36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 20

OUR INTUSSUSCEPTION EXPERIENCE

AO Erdem, Aİ İnce, SK Özkısacık, M Yazıcı
Adnan Menderes Üniversity School of Medicine Department of Pediatric Surgery

Objective:We aimed to evaluate the intussusception cases whom we treated in our clinic in terms of the symptoms at admission, causes, treatment methods and complications.

Methods:The intussusception cases between 2007-2017 were reviewed retrospectively in terms of age, symptoms, treatment methods and operative findings.

Results:A total of 107patients(1month-15years, mean age:1.5 years) were evaluated.68% of the patients were under 3 years of age.The patients were divided into 3 groups according to the treatment methods as conservative hydrostatic reduction(81patients,75%), conservative hydrostatic reduction followed by surgery(18patients,17%), surgery as first treatment(7patients,7%).The mean age of the conservative hydrostatic reduction group was 2years(2months-9years).The durations between onset of the symptoms and appealing to the hospital were within 24hours for 70patients and 1-3 days for 11patients.This durations significantly differed from surgery group. The mean age was 2,8 years(5,5months-8years) for the patients who underwent surgery without or after conservative hydrostatic reduction.The duration of onset of the symptoms for these patients was 2days&more.The duration of hospitalization ranged from 1 to 4 days for the conservative hydrostatic reduction group and 3-15days for the other two groups.Surgical procedures were resection anastomosis (9 patients) and manual reduction (16 patients).Pathology results of resection anastomosis patients showed that the leading points were hamartomatous polyp(1); juvenile polyp(1); Meckel's diverticulum(2); reactive lymph node(2); appendicitis(1).The mean age of the patients who had a leading point was 3,5 years(5,5months-13years).No mortality was observed.

Conclusion:Hydrostatic reduction can be successful in a large proportion of intussusception cases under 3 years.The most important parameter affecting the success of treatment in patients who underwent hydrostatic reduction is the time of the onset of the symptoms. For older ages, considering the high rate of presence of the leading point, it is advisable not to be very persistent in hydrostatic reduction.It would be appropriate to create the treatment plan based on this high rate.

İNVAJİNASYON DENEYİMLERİMİZ

AO Erdem, Aİ İnce, SK Özkısacık, M Yazıcı
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Kliniğimizde invajinasyon tanısı ile tedavi edilen hastaları başvuru semptomları, invajinasyon sebepleri, tanı-tedavi yöntemleri ve komplikasyon açısından değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: 2007-2017 tarihleri arasında invajinasyon nedeniyle tedavi edilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak yaş, semptomatoloji, tanısal yöntem, tedavi yöntemi ve ameliyat bulguları açısından incelendi.

Bulgular: Toplam 107 hastanın(1 ay-15 yaş, ortalama:1.5 yaş) dosyası değerlendirildi. Hastaların % 68’i 3 yaşın altındaydı. Hastalar sadece konservatif hidrostatik tedavi uygulanan (81 - %75), konservatif hidrostatik tedavi sonrası cerrahi uygulanan (18 - %17) ve ilk tedavi olarak cerrahi uygulanan hastalar (7- %7 ) olarak 3 grupta değerlendirildi. Konservatif hidrostatik tedavi grubunda yaş ortalaması 2 yaş(2 ay-9 yaş ) idi. 70 hastanın semptomların başlamasından sonra ilk 24 saatte müracaat ettiği, 11 hastanın 1-3 gün arasında müracaat ettiği saptandı. Bu sürenin cerrahi tedavi gereken diğer hasta gruplarından anlamlı olarak farklılık gösterdiği gözlendi. Primer cerrahi uygulanan ve konservatif hidrostatik tedavi sonrası cerrahi uygulanan hasta grupları için yaş ortalaması 2.8 yaş (5,5 ay-8 yaş) idi. Semptomların başlangıç süresi bu hastaların tamamında 2 gün ve üzeri idi. Hastanede kalış süresi konservatif hidrostatik tedavi uygulanan grup için 1-4 gün arası değişirken, diğer iki grupta 3-15 gün arasında hastanede kalış süresi mevcut idi. Cerrahi uygulanan gruplar için yapılan cerrahi işlem 9 hastada rezeksiyon anastomoz, 16 hastada primer elle redüksiyon olarak saptanmıştır. Rezeksiyon anastamoz yapılan 9 hastanın patoloji sonucunda polip (3) ,meckel divertikülü (2),apandisit (1) saptandı. Leading point saptanan hastaların yaş aralığı 3,5 yaş (5,5 ay- 13 yaş) idi. Hastaların hiçbirinde mortalite gözlenmedi.

Sonuç: 3 yaş altındaki olgularda, hidrostatik redüksiyon denenmesi büyük oranda başarılı sonuç verebilir. Hidrostatik redüksiyon denenen hastalarda tedavinin başarısını etkileyen parametreler arasında en önemlisi semptomların başlama süresidir. Daha büyük yaşlarda, leading point varlığının yüksek oranı göz önünde bulundurularak, hidrostatik redüksiyonda çok ısrarlı davranmamak ve tedavi planını bu yüksek orana göre oluşturmak yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Close