36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 86

TRACHEAL PERFORATION AFTER PENETRATING NECK TRAUMA

H Taşkınlar*, O İsmi**, C İsbir*, M Alakaya***, A Naycı*
*Department of Pediatric Surgery Medical School of Mersin University
**Mersin University School of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Mersin, Turkey
***Department of Pediatric Intensive Care Unit Medical School of Mersin University

Introductıon and Purpose: Tracheal perforation in children is extremely rare and mostly occurs after blunt or penetrating neck trauma, foreign body aspiration and endotracheal intubation. Early diagnosis and treatment of tracheal perforation is crucial due to potential mortal consequences such as necrotizing mediastinitis. Here we report a case with tracheal perforation after penetrating neck trauma.

Case: Thirteen-year-old male patient hospitalized after a car accident with a moderate general condition, with stable vital findings and spontaneous breathing. A deep skin laceration 2-3 cm proximal to the incisura jugulars in the anterior neck with extension of 3-4 cm transversely was noticed. Free air discharges concordant with breathing from the neck wound was detected. Subcutaneous emphysema and crepitation involving neck, face and upper parts of hemithoraces were palpated. Computed tomography of the neck and thorax revealed; 1-2 cm laceration on the anterior wall of distal trachea and images of several foreign bodies located posterior to the tracheal laceration area and also widespread pneumomediastinum. After intubation of the patient, the wound incision extended to the laterals and the neck exploration was performed. Tracheal perforation was 2 cm in length in the 3-4th tracheal ring. After proceeding in exploration in tracheoesophageal cleft, there were two pieces of glass about 2 cm in dimension were removed towards the proximal larynx. There was also laceration in the larynx about 2 cm. Lacerations were repaired with separated vicryl sutures. Tracheosotomy performed at the level of the tracheal ring proximal to the tracheal laceration site. There was no voice annoyance at the post-operative follow-up.

Discussion: The main management of airway perforations are early diagnosis and surgical management. However, even with mild subcutaneous emphysema, pneumomediastinum and pneumothoraces after small tracheal lacerations, conservative management can be treatment of choice with close monitoring in the intensive care unit. In the decision of treatment algorithm, laceration of airway should be detected with computed tomography and bronchoscopy with minimal complication rates.

PENETRAN BOYUN TRAVMASI SONRASI TRAKEAL PERFORASYON

H Taşkınlar*, O İsmi**, C İsbir*, M Alakaya***, A Naycı*
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD, Mersin, Türkiye
***MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

Giriş ve Amaç: Çocuklarda trakeal perforasyon nadir olarak görülür ve çoğunlukla künt, penetran boyun travması, yabancı cisim aspirasyonu, endotrakeal entübasyon gibi ikincil nedenlerden kaynaklanır. Trakeal pefrorasyonlarda erken tanı ve tedavi, nekrotizan mediastinit gibi potansiyel mortal sonuçları nedeni ile oldukça önemlidir. Çalışmada, penetran boyun travması sonrası trakeal perforasyonlu olguda ki deneyimlerimiz sunuldu.

Olgu: Araç dışı trafik kazası sonrası genel durumu orta, vital bulguları stabil, spontan solunumda acil servise getirilen 13 yaş erkek hastanın boyun ön orta hatta incisura jugularsin 3-4 cm proksimalinde 2-3 cm’lik transvers derin bir cilt laserasyonu olduğu ve solunumla birlikte buradan hava deşarjının olduğu izlendi. Servikal, submandibular alanda her iki hemitoraks üst ön duvarda, cilt altı krepitasyonunun olduğu görüldü. Hastanın yapılan boyun ve toraks bilgisayarlı tomografisinde; trakea distal 1/3’te ön duvarda 1-2 cm’lik laserasyon, aynı bölgede trakea posteriorunda yerleşim gösteren birkaç adet yabancı cisim imajı ve yaygın pnömomediastinum tespit edildi. Hasta entübe edildikte sonra, ciltte meydan gelmiş insizyon laterallere doğru uzatılarak yapılan eksplörasyonda; 3-4. traekal ring hizasında trakeanın 2 cm’lik lasere olduğu tespit edildi. Ekplorasyona trakeoözefageal yarıkta devam edildiğinde, proksimal larenkste doğru 2 adet boyları 2 cm civarında cam parçası çıkarıldı, larenkste oluşmuş yaklaşık 2 cm’lik kesi kesi olduğu görüldü. Trakea ve larenksteki lasere alanlar tek tek vicrly sütürler ile onarıldı. Ardından trakeal laserasyon alanından, 4. trakeal ring hizasından trakeosotomi açıldı. Postop izlemde ses kısıklığı izlenmedi.

Tartışma: Hava yolu perforasyonlarının temel yönetimi erken tanı ve cerrahi tedavidir. Bunun ile birlikte, küçük trakeal yırtıklarda cilt altı amfizemi, pnömodieastinum, pnömotoraks gelişse bile yoğun bakım ünitesinde yakın izlem ile konservatif tedavi seçeneği uygulanabilir. Tedavi seçeneği kararı verilirken, yırtığın yeri ve genişliği bilgisayarlı tomografi, bronkoskopi ile düşük komplikasyon oranlarıyla belirlenmelidir.

Close