34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Oral Presentation - 25

Histomorphologic and Immunohistochemical evaluation of topical %2 nitroglycerin, silver sulfadiazine %1, and bacitracin-neomycin sulfate efficiency in the zone of stasis in burns: An experimental study

M Gündüz*, T Sekmenli*, C Uğurluoğlu**, İ Çiftçi*
*Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Selcuk University Faculty of Medicine Department of Pathology

Purpose

Studies evaluating recovery of the zone of stasis is an important issue in burn research. As known in Jackson’s model based on the severity of thermal injury destruction and blood flow alterations three distinct zones of tissue injury are known. We aimed to evaluate and compare efficiency of an antiischemic and vasodilatory agent topical %2 nitroglycerin with silver sulfadiazine %1, and bacitracin-neomycin sulfate in zone of stasis histomorphologic and immunohistochemically.

 

Material and Methods

We performed an experimental study using 30 Wistar-Albino rats each weighing 250-300 gram. They were divided randomly into five groups (six rats in each group). The ‘comb model’, which was deemed to be the most appropriate experimental model to produce an injury with predictable zones and was first described by Regas and Erhlich was used. Topical %2 nitroglycerin, silver sulfadiazine %1, bacitracin-neomycin sulfate, and vaseline-lanolin (sham) were applied to zone of stasis after creating burn model in 0, 24, and 48 hours. After 72 hours biopsies were performed from zone of stasis and evaluated by histomorphological and immunuhistochemical (CD 34 and D 2-40) methods. Results were evaluated with Chi-Square test.

 

Results

Comparing with other groups there was a statistically significant difference in edema, inflammation, and vascular proliferation in nitroglycerin group (p<0.05).

Conclusions

Topikal %2 nitroglyserin increases vascular proliferation in zone of stasis, effects recovery and may be a new agent in burn injury treatment. 

Deneysel yanık modelinde oluşan staz zonunda topikal %2 nitrogliserin, gümüş sülfadiazin %1 ve basitrasin-neomisin sülfat etkinliğinin histomorfolojik ve immünhistokimyasal olarak değerlendirilmesi

M Gündüz*, T Sekmenli*, C Uğurluoğlu**, İ Çiftçi*
*Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Amaç:

Yanıkta direkt termal etkiyle doku ölümü dışında dermal vasküler oklüzyon ve akut tromboz görülür. Jackson tarafından termal yanığın başlangıcında ortaya çıkan koagülasyon, staz ve hiperemi zonlarında oluşan yanık modeli tariflenmiştir. Bu çalışmada antiiskemik ve vazodilatör etkinliği olan % 2 nitrogliserin staz bölgesine uygulanarak rutin tedavide kullanılan gümüş sulfadiazin %1 krem ve basitrasin-neomisin pomad ile karşılaştırılarak yanık tedavisinde etkinliği ve kullanılabilirliğinin histomorfolojik ve immünhistokimyasal olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Yöntem:

Çalışmamızda 5 gruptan oluşan 30 adet rat kullanıldı. Grup 1; kontrol, 2; sham, 3; basitrasin-neomisin sülfat, 4; %2 nitrogliserin ve 5; gümüş sülfadiazin %1 olarak oluşturuldu. ‘Comb’ yöntemiyle yanık oluşturulup 0, 24, ve 48.saatlerde bu bölgelere lokal olarak  vazelin-lanolin, basitrasin-neomisin sülfat, %2 nitrogliserin ve  gümüş sülfadiazin %1 uygulanıp 72.saate patolojik değerlendirme için biyopsi alındı. Alınan materyaller uygun şekilde saklanıp histomorfolojik ve CD 34 ve D 2-40 immün boyaları  ile boyanarak vasküler ve lenfatik yapılar immünohistokimyasal olarak değerlendirildi..

 

Bulgular :  

Histopatolojik incelemelerde %2 nitrogliserin uygulanan grupta diğer gruplarla karşılaştırıldığında ödem, inflamasyon ve vasküler proliferasyonda istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı.

                    

Sonuç:

İskemik olan staz zonunda topikal %2 nitrogliserinin vasküler proliferasyonu artırdığı gözlenmiş olup yanık tedavisinde etkinliğinin olabileceği gösterilmiştir.

Close