36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 14

Graft infections after abdominal wall repair in children.

B Gördü, T Soyer, S Ekinci, İ Karnak, AÖ Çiftçi, FC Tanyel
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Aim: Polytetrafleuroethylene grafts can be used for abdominal wall repair in children in the treatment of abdominal wall defects (AWD) and to reduce intraabdominal pressure in congenital diaphraghmatic hernia (CDH). A retrospective study is performed to evaluate the clinical features and treatment of graft infections (GI) after graft repair for AWD.

Methods: Patients who underwent graft repair for the last 5 years, were evaluated for age, sex, birth weight, gestational week, time of graft application and GI, clinical findings, cultures and treatment alternatives retrospectively.

Results: Among 15 cases, 5 (33%) of them developed GI. Eight (53.3%) of cases were CDH, 4 of them (26.6%) ompahalocele and 3 of them were (20%) gastrochisis. Patients who developed GI were CDH (n=2), omphalocele (n=2) and gastrochisis (n=1). Male female ratio was 4:1. The mean gestational age of cases was 37.4 weeks and 37.6 weeks in patients with GI. Mean birth weight was 2910g (1850-3600g) in all cases and 2958g (2800-3600g) in patients with GI. Mean greft repair time was 3.8 days and 4.6 days in GI cases. There was no graft dehiscence but cases with GI had purulent drainage. One of the cases was present with sepsis. Three of the cases had positive wound cultures and two of them had blood-stream infections. Staphylococcus epidermidis (n=2) and Staphylococcus aureus (n=1) were isolated in wound cultures and Staphylococcus epidermidis and Bacillus licheniformis were isolated in blood-stream cultures. All of the patients received antibiotics. The graft was removed to control the GI. In two of the patients despite the clinical findings of infection, no microorganism was isolated.

Conclusion: In one third of the abdominal wall repairs with graft developed GI. Although most of the isolated microorganisms are found in the normal flora of skin, some of the cases show clinical features of infections without isolated microorganisms. In cases with sepsis and bacteremia, grafts should be removed to control infections.

Çocuklarda karın duvarı onarımı sonrası greft infeksiyonları

B Gördü, T Soyer, S Ekinci, İ Karnak, AÖ Çiftçi, FC Tanyel
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Çocuklarda karın duvarı anomalileri onarımında ve doğumsal diyafram hernisinde (DDH) karın için basıncı azaltmak amacıyla politetrfleuroetilen greftlerden faydanılmaktadır. Çocuklarda greftle karın duvarı onarımı yapılan olgularda greft infeksiyonlarının (Gİ) klinik özellikleri ve tedavi yöntemlerini tartışmak üzere geriye dönük bir çalışma yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: Son 5 yılda greftle karın duvarı onarımı yapılan olgular yaş, cinsiyet, doğum ağırlığı, doğum haftası, greftin uygulandığı ve infeksiyon bulgularının saptandığı zaman, klinik bulgular, kültür sonuçları ve tedavi alternatifleri bakımından geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Bu süre içinde greftle onarım yapılan 15 olgunun 5’inde (%33) greft infeksiyonu (Gİ) saptanmıştır. Olguların 8’i (%53.3) DDH, 4’ü (%26.6) omfalosel 3’ü (%20) ise gastroşizistir. Gİ’u gelişen olguların 2’si DDH, 2’si omfalosel, 1’i gastroşizistir. Erkek kız oranı 1:4’dür. Tüm olgularda ortalama doğum haftası 37,4, Gİ olan olgularda 37,6’dır. Ortalama doğum kilosu 2910 g (1850-3600 g) iken infeksiyon gelişen olgularda 2958 g’dır (2800-3600). Greft tüm olgularda postnatal 3.8. günde (1-12 gün), infeksiyon gelişen olgularda ise ortalama 4.6 günde yerleşitirilmiştir. Hiçbir olguda greft ayrılmasına rastlanmazken olguların infekte olgularda greft kenarından pürülan drenaj tespit edilmiştir. Bir olgu sepsis bulguları ile başvurmuştur. Üç olgunda püy kültüründe üreme saptanmış, bu olguların ikisinde kan kültürü de pozitif değerlendirilmiştir. Püy kültüründe 2 olguda metisiline dirençli Staphylococcus epidermidis, bir olguda Staphylococcus aureus üremiştir. Bu olguların ikisinde eş zamanlı alınan kan kültüründe Staphylococcus epidermidis ve Bacillus licheniformis saptanmıştır. Tüm olgulara uygun antimikrobiyal tedavi başlanırken, bir olguda greft çıkarılarak tedaviye devam edilmiştir. İki olguda ise klinik infeksiyonlarına rağmen kültürde üreme saptanmamıştır.

Sonuç: Çocuklarda greftle karın duvarı onarımı sonrası olguların üçte birinde Gİ görülmektedir. Gİ’da greftlerden elde edilen örneklerden elde edilen üremlerin çoğu cilt florasında yer alan mikroorganizamları içermekle birlikte, kültürde üreme olmaksızın klinik Gİ bulguları olabilir. Sepsis ve bakteriyemisi olan olgularda infeksiyonun kontrolü için infekte greftlerin çıkarılması gerekir.

Close