36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 43

COULD ASPROSIN BE THE NEW BIOMARKER OF ACUTE APPENDICITIS IN BIOLOGICAL FLUIDS?

M Saraç*, Ü Bakal*, T Tartar*, S Aydın**, M Yardım**, A Kazez*
*Firat University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazig, Turkey
**Fırat University Medical Faculty Dept. of Medical Biochemistry

Aim: Asprosin is a glucogenic hormone released from adipose tissue in case of hunger. Aim of the study was the investigation of urinary and blood levels of asprosin in acute appendicitis.

Material and methods: This prospective study was planned in 3 groups of patients who were treated at our clinic in 2018. Groups were determined as follow: Group 1 is pre-operative acute appendicitis; Group 2 is post-operative acute appendicitis; and Group 3 is the healthy control group. Serum and urine asprosin levels were examined within each group. Patients with urinary tract infection and other systemic infections were excluded from the study. The results were compared with the Wilcoxon Signed-Ranks test and Mann-Whitney U test.

Results: In each group, 28 patients were studied. The asprosin serum levels were 678.02 ± 247.08 pg/mL in Group 1, 301.15 ± 79.70 pg/mL in Group 2 and 250.98 ± 66.89 pg/mL in Group 3. There were significant differences between Group 1 and Group 2, and between Group 1 and Group 3 (P=0.000004, P=0.0001, respectively). The urine values of asprosin were 563.70 ± 195.57 pg/mL in Group 1, 390.08 ± 190.62 pg/mL in Group 2 and 302.99 ± 151.39 pg/mL in Group 3. There was a significant difference between Group 1 and Group 3 (P=0.00002).

Conclusion: The amount of asprosin increased significantly due to acute appendicitis may be a new biomarker in the diagnosis of acute appendicitis.

ASPROSİN BİYOLOJİK SIVILARDA AKUT APANDİSİTİN YENİ BİYOBELİRTEÇİ OLABİLİR Mİ?

M Saraç*, Ü Bakal*, T Tartar*, S Aydın**, M Yardım**, A Kazez*
*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Elazığ
**Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Elazığ

Amaç: Asprosin adipoz dokudan salınan ve açlık durumunda salınımı artan glukojenik bir hormondur. Akut apandisitte idrar ve kandaki Asprosin düzeylerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kliniğimizde 2018 yılında tedavileri yapılan 3 grup hastada prospektif olarak planlandı. Grup 1: Akut apandisit preop, Grup 2: Akut apandisit postop ve Grup 3: Sağlıklı kontrol grubu olarak belirlendi. Her grupta serum ve idrar Asprosin düzeylerine bakıldı. İdrar yolu enfeksiyonu ve başka sistemik enfeksiyonu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Sonuçları Wilcoxon Signed Ranks Test ve Mann Whitney U testi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Her grupta 28 hastaya bakıldı. Asprosin serum değerleri Grup 1’de 678.02 ± 247.08 pg/mL, Grup 2’de 301.15 ± 79.70 pg/mL, Grup 3’de 250.98 ± 66.89 pg/mL idi. Grup 1 ile grup 2 ve grup 1 ile grup 3 arasında anlamlı farklılık vardı (P: 0.000004, P:0.0001). Asprosin idrar değerleri Grup 1’de 563.70 ± 195.57 pg/mL, Grup 2’de 390.08 ± 190.62 pg/mL, Grup 3’de 302.99 ± 151.39 pg/mL idi. Grup 1 ile grup 3 arasında anlamlı farklılık vardı (P: 0.00002).

Sonuç: Akut apandisite bağlı olarak kayda değer bir şekilde artan Asprosin miktarları bu hastalığın teşhisinde yeni bir biyobelirteç olabilir.

Close