36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 64

An investigation into the effects of watching videos in the native language on anxiety levels of refugee Syrian children hospitalized in a burn intensive care unit

N Çelik*, Cİ Öztorun**, VS Şahin*, A Kara Uzun***, ÖŞ Üneri****, E Şenel**
*University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital Pediatric Intensive Care Clinic
**Ankara Yıldırım Beyazıt Unıversıty Medical Faculty Department of Pediatric Surgery
***Ankara Child Disease Hematology and Oncology Education and Research Hospital
****Ankara Yildirim Beyazit University, School Of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry

Abstract:

Background: The stressful situations experienced by refugee children lead to problems with psychological health such as post-traumatic stress disorder, anxiety, depression, and behavioral disorders. Burn is also one of the most frequent causes of trauma-related mortality in children. Burns and associated wound care procedures are traumatic and result in a high level of anxiety, stress, behavioral deficits, and post-traumatic stress disorders in patients. The aim of this study is to investigate the effects of watching videos in native language of Syrian refugee children who had major burn trauma in their home country on the burn-treatment process and children's anxiety and stress levels.

Methods: : A qualitative study design was used and semi-structured face-to-face interview were conducted with the 10 voluntary refugee patients aged between 5 - 15 years transferred from Syria to Turkey for burn treatment. The data were analyzed using thematic analysis. The findings presented based on direct quotations.

Findings:The patients reported feeling fear, anxiety, loneliness, and pain before watching videos in their native language. The findings revealed that the patients felt better after watching videos in their native language. However, videos in the native language also reminded the patients of old times, feelings of longing and sadness.

Conclusion:The present study demonstrates that watching videos in their native language was effective to reduce anxiety and the pain felt by the refugee patients with burns and could be considered as a beneficial distraction method to feel better about being in the hospital. The effect of this method can be increased by considering the children’s wishes, beliefs and cultural values.

Yanık yoğun bakım ünitesinde yatan Suriyeli mülteci çocuklarda ana dillerinde video izlemenin çocukların kaygı düzeyi üzerine etkilerinin incelenmesi

N Çelik*, Cİ Öztorun**, VS Şahin*, A Kara Uzun***, ÖŞ Üneri****, E Şenel**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniği
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
****Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı

Özet:

Giriş:Yaşadıkları stresli deneyimler mülteci çocuklarda, post travmatik stres bozukluğu, kaygı, depresyon ve davranış bozukluğu gibi psikolojik sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Yanık, çocuk yaş grubunda travmaya bağlı ölümlerin en sık görülen nedenlerinden biridir. Yanık ve bununla bağlantılı yara bakımı prosedürleri travmatiktir ve hastalarda yüksek düzeyde kaygı, stres, davranış bozukluğu ve post travmatik stres bozukluğ ile sonuçlanır. Bu çalışmanın amacı, ülkelerinde majör yanık travması geçiren Suriyeli mülteci çocuklara, ana dillerinde izletilen videoların çocukların yanık tedavi sürecinde yaşadıkları kaygı ve stres düzeylerine etkisini araştırmaktır.

Yöntem: Nitel araştırma şeklinde desenlenmiş ve yanık tedavisi için Suriye'den Türkiye'ye nakledilen 5-15 yaş arasındaki 10 gönüllü mülteci hasta ile yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgular doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulmuştur.

Bulgular:Ana dillerinde vidoları izlemeden önce hastaların korku, kaygı, yalnızlık ve ağrı hissettikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, hastaların ana dillerinde video izledikten sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini ortaya koymuştur. Ancak ana dillerindeki videoların hastalara geçmiş günlerini anımsatıp özlem ve üzüntüye neden olabileceği görülmüştür.

Sonuç:Bu çalışma, ana dillerinde videolar izletilmesinin, hastanede yatış sürecinde yanığı olan mülteci hastaların kaygılarını, hissedilen ağrılarını azaltmada etkili olduğunu ve bu süreçte hastaların daha iyi hissetmesi için yararlı bir dikkat dağıtma yöntemi olarak düşünülebileceğini göstermektedir. Bu yöntemin etkisi, çocukların istekleri, inançları ve kültürel değerleri göz önüne alınarak artırılabilir.

Close