34th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association

View Abstract

Poster - 113

A RARE CAUSE OF OMPHALITIS: URACHAL CYST

OH Kocaman*, T Günendi**, ME Dörterler***, ME Boleken*
*Harran University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital
***Department of Pediatric Surgery, Harran University, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION

Urachus is a rare congenital anomaly which is a remnant of cloaca. Urachal cysts represent a small portion of urachal anomalies. In this case we present an infected urachal cyst resulting in omphalitis.

CASE

A 16 year old boy admitted to our clinic with umblical swelling, periumblical erythema and dysuria. In physical examination omphalitis and umblical abscess was seen. Radiological studies revealed urachal cyst. Patient was hospitalized, abscess was drained and systematic antibiotics were administered. As soon as the infectious findings including swelling and erythema disappeared, urachal cyst excision was performed.

DISCUSSION

In patients with infected urachal cyst, total excision is advocated beacuse of malignant transformation of these cyst even after medical therapy.

NADİR BİR OMFALİT NEDENİ: URAKUS KİSTİ

OH Kocaman*, T Günendi**, ME Dörterler***, ME Boleken*
*Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D
**Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
***Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa,Türkiye

GİRİŞ

Urakus kloakanın kalıntısı olan nadir bir konjenital anomalidir. Urakal kistler urakal anomalilerin bir kısmını oluşturur. Bu vakada omfalite neden olan enfekte urakus kistini sunmayı amaçladık.

VAKA

16 yaşında erkek hasta umblikusta şişlik, umblikus çevresinde eritem ve dizüri şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede omfalit ve umblikal abse saptandı. Radyolojik tetkiklerde urakus kisti saptandı. Hasta interne edilerek abse drenajı ve antibiyotik tedavisi başlandı. Umblikal şişlik ve periumblikal eritem gibi enfeksiyon bulguları gerileyince urakus kist eksizyonu yapıldı.

 

TARTIŞMA

Enfekte urakus kistlerinde sistemik enfeksiyon bulguları varsa medikal tedavi sonrası malign dönüşüm olabileceği için total eksizyon yapılmalıdır.

Close