36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Case Report - 6

Median arcuate ligament syndrome in an adolescent girl

İ Çiftçi*, M Gündüz*, T Sekmenli*, M Sarıkaya*, Y Paksoy**, A Sert***
*Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Selcuk University Faculty of Medicine Department of Radiology
***Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Cardiology

INTRODUCTİON

Median arcuate ligament syndrome, also known as Celiac Artery Compression Syndrome, is a rare condition characterized by gastrointestinal dissociation of the arcuate ligament of the diaphragm that results in proximal compression of the celiac trunk. It was aimed to present the selected case that was operated for median arcuate ligament syndrome.

CASE

A 17-year-old, 36-kg female patient has been admitted to various centers for 10 years with complaints of back pain and abdominal pain after food. In the pediatric cardiology outpatient clinic, left pulmonary artery hypoplasia, gradient increase in descending aorta and mitral valve prolapse were detected in the patient with systolic murmur in the epigastric region. CT angiography of the patient revealed median arcuate ligament syndrome. The patient was discussed at the council and the operation was decided. Median arcuate ligament was cut with laparatomy. The patient was discharged on the second postoperative day without any problems.

RESULT

Median arcuate ligament syndrome is one of the rare tables that should be considered in the differential diagnosis of patients presenting with chronic abdominal pain. Classical treatment is the dissection of the median arcuate ligament by open surgery as if we were present. The same procedure is applied laparoscopically. Significant relief is observed in patients' complaints after surgery and their quality of life is increasing.

Adölesan kızda median arkuat ligaman sendromu

İ Çiftçi*, M Gündüz*, T Sekmenli*, M Sarıkaya*, Y Paksoy**, A Sert***
*Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
***Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

GİRİŞ

Çölyak Arter Kompresyon Sendromu olarak da bilinen median arkuat ligaman sendromu diyafragmanın arkuat ligamanının çölyak trunkus proksimaline basısı sonucu oluşan gastrointestinal iskemiyle karakterize nadir bildirilen bir durumdur. Median arkuat ligaman sendromu tanısıyla opere edilen olgunun sunulması amaçlandı.

OLGU

On yedi yaşında, 36 kg kız hasta on yıldır sırt ağrısı ve yemeklerden sonra olan karın ağrısı şikayetleriyle çeşitli merkezlere başvurmuş. Çocuk kardiyoloji polikliniğinde yapılan muayenesinde epigastrik bölgede sistolik üfürümü olan hastada sol pulmoner arter hipoplazisi, inen aortada gradient artışı ve mitral valv prolapsusu saptandı. Hastanın çekilen BT anjiografide median arkuat ligaman sendromu olduğu görüldü. Hasta konseyde tartışıldı ve operasyon kararı verildi. Laparatomi ile median arkuat ligaman kesildi. Hasta postoperatif ikinci gün sorunsuz olarak taburcu edildi.

SONUÇ

Median arkuat ligaman sendromu kronik karın ağrısıyla başvuran hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken ender tablolardan birisidir. Klasik tedavisi olgumuzda olduğu gibi açık cerrahi yöntemle median arkuat ligamanın kesilmesidir. Laparoskopik olarak da aynı işlem uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi sonrası hastaların şikayetlerinde belirgin rahatlama gözlenmekte ve yaşam kaliteleri artmaktadır.

Close