36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 80

Effects of carbon dioxide insufflation and Trendelenburg position on brain oxygenation during laparoscopy in children

MO Öztan*, G Aydın**, EB Çığşar***, P Sutas Bozkurt**, G Köylüoğlu*
*Izmir Katip Celebi University Department of Pediatric Surgery
**Tepecik Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation
***Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Izmir

Aim: Laparoscopic appendectomy has become more popular compared to the open appendectomy in children nowadays. There are limited data on the effects of pneumoperitoneum and Trendelenburg position on hemodynamic parameters and cerebral oxygenation. This study was to designated to evaluate the changes in cerebral saturation using near-infrared spectroscope during laparoscopic surgery in children.

Material and Methods: The children underwent laparoscopic (LAP Group, n=22) or open appendectomy (OPEN Group, n=22). Right and left cerebral oxygenation (RScO2-LScO2), heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP), end-tidal CO2pressure (PETCO2) and peripheral oxygen saturations (SpO2) were recorded before anesthesia induction (T0,baseline), after induction (T1), after intubation (T2), 5 minutes after intubation (T3), 5 minutes after pneumoperitoneum-15th minute at OPEN (T4), 5 minutes after Trendelenburg-20th minute at OPEN (T5), 30 minutes after pneumoperitoneum-45th minute at OPEN (T6), 5 minutes after supine position-skin suturing at OPEN (T7), 5 minutes post-extubation (T8).

Results: Groups were similar with respect to their demographic data. In the LAP group, a significant increase in HR was recorded at T5and T7. No significant difference was observed in the MAP, PETCO2, SpO2, RScO2 and LScO2 values between the groups. There was a significant increase in the perioperative T1-T8 values compared to the T0 values in LScO2 of the LAP group.

Conclusion: Our results suggest that pneumoperitoneum and Trendelenburg position does not alter the hemodynamic values and cerebral oxygenation. Age-adjusted pneumoperitoneum pressures, short duration of pneumoperitoneum, and moderate Trendelenburg position may be safely used in pediatric laparoscopic procedures without altering hemodynamic parameters and cerebral perfusion.

Çocuklarda laparoskopik cerrahi sırasında kullanılan karbondioksit insüflasyonu ve Trendelenburg pozisyonunun beyin oksijenasyonu üzerine etkileri

MO Öztan*, G Aydın**, EB Çığşar***, P Sutas Bozkurt**, G Köylüoğlu*
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
***SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Amaç: Günümüzde çocuklarda laparoskopik apendektomi, açık apendektomiye göre daha popüler hale gelmiştir. Pnömoperitoneum ve Trendelenburg pozisyonunun çocuklarda hemodinamik parametreler ve serebral oksijenasyon üzerindeki etkileri konusunda ise sınırlı veri bulunmaktadır. Bu çalışmada, çocuklarda laparoskopik cerrahi sırasında kızılötesi spektroskop kullanılarak hemodinamik ve serebral satürasyondaki değişikliklerin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Hastalar laparoskopik (LAP Grubu, n=22) veya açık apendektomi (OPEN Grup, n=22) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Sağ ve sol serebral oksijenasyon (RScO2-LScO2), kalp atım hızı (HR), ortalama arter basıncı (MAP), end-tidal CO2 basıncı (PETCO2) ve periferik oksijen satürasyonları (SpO2) çeşitli zaman aralıklarında kaydedildi [Anestezi indüksiyonundan önce (T0, başlangıç değeri), indüksiyon sonrası (T1), entübasyondan sonra (T2), entübasyondan 5 dakika sonra (T3), pnömoperitonumdan 5 dakika sonra - OPEN'de 15'inci dakikadan sonra (T4), Trendelenburg’dan 5 dakika sonra - OPEN'de 20'inci dakikadan sonra (T5), pnömoperitonumdan 30 dakika sonra - OPEN'de 45'inci dakikadan sonra (T6), de sırtüstü pozisyondan 5 dakika sonra- - OPEN’da cilt dikişi sırasında, ekstübasyon sonrası 5. dakika (T8)].

Bulgular: Gruplarda demografik verilerde farklılık saptanmadı. LAP grubunda, T5'te ve T7’de HR'de anlamlı bir artış kaydedildi. Gruplar arasında MAP, PETCO2, SpO2, RScO2 ve LScO2 değerlerinde anlamlı bir fark gözlenmedi. LAP grubunun LScO2'deki T0 değerlerine göre perioperatif T1-T8 değerlerinde anlamlı bir artış vardı.

Sonuç: Bulgularımız pnömoperitoneum ve Trendelenburg pozisyonunun hemodinamik değerleri ve serebral oksijenasyonu değiştirmediğini düşündürmektedir. Yaşa uygun ayarlanan pnömoperitoneum basınçları, kısa süreli pnömoperitoneum ve orta dereceli Trendelenburg pozisyonu, hemodinamik parametreler ve serebral perfüzyonda bozulma olmaksızın pediatrik laparoskopik işlemlerde güvenle kullanılabilir.

Close