36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 69

Demographic study of cases with hydatid cyst who had medical and surgical treatment in our clinic between january 2000 -december 2016

GB Özdemir, ZG Temir, BD Özbilek, H Evciler, Ö Atacan, AD Payza, Ö Öztürk Akar, V Altınok, G Sönmez, AE Boztaş, A Çubukçu, M Hoşgör
Health Sciences University Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Department of Pediatric Surgery

İntroduction: Cyst hydatid is a common zoonotic disease in the world and in our country. The aim of this study is to investigate demographic features and results of surgical and medical treatment of children with hydatidosis

Materials and methods: The clinical records of 135 children treated for hydatid disease from January 2000 to December 2016 were retrospectively reviewed. There were 85 boys and 50 girls, age between 3-16 years. 56 (%41) patients were living in the countryside and 112 (%82) had a contact with animals previously. Lung cysts were present in 58 cases, followed by liver cysts in 52, lung+liver cyst in 21, other organ involvement was detected in 4. 24 cases were treated with only albendazole chemotherapy, 11/24 had liver cysts, 10/24 had lung cysts and 2/24 had lung+liver cysts and 1/24 had other organ involvement. 111 (%82) cases were treated by combined albendazole chemotherapy and surgery. 34 cases of liver cysts were treated with percutaneus drainage, 7 cases of liver cysts were treated with laparotomy and 48 cases of lung cysts were treated with thoracotomy. 19 cases of lung+liver cysts were treated with percutaneus drainage and thoracotomy. Thoracotomy was performed after 7 days albendazole treatment in lung cysts larger than 5 cm. Complication rate of albendazole chemotherapy (6/135, 4.6%) was and complication rate of surgical therapy (pneumothorax, pneumonia, septicemia, biliary fistula, 18/111) was 17.8%. There were 9/111 (8%) recurrences after surgery. 6 patients with recurrent liver cyst and 3 patients with recurrent pulmonary cysts were re-operated.

Conclusion: Hydatid disease still remains a challenging condition in our country and leads to variety of medical or surgical complications. Prevent form the hydatid cyst is important as the treatment of the disease. Providing food hygiene and care of animals should be aimed to prevent infection.

Kist hidatik nedeniyle ocak 2000-aralık 2016 yılları arasında kliniğimizde medikal ve cerrahi tedavi uygulanmış olguların demografik incelemesi

GB Özdemir, ZG Temir, BD Özbilek, H Evciler, Ö Atacan, AD Payza, Ö Öztürk Akar, V Altınok, G Sönmez, AE Boztaş, A Çubukçu, M Hoşgör
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir/ Türkiye

Giriş: Kist hidatik hastalığı dünyada ve özellikle ülkemizde yaygın görülen zoonotik bir hastalıktır. Bu çalışmada kliniğimizde kist hidatik nedeniyle cerrahi ve medikal tedavi uygulanan olguların demografik verilerini ortaya koymayı, cerrahi ve medikal tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2000- Aralık 2016 yılları arasında kist hidatik nedeniyle tedavi uygulanmış olan 135 olgu geriye dönük incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, hayvanlarla temas, başvuru şikayeti, yerleşim yeri, serolojileri, uygulanan tedavi, tutulan organ, rüptür varlığı, izlem süresi ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi. 3-16 yaş aralığında, 85 erkek 50 kız olgu mevcuttu. Olguların 56’sı (%41) kırsal kesimde yaşamakta iken, 112 olguda (%82) hayvanlarla temas öyküsü bulunmaktaydı. 58/135 akciğer, 52/135 karaciğer, 21/135 akciğer+karaciğer, diğer organ tutulumu olan 4/135 olgu mevcuttu. Tüm olgulara öncelikle albendazol tedavisi başlandı. 24 olguya (11/24 olgu karaciğer, 10/24 olgu akciğer, 2/24 olgu akciğer+karaciğer, 1/24 olgu diğer organ tutulumu) sadece albendazol tedavisi uygulanırken 111 olguya beraberinde cerrahi tedavi uygulandı. Karaciğer kist hidatiği olan 34 olguya perkütan drenaj, 7 olguya laparotomi yapıldı. 48 akciğer kist hidatikli olguya torakotomi yapıldı. Karaciğer+akciğer kist hidatikli 19 olguya perkütan drenaj ve torakotomi yapıldı. Akciğer kist hidatiğinde albendazol başlanan 5 cm’den küçük olgular medikal tedavi ile izlenmiş olup 5 cm’den büyük olgulara ortalama 7 gün albendazol verildikten sonra torakotomi yapıldı. Medikal tedavi komplikasyon oranı (6/135, % 4.6), cerrahi tedavi komplikasyon oranı (pnömotoraks, pnömoni, sepsis, safra fistülü) %17.8 (n=18) saptandı. 9/111 (% 8) olguda cerrahi sonrası nüks görüldü. 6 rekürren karaciğer kisti olan, 3 rekürren akciğer kisti olan olgu tekrar opere edildi.

Sonuç: Ülkemizde kist hidatik çeşitli medikal ve cerrahi komplikasyonlara ve sekellere yol açabilen ağır bir halk sağlığı sorunudur. Hastalıktan korunmak en az hastalığı tedavi etmek kadar önemlidir. Gıda hijyeninin sağlanması ve hayvanların bakımı ile bulaşın önlenmesi amaçlanmalıdır.

Close