34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 62

Laparoscopic unroofing in a non-parasitic splenic cyst

O Bosnalı, S Moralıoğlu, A Cerrah Celayir
Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Background and aim:   Non-parasitic splenic cysts are rare pathologies of the spleen. In this 

study we report laparoscopic unroofing in a non-parasitic splenic cyst. 

Case report: 12-year-old girl admitted with intermittent abdominal pain lasting for 8 months. Physical examination was normal. Abdominal ultrasonography revealed a 65x 61 mm cystic mass in upper pole of spleen with irregular borders and septation in it. Hemaglutination test for hydatid cyst and tumor marker values were in normal ranges.  There were no hematological diseases. After seven months of follow-up, cyst size increased to 89x81 mm and thus, laparoscopic exploration and excision was planned. Vaccination program was completed in case of splenectomy. During laparoscopy, splenic cyst wall excised with vessel sealing device to the near margin of normal splenic tissue and unroofing completed. An omental flap was prepared and interposed into the cyst bed. A hemovac drain was inserted from left laparoscopic working port and placed in splenic area. Patient was discharged home on second post-operative day with drain withdrawal as she was fed normaly and there was no drainage. On post-operative first week, US revealed a complex pattern, 33x26 mm in size, located in upper pole of spleen. On post-operative 17th month, US revealed a multilobulated, multiseptate complex lesion which is 29x34x35 mm in size and located in upper pole of spleen. Lesion was considered secondary to surgery and omental in origin. Follow-up period in last twenty months was uneventful.

Conclusion: Treatment of non-parasitic splenic cysts has been partial or total splenectomy to prevent cyst recurrence. However, laparoscopic cyst wall excision with splenic preservation was also reported. Splenic preservation is important to prevent post-splenectomy sepsis not only in childhood but also in elder-period. Laparoscopic cyst excision and interposition of an omental flap into cyst bed as a first step intervention seems to be a safe and effective in non-parasitic splenic cyst cases.


Parazitik olmayan dalak kistinde laparoskopik unroofing

O Bosnalı, S Moralıoğlu, A Cerrah Celayir
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş ve Amaç: Non-parazitik dalak kistleri, dalağın nadir görülen patolojilerindendir. Bu çalışmamızda laparoskopik olarak unroofing yaptığımız parazitik olmayan bir dalak kisti olgusunu rapor ettik.

Olgu sunumu: 12 yaşında kız hasta, 8 aydır devam eden aralıklı karın ağrısı şikâyeti ile başvurdu. Fizik muayenesi normal olan hastanın, batın ultrasonografisinde, dalak üst polünde 65x61 mm boyutlarında düzensiz sınırlı ve birkaç adet septa gösteren kistik yapı saptandı. Hastanın kist hidatik için yapılan hemaglütinasyon testi ve tümör belirteçleri dahil laboratuvar değerleri normal sınırlar içerisindeydi. Hematoloji konsültasyonunda hematolojik bir hastalık saptanmadı. 7 aylık takipten sonra kist boyutunun 89x81 mm’ye çıkması üzerine laparoskopik eksplorasyon ve eksizyon planlandı. Splenektomi olasılığı gözönüne alınarak olgunun pnömokok aşıları tamamlandı. Laparoskopik eksplorasyonda, kist duvarları damar mühürleme cihazı kullanılarak sağlam dalak dokusu sınırından eksize edildi ve unroofing yapıldı. Dalaktaki kist loju içerisine omentum flep kondu ve sol yan laparoskopik çalışma portundan içeriye bir adet hemovac dren alınarak dalak lojuna yerleştirildi. Postoperatif 2. gün oral alımı tam olan ve dreninden geleni olmayan hastanın, dreni alınarak taburcu edildi. Postoperatif birinci haftada yapılan US’de opere kist lojunda 33 x 26 mm boyutlarında kompleks yapı olduğu rapor edildi.  Operasyonun 17. ayında yapılan batın US’de, dalak üst polünde 29 x 34 x 35 mm boyutlarında multilobüle, multiseptalı kompleks lezyon olduğu rapor edildi. Lezyonun cerrahiye sekonder, omentum kaynaklı olabileceği düşünüldü. Hastanın takipleri 20 aydır sorunsuz olarak seyretmektedir. 

Sonuç: Literatürde non-parazitik konjenital dalak kistlerinin klasik tedavisi kist nüksünün önlenmesi için kısmi veya total splenektomi olarak rapor edilmiştir. Bununla beraber laparoskopik olarak kist duvarı eksizyonu yapılan ve dalağın korunduğu olgularda mevcuttur. Dalağın korunması sadece çocukluk çağında değil, yaşlılık dönemlerinde de post-splenetomi sepsis riskini azaltmak için önemlidir. Laparoskopik kist duvarı eksizyonu ve dalak lojuna omentum yerleştirilmesi, non parazitik dalak kisti olgularında ilk basamak cerrahi tedavi olarak güvenli ve etkin görülmektedir. 

Close