34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 60

Flexible fiberoptic bronchoscopy (FFB) in acute and chronic lung problems

A Karkıner*, CŞ Karkıner**, KE Şahin***, S Bahçeci**, S Karaman**, T Nacaroğlu****, D Can*****, G Özdemir*, K Polatdemir*, A Oral*
*Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Department of Pediatric Allergy and Respiratory Disease
***Dr. Behçet Uz Cildren's Hospital, Department of Anestesiology and Reanimation
****Bağcılar Training Hospital, Deparment of Pediatric Allergy and Immunology, İstanbul
*****Balıkesir University, School of Medicine, Deparment of Child Health

Introduction: FFB is has a common use in the diagnosis and management of acute and chronic childhood lung pathologies. In this study we reviewed our FFB experience.

Patients and methods: Medical records of patients who were performed FFB in between January 2013 and June 2016 were analyzed retrospectively in means of age, gender, symptom at presentation, physical examination findings, findings in screening methods, co-morbidity, event witness in foreign body aspiration (FBA), procedure and follow-up.

Results: A total of 91 patients (52 girls, 39 boys) with an average of age of 81 (7-204) months were analyzed. Cough was the most common presenting symptom (91%), followed by wheezing (51%). Crackles were present in 24% of patients and 17% of 33 patients with a suspicion of FBA had diminished lung sounds and air trapping. Signs of co-morbidity (non-cystic fibrosis-bronchiectasis: 12, asthma: 13, oncologic patients: 5, immune pathologies: 3, cystic fibrosis- immotile cylia: 6, operative atelectasis: 6, FBA: 16, persistent wheezing: 14, pneumonia – effusion: 1, persistent bacterial pneumonia: 8, tuberculosis: 3, abnormal air way- congenital heart disease: 1, pulmonary hemosiderosis: 1, Tip 1 plasminogen deficiency: 1, bronchomalasia: 1) were recorded. FFB under general anesthesia with laryngeal mask was performed in all patients. Punch biopsy was performed in 4 patients and bronchoalveolar lavage in all cases was carried out. After removal of foreign body with rigid bronchoscopy (RB) FFB was performed as a standard procedure. In nineteen patients out of 35 with a suspicion of FBA, foreign body was detected by FFB (2 inorganic, 14 organic and mucus plaques in 3). Only 3 cases of FBA had witness of aspiration. Foreign body localization was left main bronchi in 9, right main and right intermediate in 3 and right lower bronchi in 1 patient. Pneumothorax was the only complication in one patient with cystic fibrosis and it was managed by tube thoracostomy.

Conclusion: FFB can be performed for diagnosis and management of acute and chronic pediatric lung problems with convenient equipment and circumstances. In patients with a suspicion of FBA, FFB must be performed prior to RB to avoid complications of RB.

Akut ve kronik akciğer problemlerinde fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FFB) deneyimlerimiz

A Karkıner*, CŞ Karkıner**, KE Şahin***, S Bahçeci**, S Karaman**, T Nacaroğlu****, D Can*****, G Özdemir*, K Polatdemir*, A Oral*
*Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Dr. Behçet Uz Çocuk Hastenesi, Alleri ve Solunum Hastalıkları Kliniği
***Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü
****Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul
*****Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Giriş: FFB, çocukluk çağı akut ve kronik akciğer patolojilerinin tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde fleksible bronkoskopi deneyimlerimiz sunulmuştur.

Hastalar ve yöntem: 2013 Ocak-2016 Haziran arasında fleksible bronkoskopi yapılan olguların dosyaları yaş, cinsiyet, başvuru semptomu, fizik muayene bulguları, grafi bulguları, ko-morbidite, yabancı cisim aspirasyonunda olaya tanıklık, uygulanan yöntem ve takip açısından geriye dönük incelendi.

Bulgular: Yaşları 7- 204 (81) ay olan 52 si kız, 39 u erkek toplam 91 hasta çalışmaya alındı. Öksürük en sık (%91), hışıltı ikinci sırada (%51) saptandı. Hastaların %24 de ral saptanırken, yabancı cisim şüphesi olan 33 hastanın %17 de solunum seslerinde azalma ve hava hapsi saptandı. Primer hastalığa (non-kistik fibrosis-bronşektazi: 12, astım: 13, onkolojik hastalar: 5, immün patolojiler: 3, kistif fibrosis-immotil silia: 6, operatif atelektazi: 6, yabancı cisim aspirasyonu: 16, persistan hışıltı: 14, geçirilmiş pnömoni-efüzyon: 1, persistan bakteriel pnömoni: 8, tüberküloz: 3, anormal hava yolu-doğumsal kalp hastalığı: 1, pulmoner hemosideroz: 1, Tip 1 plasminojen eksikliği: 1, bronkomalazi: 1) ait grafi bulguları ayrıca kayıt altına alındı. Tüm hastalarda ilk önce larengeal maske anestezisi altında FFB uygulandı, 4 hastada biopsi, ve tüm hastalarda bronko alveoler lavaj yapıldı. Yabancı cisim saptanan olgularda rijid bronkoskopi ile cismin çıkarılması sonrası FFB tekrarlandı. Yabancı cisim şüphesi olan 35 olgunun 19 tanesinde (16 hastada yabancı cisim, 3 hastada mukus tıkacı) FFB ile yabancı cisim görüldü. Bunların 3 tanesinde olaya tanıklık mevcuttu. Yabancı cisim 9 hastada sol ana bronşta, 3 er hastada sağ ana bronş ve sağ orta lob bronşunda, 1 hastada sağ alt lob bronşundaydı. Kistik fbrosis tanısı olan bir hastada işlem sırasında pnömotoraks gelişti ve tüp torakostomi uygulandı.

Sonuç: FFB çocukluk çağı akut ve kronik akciğer problemlerinde uygun ekipman ve şartlar altında tanı ve tedavi amaçlı uygulanabilmektedir. Özellikle yabancı cisim şüphesi olan olgularda işleme FFB ile başlanması, rijid bronkoskopinin olası komplikasyonlarından kaçınılmasını sağlamaktadır.

Close