36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 28

THE PEDIATRIC SURGERY CONSULTATIONS REQUESTED FROM NEWBORN INTENSIVE CARE UNIT

AO Erdem, AT Başer, SK Özkısacık, M Yazıcı
Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery

Objective: We aimed to evaluate retrospectively the pediatric surgery consultations requested from 3rd stage newborn intensive care unit in our clinic.

Methods: The pediatric surgery consultations requested from 3rd stage newborn intensive care unit between 2013-2018 were reviewed retrospectively in terms of the diagnosis of the patients, necessity of emergency intervention and follow-up period.

Results: A total of 485 patients were consulted to pediatric surgery. It was determined that in the 188(38.7%) of the patients the diagnosis was necrotizing enterocolitis, intestinal perforation, pneumothorax and these patients needed urgent surgical intervention. Among the patients who didn't need urgent intervention, surgical treatment was required in 113 (22.3%) patients within the first 7 days. Their diagnoses were gastrointestinal atresia (69), congenital diaphragmatic hernia (17), esophageal atresia (3), gastroschisis (3) and omphalocele (6). In the remaining 184 patients, surgical intervention was performed due to inguinal hernia, undescended testis, intra abdominal cystic masses, hydronephrosis that remains more than 1 month of period.

Conclusion: The majority of the consultations requested from 3rd stage newborn intensive care units requires urgency and newborn experience. For this reason, it seems to be one of the biggest necessities for the patients that pediatric surgeons to be in the team of the 3rd stage newborn intensive care units.

YENİDOĞANIN ÇOCUK CERRAHİSİ KONSULTASYONLARI

AO Erdem, AT Başer, SK Özkısacık, M Yazıcı
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Kliniğimizde 3. Basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesinden istenen Çocuk Cerrahisi konsultasyonlarını geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: 2013-2018 tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinden istenen çocuk cerrahisi konsultasyonları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların tanısı, acil müdahale gerekliliği, takip süreleri değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 485 çocuk cerrahisi konsultasyonu istendiği tespit edildi. Bu konsultasyonlardan 188(%38,7)’inde tanıların nekrotizan enterokolit, intestinal perforasyon, pnömotoraks olduğu ve acil cerrahi müdahale gerektiği tespit edildi. Acil girişim gerektirmeyen konsultasyonların 113 (%22,3) tanesine gastrointestinal atrezi(69), konj diafragma hernisi(17), özofagus atrezisi(3), gatroşizis(3) ve omfalosel(6) tanılarıyla ilk 7 gün içerisinde cerrahi tedavi gerekmiştir. Geri kalan 184 hastaya ise 1 ay yada daha uzun dönemde inguinal herni, inmemiş testis, kistik over kitleleri, hidronefroz nedeniyle cerrahi müdahalede bulunulmuştur.

Sonuç: 3.basamak yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde istenen konsultasyonların büyük çoğunluğu aciliyet ve yenidoğan tecrübesi gerektirmektedir. Bu nedenle 3. basamak yenidoğan yoğun bakım hasta takibinde çocuk cerrahlarının da ekipte bulunması en büyük zorunluluklardan birisi olarak görünmektedir.

Close