36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 46

An Unusual Problem for Pediatric Surgeons: Acute Appendicitis in Pregnant Children

B Beger, E Düz
Yüzüncü Yıl University. Dursun Odabaş Medical Center. Departman of Pediatric Surgery.

Introduction:

Acute appendicitis is the most common cause of acute abdomen in pregnancy. The increase in the age range of interest of pediatric surgeons and the improper documentation of identity age cause pediatric surgeons to face childhood pregnancy. Anatomical and physiological changes in pregnancy may lead to a change in the clinical presentation that may require surgical intervention. The differential diagnosis of the physiological findings of the pregnancy and the acute abdominal pattern and management of the treatment is an important problem for pediatric surgeons.In this study; pregnant children with acute appendicitis were evaluated in terms of diagnosis and treatment management.

Material and method:

Patients diagnosed and operated for acute appendicitis between 2015-2018 were evaluated retrospectively.

Results:

There were pregnancies in 4 patients who were operated because of acute appendicitis. At the time of admission, two of the cases were in the third trimester and two in the second trimester. The mean age was 17 years. All patients had tenderness in abdominal examinations and ultrasonographic examination of the patients revealed findings consistent with acute appendicitis. Three of them had acute appendicitis and one had perforated appendicitis. The mean postoperative hospital stay was 5.1 days. Postoperative maternal and infant mortality was not observed.

Conclusion:

Diagnosis of Acute appendicitis may be delayed due to physiological changes in pregnancy, which causes morbidity and mortality for mother and fetus.suspection of Acute appendicitis in pregnant children need a rapid, rational and multidisciplinary approach, so maternal and fetal morbidity-mortality can be minimized.

Çocuk Cerrahları İçin Alışılmadık Bir Problem: Gebe Çocuklarda Akut Apandisit

B Beger, E Düz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş:

Akut apandisit gebelikte en sık rastlanan akut batın nedenidir. İlgilenilen yaş aralığının artması, kimlik yaşının küçük yazılması çocuk cerrahlarının çocuk gebelerle karşılaşmasına neden olmaktadır. Gebelikte oluşan anatomik ve fizyolojik değişiklikler, belki de cerrahi girişim gerektirecek klinik tablonun değişmesine yol açacaktır. Bu hastalarda akut batın nedenleri, bu nedenlerin gebeliğin fizyolojik bulguları ile ayırıcı tanısı ve tedavi yönetimi çocuk cerrahları için önemli bir problemdir.

Bu çalışmada; akut apandisit tablosu ile başvuran gebe çocuklar, tanı ve tedavi yönetimi açısından değerlendirildi.

Materyal- Metod: 2015-2018 yılları arasında akut apandisit tanısı ile değerlendirilen ve operasyonu yapılan hastalar tanı, tedavi yönetimi açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Akut apandisit tanısıyla opere edilen 4 hastada gebelik mevcuttu. Başvuru anında olguların ikisi 3. trimester, diğer ikisi ise 2. trimester de idi. Ortalama yaş 17 idi. Tüm hastaların karın muayenelerinde hassasiyet mevcuttu ve hastaların ultrasonografik incelemesinde akut apandisit ile uyumlu olabilecek bulgular saptandı. Bunların üçünde akut apandisit ve birinde ise perfore apandisit saptandı. Hastaların postoperatif hastanede kalış zamanı ortalama 5.1 gün idi. Postoperatif anne ve bebek ölümü gözlenmedi.

Sonuç: Gebelikte meydana gelen fizyolojik değişiklikler nedeniyle akut apandisit tanısı gecikebilmekte ve bu durum anne ve fetüs için morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Akut apandisit şüphesi bulunan gebe çocuklarda hızlı, akılcı ve multidisipliner yaklaşım ile maternal - fetal morbidite ve mortalite en aza indirilebilir.

Close