36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 4

Branchial cleft anomalies in children

O Ferzeliyev, Ö Boybeyi Türer, T Soyer, İ Karnak, FC Tanyel
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Purpose: Branchial cleft (BC) anomalies constitute 20% of childhood head&neck lesions. BC anomalies most commonly derive from 2nd branchial arch. BC anomalies may be presented as fistula, sinuses, cyst. Aim is to evaluate clinical, radiological and surgical findings in children with BC anomaly.

Methods: The medical records of the patients managed for BC anomaly between 2014 and 2018 were examined. Demographic features, clinical and radiological findings, surgical management, outcome were recorded.

Results: 14 cases were included. Mean age: 7.8±4 years. Male/female ratio: 7/7. The complaints were draining opening (n=12, 85.8%), painless mass (n=2, 14.2%). Lesion was at right side in 5 (35.7%), left side in 7 (%50) and bilateral in 2 cases (14.3%). Physical examination revealed opening near base of neck in 12 cases and cystic lesion in 2 cases. Ultrasound was performed in 6 cases (42.8%) and cyst could be detected in 3 of them. All cases were operated, step-ladder incision was used in 6 cases. Methylene blue was injected in 9 cases. Fistula tract was ended in pharynx in 4 cases, pretonsiller fossa in 4 cases, submandibular region in 4 cases, external auditory tract in 1 case and next to clavicle in 1 case. There was no peroperative complication. Recurrence was seen in 1 case. Histopathological examination revealed inflammation in 2 cases and cartilage in 1 case. Stratified ciliary columnar and stratified squamous cell epithelium was detected in samples.

Conclusion: BC anomalies are common head and neck lesions in children and have various anatomic features. Physical examination is the most important diagnostic method. Management is surgery and excision of whole lesion is important in preventing recurrences. Although using methylene blue is a guiding technique in surgical excision of tracts, it could not help in preventing recurrence in 1 case.

Çocuklarda brankial yarık anomalileri

O Ferzeliyev, Ö Boybeyi Türer, T Soyer, İ Karnak, FC Tanyel
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Brankial yarık (BY) anomalileri çocukluk çağı baş-boyun lezyonlarının yaklaşık %20’sini oluşturur. BY anomalileri ek sık 2. brankial arktan gelişir. BY anomalileri fistül, sinüs veya kist olarak görülebilirler. Çocukluk çağı brankial anomalilerin klinik ve radyolojik bulgularını değerlendirmek ve cerrahi sonuçlarını tartışmak amacıyla geriye dönük bir çalışma planlanmıştır.

Yöntem: Kliniğimizde 2014-2018 yılları arasında BY anomalisi nedeniyle tedavi edilen olguların medikal kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların demografik özellikleri, klinik ve radyolojik bulguları, cerrahi tedavileri ve klinik seyirleri kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 14 olgu dahil edilmiştir. Olguların yaş ortalaması 7.8±4 olup kız erkek oranı 7:7’dir. Başvuru şikayetleri boyun akıntısı (n=12, %85.8) ve boyunda şişlik (n=2, %14.2) olmuştur. BY lezyonu 5 hastada sağ (%35.7), 7 hastada sol (%50), 2 hastada bilateral (%14.3) yerleşimliydi. Fizik incelemede 12 hastada fistül orifisi görülmüş ve 2 hastada kistik lezyon ele gelmiştir. Olguların %42.8’inde (n=6) ultrason yapılmış ve bunların 3’ünde kist tespit edilebilmiştir. Tüm olgular opere edilmiş ve 6 olguda merdiven insizyon yapılmıştır. Olguların 9’unda sinüs ağzından metilen mavisi verilmiştir. Fistül traktı 4 olguda farinkste, 4 olguda pretonsiller fossada, 4 olguda submandibuler bölgede, 1 olguda dış kulak yolunda ve 1 olguda klavikulada sonlanıyordu. Hiçbir hastada ameliyat sırasında komplikasyon gelişmedi. Postoperatif dönemde bir hastada nüks gelişmiştir. Patoloji incelemelerinde BY anomalisine ek olarak 2 olguda inflamasyon ve fibrozis, 1 olguda kıkırdak doku tespit edilmiş ve örneklerde çok katlı silyalı kolumnar ve çok katlı yassı epitelyum görülmüştür.

Sonuç: BY anomalileri çocukluk çağında sık görülen baş boyun lezyonlarından olup çeşitli anatomik özellikleri vardır. BY anomalilerin tanısında fizik inceleme bulguları önemli yer tutmaktadır. Tedavisi cerrahi olup lezyonunun tamamının çıkarılması nüksleri engellemektedir. Cerrahide metilen mavisinin kullanımı lezyonun tamamının çıkarılmasında yol gösterici olmakla beraber 1 olguda nüks olmasını engelleyememiştir.

Close