34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 143

A rare complication ofpercutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): trans-ilea lperforation and posterior wal lgastrostomy

A Alptekin*, Z Önal**, BH Güvenç*
*Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Dept. of Pediatric Surgery
**Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital

Introduction: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in patients with long term nutritional problems due to various causes is a minimally invasive procedures undertaken for enteral nutrition. The feature in our case is to pierce the front and rear walls of the ileum and stomach catheter PEG insertion of the posterior wall is continued for a year without symptoms of complications.

Case report: 2-year-old male patient with perinatal asphyxia secondary to cerebral palsy, mental motor retardation, epilepsy and microcephaly were followed by out patient diagnosis. Difficulty in swallowing, inabilityto feed and development of the three attached PEG by pediatric gastroenterology reasons is below the percentile. Patients were followed up regularly for one year and continued life without major problems. Patients who have continued to increase last month, vomiting, inability to feed and went to the pediatric gastroenterology out patient clinics with complaints of leakage around the PEG. Pediatric surgery clinic was held in check after endoscopic gastrostomy clinic directed to revision by the pediatric gastroenterology.

Exploration of the catheter in the small intestine performed by laparotomy was seen late by perforated front and rear walls. It was also found that endoscopic gastrostomy fitted posterior wall of the stomach. Ileal resection and anastomosis was performed and the catheter was deregulated. Then the catheter is removed and the stomach was fixed. After antireflux surgery was performed prior to the patient underwent gastrostomy stam.

Conclusion:Although there are many considered to be minimal surgery has its own complications. These are the separation of theabdominal wall of the stomach, ileal or colonic perforation, peritonitis, togetout of theheadmushrooms in thestomach, gastro-colicfistula.Amongthem is themostimportantcomplicationsaretheseparation of thestomachfromtheabdominalwallandintestinalperforationandgastrocolicfistula.Duringendoscopy, whenthestomachinadequateinflated, it can remainbelowthecolonorileum, andthecatheter can passviaperforatethem.

Discussion:PEG is a minimallyinvasiveprocedure, maintenance is easyandprovides a permanentwaytoenteralfeeding in childrenwithdisabilities.  However, during PEG rarelyencounteredvariouscomplications. These can be seen as earlyandlatecomplicationssocan also be presented in morbidityandmortality. Therearemanystudiesevaluatingcomplicationsoccurredduringtheimplementation PEG. Andthesestudiesareusuallyretrospective.

Perkütan endoskopik gastrostominin nadir bir komplikasyonu: trans-ileal perforasyon ve posterior duvar gastrostomisi

A Alptekin*, Z Önal**, BH Güvenç*
*Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), çeşitli nedenlere bağlı beslenme sorunu olan hastalara uzun süreli enteral beslenme desteği için uygulanan minimal invaziv bir girişimdir. Olgumuzun özelliği ise PEG kataterinin ileum ön ve arka duvarlarını delip geçmesi ve mide posterior duvardan takılması olup komplikasyonunun  bir yıl boyunca semptom vermeden devam etmesidir.

 

Olgu sunumu: 2 yaşında erkek hasta, perinatal asfiksiye skonder serebral palsi , mental motor retardasyon , epilepsi ve mikrosefali tanıları ile poliklinikten takip edilmiş. Yutma güçlüğü, beslenememe ve gelişiminin 3 persentilin altında olması nedenlerinden dolayı pediatrik gastroenteroloji tarafından PEG takılmış. Hasta bir yıl süre ile düzenli olarak takip edilmiş ve major bir sorun yaşamadan hayatına devam etmiştir. Ancak son bir aydır artarak devam eden kusma, beslenememe ve PEG etrafından kaçak şikayetleri ile tekrar başvurmuş. Pediatrik gastroenteroloji kliniğinde  yapılan kontrol endoskopi sonrasında çocuk cerrahisi kliniğine gastrostomi revizyonu için  yönlendirildi. Laparotomi ile yapılan eksplorasyonda bir  yıl önce takılan PEG kataterinin ince barsak ön arka duvarlarını trans ileal olarak perfore ederek geçtiği  görüldü. Ayrıca  mideposterior duvardan endoskopik olarak gastrostomi takıldığı tesbit edildi.İleal rezeksiyon ve anastomoz yapılarak PEG katateri serbestleştirildi.  Daha sonra katater  mideden çıkarılarak tamir edildi. Hastaya nissen antireflü cerrahi yapılarak stamm gastrostomi şeklinde revizyon yapıldı.

Bulgular: Minimal cerrahi girişim olarak kabul edilse de PEG’in kendine ait komplikasyonları  da vardır. Bunlar; midenin karın duvarından ayrışması, ileal veya kolonikperforasyon, peritonit, mide içindeki mantar başın dışarıya çıkması, gastro-kolik fistül gelişimi, katater çıkarıldıktan sonra fistül traktusunun kapanmamasıdır. Bunlar arasında en önemli  komplikasyonlar midenin karın duvarından ayrışması ve intestinal perforasyon ve gastrokolik fistül gelişimidir. Endoskopide midenin yetersiz şişirilmesi kolonun veya ileumun yukarda kalmasına ve dolayısıyla kataterin içinden geçirilmesine yol açabilir.

Tartışma: PEG minimal girişimsel olması, bakımının kolaylı­ğı ve engelli çocuklarda enteral beslenme için kalıcı bir yol sağlaması gibi avantajlara sahiptir. Ancak nadiren çeşitli komplikasyonlar ile karşılaşılmaktadır. Bu komplikasyonlar erken ve geç olarak görülebildiği gibi mortal ve morbit de seyredebilmektedir. Bu konuda yapılan birçok çalışma var olup  bu çalışmalar genellikle  retrospektif çalışmalardır.

Close