34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 10

Percutaneous fibrinolytic treatment in posttraumatic hemothorax: Case report

B Toker, E Divarcı, Z Dökümcü, A Erdener, C Özcan
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Fibrinolytic agents have been used more frequently for treatment of parapneumonic empyema in recent years. In this study we aimed to present treatment results of percutaneous fibrinolytic therapy of a case with late post-traumatic hemothorax and related pulmonary atelectasis.

 

Eight-year-old male patient admitted to our clinic after falling down from height about 3 weeks before from admission and was evaluated in another center for this complaint. Traumatic hemothorax was detected and patient admitted in our clinic because of hemothorax wasn’t resolved in follow-up.  At arrival physical examination breath sounds were heard less in left baseline than other sides. Chest x-ray revealed pulmonary opacities in left lower lobe. Computed tomography revealed extraparenchymal hemothorax in lower side of left hemithorax and hemothorax related atelectasis in the adjacent lung tissue. Fibrinolytic therapy was planned and percutaneous catheter was inserted into the lesion by Interventional Radiology Department. Fibrinolytic agent [4mg of Tissue Plasminogen Activator (Actilyse®) diluted with 40cc of saline) was injected intralesionally from this catheter once in 24 hours and the procedure repeated for three times. The case was controlled by daily chest radiographs and significant decrease in lesion was observed. We did not encounter the problem except intermittent abdominal pain during the procedure. In the controls after discharge we evaluated complete disappearance of lesion and atelectasis in the lung.

 

In long-term follow-up, posttraumatic hemothorax may lead to fibrothorax and accordingly for that it can cause adhesions and atelectasis in lung paranchyma. For treatment of these lesions chemical debridement can be performed safely and effectively with fibrinolytic agents which can be used percutaneously.

Posttravmatik hemotoraksta perkütan fibrinolitik tedavi: Olgu sunumu

B Toker, E Divarcı, Z Dökümcü, A Erdener, C Özcan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Fibrinolitik ajanlar parapnömonik ampiyem tedavisinde son yıllarda giderek daha sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada travma sonrası geç dönem hemotoraks ve buna bağlı pulmoner atelektazi şikayetleri ile başvuran olguda uygulanan fibrinolitik tedavinin sunulması amaçlandı.

 

Sekiz yaşında erkek olgu kliniğimize başvurudan 3 hafta önce yüksekten düşme sonrası başka bir merkezde değerlendirilmiş. Travmatik hemotoraks saptanan olgunun izleminde hemotoraksı gerilememesi üzerine kliniğimize başvurdu. Geliş fizik muayenesinde olgunun dinlemekle sol bazalde solunum sesleri karşı tarafa göre daha az duyulmaktaydı. Çekilen akciğer grafisinde sol akciğer alt lobda opasite saptandı. Bilgisayarlı tomografide sol altta parankim dışı hemotoraks ve buna bağlı komşu akciğer dokusunda atelektazi saptandı. Fibrinolitik tedavi planlanan olguya öncelikle Girişimsel Radyoloji tarafından lezyon içine perkütan kateter yerleştirildi. Sonrasında fibrinolitik ajan olarak 4 mg doku plazminojen aktivatörü (Actilyse®) 40 cc SF ile sulandırılarak 24 saat arayla üç doz olacak şekilde kateterden lezyon içine enjekte edildi. Günlük akciğer grafileri ile kontrol edilen olgunun lezyonunda belirgin küçülme izlendi. İşlem sırasında aralıklı karın ağrısı dışında sorunla karşılaşılmadı. Taburculuk sonrası kontrollerinde lezyonun ve akciğerdeki atelektazinin tamamen kaybolduğu saptandı.

 

Posttavmatik hemotoraks uzun dönem takiplerde fibrotoraks ve buna bağlı akciğerde yapışıklık ve atelektaziye yol açabilmektedir. Bu lezyonların tedavisinde perkütan verilen fibrinolitik ajanlar ile kimyasal debridman güvenle ve etkin şekilde yapılabilmektedir.

Close