36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Case Report - 8

Ileal atresia that is presenting with invagination and perforation

G Gerçel*, C Gül*, B Aksu*, ŞK Özel*, S Sevük Özumut**, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Neonatology

Aim: Although intrauterine invagination is accepted as one of the causes of intestinal atresia, the number of cases reported in the literature is very small. In this article, it was aimed to present a case of ileal atresia associated with invagination.

Case report: A one-day-old female baby, with a birth weight of 698 gr, born by normal spontaneous vaginal delivery at 26 weeks of pregnancy from 41-year-old mother in her 6th pregnancy was intubated and taken to newborn intensive care unit. She was extubated on postnatal day 2. On the 3rd day, low volume enteral feeding started and meconium output was seen. Laboratory tests were unremarkable. On the postnatal 10th day, we were consulted with worsening of baby's general condition, paleness in skin color and mild abdominal distension. Free air in the abdomen detected on the X-ray . The patient underwent emergency surgery with a diagnosis of intestinal perforation. There was type 3A ileal atresia in the proximal 20 cm of the ileocolic junction. The distal atretic tip was in the form of invaginated intestine segment. There was perforation at the proximal atretic tip. The invaginated segment was reducted but necrotic. End-to-end anastomosis was performed with resection of both ends. The postoperative period was uneventful. The currently corrected age of the patient is 34 weeks and the weight is 1795 gr with full enteral feeding.

Conclusion: Vascular events such as thromboembolism, volvulus, invagination, internal hernia are thought to be responsible for jejunoieal atresia in inrauterine period . This case, which has problems related to prematurity and is diagnosed later and intrauterine invagination may be the cause of ileal atresia.

İnvajinasyon ve perforasyonla prezente olan ileal atrezi

G Gerçel*, C Gül*, B Aksu*, ŞK Özel*, S Sevük Özumut**, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği

Amaç: İntrauterin invajinasyon, barsak atrezilerinin nedenlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen literatürde bildirilen vaka sayısı oldukça azdır. Bu yazıda invajinasyonla birliktelik gösteren bir ileal atrezi olgusu sunulması amaçlandı.

Olgu sunumu: 41 yaşında annenin 6. gebeliğinden 4. canlı doğanı olarak 26. gebelik haftasında normal spontan vajinal yolla 698 gr doğan kız bebek yenidoğan yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibe alındı. Postnatal 2. günde ekstübe oldu, 3. günde az volümlü enteral beslenmeye başlandı, mekonyum çıkışı oldu. Laboratuar tetkiklerinde özellik yoktu. Postnatal 10. günde genel durum bozukluğu, cilt renginde solukluk ve hafif batın distansiyonu gelişen hastanın çekilen direkt grafisinde batın içi serbest hava saptanması üzerine tarafımıza danışıldı. Hasta intestinal perforasyon tanısı ile acil ameliyata alındı. Ameliyatta ileoçekal bileşkenin 20 cm proksimalinde tip 3A ileal atrezi vardı ve distal atretik uç invajine bir barsak segmenti şeklindeydi. Proksimal atretik poşta ise perforasyon vardı. İnvajine segment redükte edildi ancak nekrotikti. Her iki uca rezeksiyon yapılarak uç-uca anastomoz yapıldı. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz seyretti. Hastanın halen düzeltilmiş yaşı 34 haftalık ve tartısı 1795 gr’ dır; tam enteral beslenmektedir.

Sonuç: Jejunoieal atrezilerde inrauterin dönemde tromboemboli, volvulus, invajinasyon, internal herni gibi vasküler olaylar sorumlu tutulmaktadır. Prematüriteye bağlı sorunlar yaşayan ve bu nedenle tanısı geç konmuş bu olgu da intrauterin invajinasyonun ileal atrezi nedeni olabileceğini desteklemektedir.

Close