36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 39

An Unusual High-Grade Splenic Blunt Injury: Hemodynamically Stable Child with Isolated Grade V Splenic Injury

Ö Cesur, L Duman, G Okay, MA Ertuğrul, MÇ Savaş
Department of Pediatric Surgery, Süleyman Demirel University Medical School, Isparta, Turkey

Aim:

Falls and motor-vehicle accidents which can result in solid organ injury are the most frequent causes of trauma in children. Grade 5 splenic injury mostly causes hemodynamic instability which requires immediate splenectomy. In this paper, we aimed to present our experience with a hemodynamically stable child with grade 5 splenic injury.

Case Report:

An 8-year-old boy was referred to the emergency department with complaint of abdominal pain after falling from 3 meters high. His Glasgow coma score was 15. Abdominal contrast-enhanced computed tomography demonstrated the spleen was substantially hypodense with lack of contrast enhancement (grade V splenic injury?), but contrast blush was not observed. After one unit erythrocyte transfusion, hemoglobin levels were stable at 12–13 g/dl without need of transfusion. Therefore, the patient was followed-up conservatively with broad spectrum antibiotics in the pediatric intensive care unit. Because of ongoing peritonitis and recurrent fevers, the patient underwent explorative laparotomy on hospital day 3. 10x10 cm splenic rupture and hematoma involving the upper pole and hilum without active hemorrhage were observed and then splenectomy was performed. Dramatic clinical improvement was observed in the patient after splenectomy. The patient was discharged after uneventful period on postoperative day 10.

Conclusion:

The present case is unusual in respect to hemodynamical stability despite grade 5 splenic injury. Although we can’t explain its exact mechanism, a higher proportion of myoepithelial cells within the spleen and more efficient contraction of splenic arterioles in children may be its underlying mechanisms.

Sıradışı Yüksek Evreli Künt Dalak Yaralanması: Hemodinamik Olarak Stabil İzole Evre 5 Dalak Yaralanması olan Çocuk

Ö Cesur, L Duman, G Okay, MA Ertuğrul, MÇ Savaş
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Isparta

Amaç:

Solid organ yaralanmasıyla sonuçlanabilen düşmeler ve motorlu taşıt kazaları, çocuklarda en sık görülen travma nedenleridir. Evre 5 dalak yaralanması çoğunlukla acil splenektomi gerektiren hemodinamik dengesizliğe neden olur. Bu yazıda, evre 5 dalak yaralanması olan hemodinamik olarak stabil bir çocukla ilgili deneyimizi sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu:

Dokuz yaşında erkek hasta 3 metre yükseklikten düştükten sonra karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Glasgow koma skoru 15 idi. Bilgisayarlı tomografide dalakta konstras tutulumu yoktu ve büyük ölçüde hipodens görünümde idi (evre 5 dalak hasarı?), fakat konstrast madde ekstravazasyonu gözlenmedi. 1 ünite eritrosit transfüzyonu sonrası, hemoglobulin seviyeleri 12-13 g/dl seviyelerinde seyretti ve eritrosit transfüzyonuna ihtiyaç olmadı. Bu nedenle, hastaya geniş spektrumlu antibiyotikler başlanarak çocuk yoğun bakım ünitesinde konservatif olarak takip edildi. Hastanedeki 3. gününde devam eden peritonit ve ateşleri nedeniyle eksploratif laparotomi yapıldı. Dalağın üst pol ve hilusunu kapsayan 10x10 cm’lik rüptür ve hematom gözlendi, aktif kanama yoktu, sonrasında splenektomi yapıldı. Splenektomi sonrası hastada dramatik klinik düzelme gözlendi. Hasta postoperatif 10. günde sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.

Sonuç:

Bu vaka evre 5 dalak yaralanması olmasına rağmen hemodinamik olarak stabil olması bakımdan sıradışıdır. Her ne kadar bunun gerçek mekanizmasını açıklayamasak da çocuklarda dalak içindeki miyoepitelyal hücrelerin daha yüksek oranda olması ve dalak arteriollerinin daha etkili kasılması altta yatan mekanizmalar olabilir.

Close