36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 110

A RARE CO-OCCURANCE: CHOLEDOCHAL CYST AND ABERRANT RIGHT HEPATIC DUCT

M Haspulat, FG Soysal, A Karadağ, E Keskin
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery

Choledochal cyts are cystic dilatations which can occur intrahepatically, extrahepatically or both. Occuring approximately in 1 in 100-150.000 live births, 60% of choledochal cysts are diagnosed within the first decade of life. Symptoms may include pain in upper right quadrant, palpable abdominal mass, jaundice, acholic stools, fever and vomiting. We would like to present two cases we operated with choledochal cyst coupled with aberrant right hepatic duct.

Case 1: 3 yo male patient with abdominal pain was diagnosed with Type I choledochal cyst and thus, elective surgical operation was planned. During the operation, the choledochal cyst was seen to be adherent to duodenum and the aberrant right hepatic duct was present. During the choledochoenterostomy the right aberrant hepatic duct and the choledoc were each sutured end-to-side to jejunum indiviually. The patient has been stable since the surgery.

Case 2: 3 yo male patient presented with abdominal pain and jaundice. Diameter of common bile duct was 21 mm and left intrahepatic and middle hepatic branches had significant dilatation as can be seen in MRCP. The operation was planned to the patient who had acholic stool and generalized jaundice. During the operation, we observed that the right hepatic duct was stemming from the right hepatic lobe indiviually, that the cystic duct was draining to the right branch above the seperated right and left hepatic ducts were joined and drained to the choledocal cystic dilatation. After the cyst excision, the right and left hepatic ducts were each indiviually sutured end-to-side to jejunum. The patient has been stable since the surgery.

Discussion: Choledocal cyst is a rare disease that can be treated surgically (complete excision). Eventhough there is no standart surgical approach to biliary duct reconstruction, MRCP can detect variations and malformations pre-operativly. The operation can be modifed based on the position and the type of the duct.

NADİR GÖRÜLEN BİRLİKTELİK: KOLEDOK KİSTİ VE ABERRAN SAĞ HEPATİK KANAL

M Haspulat, FG Soysal, A Karadağ, E Keskin
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD

Giriş: Koledok kistleri safra kanallarında intrahepatik, ekstrahepatik ya da her ikisinde de görülebilen kistik genişlemelerdir. Ortalama 100-150 bin doğumda bir görülmekte ve %60'ı yaşamın ilk 10 yılında saptanmaktadır. Koledok kisti olan çocuklarda karında sağ üst kadran ağrısı, ele gelen şişlik, cilt ve skleralarda sarılık, akolik gayta, ateş ve kusma gibi semptomlar görülebilmektedir. Çalışmamızda koledok kisti nedeniyle opere ettiğimiz ve sağ aberran hepatik kanal birlikteliği olan iki olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu 1: 3 yaşında erkek hasta karın ağrısı şikayetiyle çekilen dış merkezdeki MR'ında- tip 1 koledok kisti saptanarak polikliniğimize yönlendirildi, elektif operasyonu planlandı. Operasyon sırasında duodenuma yapışık olan koledok kisti gözlendi ve sistik kanala sağ tarafta aberan olarak açılan hepatik kanal saptandı. Koledokoenterostomi yapılırken; sağ aberran safra kanalı ve koledok ayrı ayrı olarak jejunum ansına uç yan anastomoz edildi. Hastanın takiplerinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Olgu 2: 3 yaşında erkek hasta, karın ağrısı ve sarılık şikayetiyle başvurdu . MRCP'sinde koledok çapı 21 mm, sol intrahepatik ve orta hepatik dallarda belirgin dilatasyon saptandı. Akolik gayta çıkışı ve yaygın ikteri olan hastaya operasyon planlandı. Operasyonda sağ hepatik kanalın sağ lobdan ayrı olarak çıktığı ve ortak kanal öncesi sistik kanalın direkt sağ hepatik kanala açıldığı sonrasında sağ ve sol hepatik kanalın birlikte koledoktaki kistik dilatasyona açıldığı görüldü. Kist eksizyonu sonrası her iki duktus jejunuma anastomoz edildi. Hastanın postoperatif takiplerinde herhangi bir sorun olmadı.

Tartışma: Koledok kisti, cerrahi tedavisi (komplet eksizyon) olan nadir bir hastalıktır. Safra yolu rekonstrüksiyonu için standart bir cerrahi yaklaşım bulunmamakla birlikte, preoperatif dönemde MRCP ile safra yollarındaki ek varyasyon ve malformasyonlar belirlenebilmektedir. Kistin yerleşimi ve tipine uygun olarak operasyon modifiye edilebilmektedir.

Close