise solid bir kitle bulunduğu saptanmış. Çocuk nefrolojisi tarafından değerlendirilen hastanın VCUG’de patolojik bulgu saptanmamış. Çocuk onkolojisi görüşü istenen hastanın BT’sinde ve sağ böbrek lateralinde (üst pole yakın) yaklaşık 2cm çapında  kalsifiye alanlar içeren hipodens kitle ile birlikte birkaç adet küçük kistik lezyon tespit edildi. Klinik ve radyolojik olarak malignite varlığı ekarte edilemediği için kitlenin eksizyonuna karar verildi. Laparoskopi ile sağ böbrek üst pole yakın yerleşim gösteren kitle total olarak eksize edildi.  Histopatolojik inceleme sonucu renal papiller adenom olarak raporlandı. Hasta postoperatif 2’inci gün taburcu edildi. Kontrol ultrasonografilerinde sağ böbrekteki kistik lezyonları stabil olan hastanın klinik izlemi 1 yıldır rekürrens olmaksızın devam etmektedir.

Sonuç: Renal papiller adenomların klinik ve radyolojik olarak malign böbrek tümörlerinden ayrımı güç olabilir. Bu olgularda lezyonun lokalizasyonu/boyutu da dikkate alınarak uygulanan laparoskopik eksizyon tanı koymayı sağladığı gibi tedavi edici de olabilmektedir. Malignite riski nedeniyle olguların yakın izlemi de gereklidir. 

Close