36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 13

The Comparison Of The Outcomes Between The Neonatal And Non-Neonatal Period Treated With The Transanal Pull-Through Surgery For Hirschsprung’s Disease

NY Taştekin, U Ateş, G Göllü, AM Çakmak, M Bingöl Koloğlu, H Dindar
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

The aim of this study is to analyze the clinical, surgical, functional and short-long term follow-up results of transanal endorectal pull-through(TERP) or laparoscopy assisted endorectal pull-through(LERP) surgeries and compare the outcome between the two study groups (neonatal and non-neonatal period). Between 2006-2017, all patients with HD undergone TERP or LERP were retrospectively analyzed and 2 study groups were created.Group 1: patients in neonatal period (n=26) and Group 2: patients in non-neonatal period (n=49). All patients’ demographic data, associated anomalies, preoperative workups, age at surgery, follow-up protocol until surgery, surgical techniques, duration of surgery, duration of feeding after surgery, the length of the intestine that was excised, duration of hospital stay, short and long term (constipation and incontinence) follow-up outcomes after surgery, complications, reoperations, and enterocolitis in regard to HD were recorded. The data were statistically compared between the study groups. 75 patients were included in the study. There were 53 boys and 22 girls with a mean age of 16,2 months (3 days-8 years). The mean follow-up was 32,6 months (2-120 months). There was no significant difference between the study groups in regard to age, sex and associated anomalies. Rectal biopsies were negahtive for ganglion cells for all cases. The intestine which was excised in Group 1 was significantly shorter compared to Group 2. Post-surgical complications were seen only in 5 patients (5/75, 6,8%) for the whole study group. There was no significant difference between the study groups in regard to complications and short-term follow-up outcomes. For the long-term follow-up, although there was no statistically significant difference in regard to incontinence, the constipation scores were significantly lower in Group 1. Additionally, there was also significantly less cases with constipation in neonatal group (Group 1) according to the constipation scores. In the current study, we have concluded that, TERP surgery for the treatment of HD is a safe and effective procedure for all age groups including the neonatal period. For the long-term follow-up, although there was no difference between the study groups in regard to incontinence, constipation problem is less commonly encountered after surgeries that are performed in the neonatal period.

Hirschsprung Hastalığında Yenidoğan Dönemi Ve Sonraki Dönemde Yapılan Transanal Pull-Through Ameliyatının Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması

NY Taştekin, U Ateş, G Göllü, AM Çakmak, M Bingöl Koloğlu, H Dindar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Bu çalışmanın amacı, Hirschsprung Hastalığı(HH) tanısı alan ve transanal endorektal pull-through(TERP) ameliyatı veya laparoskopi yardımlı endorektal pull-through ameliyatı(LERP) planlanmış hastalarda, iki ayrı çalışma grubunda klinik, cerrahi, fonksiyonel ve uzun-kısa dönem takip sonuçlarını değerlendirmek ve yaş grupları arasında tedavi etkinliği açısından bir fark olup olmadığını tespit etmektir. 2006-2017 yılları arasında, HH tanısı alan ve TERP veya LERP ameliyatı yapılan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi ve iki farklı çalışma grubu oluşturuldu. Grup I: Yenidoğan döneminde, (n=26). Grup II: Yenidoğan dönemi sonrası ameliyat olanlar, (n=49). Tüm hastaların demografik verileri, ek anomaliler, ameliyat öncesi tetkikleri, ameliyat yaşı, takip şekli, ameliyat yöntemleri, ameliyat süreleri, ameliyat sonrası beslenme süreleri, ameliyat sırasında çıkarılan bağırsak uzunlukları, yatış süreleri, ameliyat sonrası kısa ve uzun dönem sonuçlarının (konstipasyon ve inkontinans) değerlendirilmesi ve komplikasyonları kaydedildi. Elde edilen bulgular iki çalışma grubu arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 75 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 53’ü erkek, 22’si kız; yaş ortalamaları 16,2 ay (3 gün-8 yaş) olarak belirlendi. Hastaların ortalama takip süresi 32,6 ay (2-120 ay) olarak belirlendi. Hastaların tümünden ameliyat öncesinde veya ameliyat sırasında rektal biyopsi gönderildi ve tamamında ganglion hücresi negatif saptandı. Tüm çalışma grubu içerisinde, sadece 5 hastada (5/75, %6,8) ameliyat sonrası komplikasyon izlendi. Gruplar arasında komplikasyonlar ve kısa dönem takip sonuçları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi. Uzun dönem takipte ise inkontinans skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamış olmasına rağmen, Grup 1’in konstipasyon skorlarının anlamlı olarak daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Biz bu çalışmamızda, HH nedeni ile gerçekleştirilen TERP cerrahisinin yenidoğan dönemi dahil tüm yaş grupları için etkili ve güvenilir bir yöntem olduğunu belirledik. Uzun dönem takipte ise her ne kadar inkontinas açısından iki çalışma grubu arasında anlamlı bir fark tespit edilemese de konstipasyon sorununun, yenidoğan döneminde uygulanan cerrahi tedaviler sonrası, anlamlı şekilde daha az görüldüğünü belirledik.

Close