34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 101

Adolescence primary hyperparathyroidism

F Kılıçaslan*, AG Güler*, AE Karakaya*, AB Doğan*, M Davutoğlu**
*Kahramanmaras Sutcu Imam University School of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Kahramanmaraş Sutcu Imam University Faculty of Medicine Department of Child Health and Diseases

Introduction

Parathyroid adenoma is a rare disease in children. Primary hyperparathyroidism hypersecretion one adenoma or, mostly as a result of the gland diffuse hyperplasia occurs. Loss of appetite, anorexia, weight loss, nausea and vomiting with follow. Renal colic, pancreatitis and osteitis fibrosis cystica it can cause. Sometimes the cause of irreversible organ damage.

Patients and methods

Admitted to our pediatric clinic with nonspecific symptoms such as muscle, bone pain and anorexia, 14-year-old girl was diagnosed in the patient's calcium, alkaline phosphatase levels of height and thyroid ultrasonography were detected approximately 2 cm mass in right thyroid. The right lobe of the parathyroid adenoma was detected in the inferior parathyroid scintigraphy and surgery planned patients. The surgery performed on patients in the neck, Kocher transverse incision with adenoma was excised.

Results and Discussion

A multidisciplinary approach is important in treatment. Primary hyperparathyroidism is a difficult disease to diagnose because they come with nonspecific symptoms. Hyperparathyroidism is rare in pediatric patients. In particular, should be considered in patients with non-specific muscle and arthrosis pain. A specific at the thyroid inspection and blood calcium level is essential. To be diagnosed earlier may prevent complications on the kidney, skeletal system and heart. The intraoperative  frozen absolutely done and are necessary to definitive diagnosis of mass.

 

 

Adelosanda primer hiperparatirodi

F Kılıçaslan*, AG Güler*, AE Karakaya*, AB Doğan*, M Davutoğlu**
*Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
**Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D

Genel bilgiler

Paratiroid adenomu çocuklarda nadir görülen bir hastalıktır. Primer hiperparatiroidi tek bir adenomun hipersekresyonu ya da çoğunlukla glandın diffuz hiperplazisi sonucu oluşur. İştahsızlık, anoreksia, kilo kaybı, bulantı ve kusmalarla seyreder. Renal kolik, pankreatit ve osteotitis fibroza sistika ya neden olabilir. Bazen geri dönüşümsüz organ hasarının nedenidir.

Hasta ve metod

Kas ve kemik ağrıları, iştahsızlık gibi nonspesifik şikâyetlerle pediatri kliğinimize başvuran 14 yaşındaki kız hastanın yapılan tetkiklerinde kalsiyum, alkalenfosfataz yüksekliği ve tiroid ultrasonografisinde de sağ tiroid de yaklaşık 2 cm kitle saptanmıştır. Paratiroid sintigrafisinde de sağ tiroid lobu inferiorunda paratiroid adenomu tesbit edilmiş ve hastaya cerrahi planlanmıştır. Hastaya boyundan yapılan Kocher’in transvers insizyonu  ile adenom eksize edilmiştir.

Sonuç ve tartışma

Tedavide multidisipliner yaklaşım önemlidir. Primer hiperparatiroidiler nonspesifik bulgularla geldiği için tanı konması zor bir hastalıktır. Hiperparatiroidi çocuk hastalarda nadir görülmektedir. Özellikle spesifik olmayan kas ve eklem ağrıları ile başvuran hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır. İyi bir tiroid muayenesi ve kan kalsiyum düzeyi bakılması gereklidir. Erken tanı konulması ile böbrek, iskelet sistemi ve kalp üzerine oluşabilecek komplikasyonları engellemektedir. Paratiroid adenomunun asıl tedavisi cerrahi eksizyonudur. Perop frozen kitlenin kesin teşhisi için mutlak gerekli görülmektedir.

 

Close