34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 37

Long term results of choledochal cysts in children: An 18-year experience of a single center

Ü Çeltik, E Divarcı, Z Dökümcü, G Özok, A Çelik, O Ergün
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Aim of the study: Choledochal cysts(CC) are caused by congenital dilatation of the biliary tract. This study aims to report our experience in treatment of CC.

 

Methods: Retrospective analysis of patients with CC between 1997-2015 was performed. A survey has been conducted to the parents by phone call.  Data including demographics, surgical details and long term outcomes were analysed. 

 

Main results: 37 patients(27F,10M) were treated with a mean age of 5.7±4.4 years (2 months-17 years). Six patients couldn’t be connected by phone call and excluded from the analysis.The anatomical type of CC was type 1(25 patients), type 4(four patients), type 3(one patient) and type 5(one patient). Most of the patients(29 of 31 patients) underwent hepaticojejunostomy. One patient(type 3) was treated by dilatation with endoscopic retrograde cholangiopancreaticography(ERCP). One patient who is 17 years old underwent Todani operation due to severe inflammation. Mean follow-up period was 3.6±1.3 years.  Re-anastomosis was required in one patient with anastomotic stricture. Mechanical bowel obstruction was occurred in two patients. Cysto-jejunostomy was performed in one patient due to pancreatic pseudocyst. In the long term follow-up, three patients had intermittent abdominal pain and one patient had pruritus despite having normal liver function tests and ultrasonography(USG). All of the patients were controlled by USG and no dilatation was demonstrated at biliary tract.

 

Discussion: CC must be excised in childhood due to the risks of biliary obstruction and malignancy. Hepaticojejunostomy should be preferred primarily as definitive procedure. The other options may be necessary in some situations. Long term follow-up is necessary for potential clinical problems.

Çocuklarda koledok kistlerinde uzun dönem sonuçlar: Tek merkezin 18 yıllık deneyimi

Ü Çeltik, E Divarcı, Z Dökümcü, G Özok, A Çelik, O Ergün
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Koledok kistleri (KK) safra kanallarının konjenital dilatasyonu sonucu oluşmaktadır.  Bu çalışmada kliniğimizin KK tanı ve tedavisindeki deneyimlerinin sunulması amaçlandı.

 

Yöntem: Kliniğimizde 1997-2015 yılları arasında KK nedeni ile opere edilen olguların kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi.  Uzun dönem takipli hastaların aileleri ile telefon görüşmesi yapılarak anket uygulandı. Hastalar demografik özellikler, cerrahi teknik ve uzun dönem klinik yakınmalar açısından değerlendirildi.

 

Bulgular: Toplam 37 olgu ( 27 K, 10 E)  koledok kisti nedeni ile opere edildi. Hastaların ortalama operasyon yaşı 5,7±4,4 yaştı. 6 olgu telefon ile ulaşılamaması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. KK tipleri 25 olguda tip 1,  dört olguda tip 4,  bir olguda tip 3 ve bir olguda tip 5 idi. Hastaların büyük çoğunluğuna cerrahi teknik olarak Roux-N-Y hepatikojejunostomi uygulandı (29/31, %93).  Tip 3 KK’li bir olguya ERCP ile dilatasyon uygulandı. Geç dönemde başvuran ileri yaşlı bir olguya ise yoğun inflamasyon nedeniyle Todani operasyonu uygulandı.  Ortalama izlem süresi 3,6±1,3 yıldı.  Bir olguya anastomoz darlığı nedeni ile tekrar anastomoz yapılması gerekti.  2 olguda operasyon sonrası dönemde mekanik bağırsak obstruksiyonu gelişti. Bir olguda pankreas psödokisti nedeni ile kistojejunostomi yapılması gerekti.  Operasyon sonrası uzun dönem izlemde USG ve karaciğer fonksiyon testleri normal olmasına rağmen üç olguda aralıklı karın ağrısı, bir olguda ise kaşıntı yakınması devam etmekteydi.  Tüm olgularda yapılan kontrol USG’de safra yollarında dilatasyon saptanmadı.

 

Sonuç: Koledok kistleri olası malignite gelişimi ve safra yolu obstrüksiyonu riski nedeni ile çocukluk çağında tedavi edilmelidir. Hepatikojejunostomi birinci seçenek cerrahi teknik olarak seçilmelidir. Bazı gerekli durumlarda diğer cerrahi teknikler de uygulanabilmektedir. Hastalar uzun dönemde olası klinik sorunlar açısından yakın takip edilmelidir. 

Close