36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 34

Follow-up in Neonatal Ovarian Cysts

D Baskın Embleton*, B Zengin**, AA Tuncer*, A Kundak***, E Özkaraca Boyacı*, S Çetinkurşun*
*Afyonkarahisar University of Medical Sciences, Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery
**Afyonkarahisar University of Medical Sciences, Medical Faculty, Department of Radiology
***Afyonkarahisar University of Medical Sciences, Medical Faculty, Department of Neonatology

Aim

Management of neonatal ovarian cysts, especially complex cysts have not been standardized yet. A series of neonatal ovarian cysts were studied retrospectively to evaluate the results and compare them with literature.

Patients and method

Patients admitted to a pediatric surgery outpatients clinic that were coded as developmental ovarian cysts with US evaluation at the newborn period were included in the study. Age, time of follow-up, US findings including cyst size and cyst character, tumor markers, operations, pathology results were studied.

Results

There were 21 newborns. Two patients were excluded because of missing US report. Two had prenatal diagnosis. Others were diagnosed during routine US controls. Cyst sizes were between 4 to 60 mm, and ≥20 mm in 7 patients. Five patients had complex cysts and all were ≥20 mm. Two patients referred for abdominal mass had complex cysts. One had ooferectomy, and the other had salpyngoooferectomy for ovarian torsion. Pathology revealed hemorrhagic necrosis with calcification. Other complex cysts had conservative management. Of the 11 follicular cysts 3 had a single US, size did not change in 3, and cyst size decreased in 5 within 2-23 months. Tumor markers did not increase in any of the patients.

Conclusion

Follicular cysts decrease in size as soon as the maternal hormonal influence stops as seen in our series. Conservative treatment is preferred in follicular cysts. Large and complex cysts may cause ovarian torsion or may be a torsioned ovary. Symptomatic patients with complex ovarian cysts were operated in our series. Ovaries were found to be necrotic and removed. Asymptomatic patients with complex cysts had conservative management. Both ovaries are still present in these patients. Ovarian loss is possible during follow-up. New criteria is needed for choosing the management type for the patients with complex ovarian cysts.

Yenidoğanın Over Kistlerinde İzlem

D Baskın Embleton*, B Zengin**, AA Tuncer*, A Kundak***, E Özkaraca Boyacı*, S Çetinkurşun*
*Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D.
**Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D.
***Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı

Giriş.

Yenidoğanlarda özellikle kompleks olarak tanımlanan over kistlerinin takibi henüz standardize edilmemiştir. Bu nedenle, over kisti nedeniyle izlenmiş olan yenidoğanlardaki süreç geriye dönük olarak incelenmiş ve sonuçlar literatürle karşılaştırılmıştır.

Hastalar ve yöntem

Çocuk cerrahisi polikliniğine başvuran ve yenidoğan döneminde gelişimsel over kisti olarak kodlanarak izlenen ve US değerlendirmesi olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları, takip süreleri, US bulguları, takip süresinde kistlerin boyutsal ve yapısal değişiklikleri, tümör belirteç değerleri, yapılan ameliyatlar ve patoloji sonuçları kaydedildi.

Sonuçlar

Çocuk cerrahisi polikliniğine 2010-2018 yılları arasında başvuran 108 gelişimsel over kisti kodu alan hastanın 21 tanesi yenidoğandı. İki hasta US raporu kaydı olmadığı için çalışma dışı bırakıldı. İki hasta prenatal tanı almıştı. Diğerleri rutin US kontrolleri sırasında tanı aldı. Kist boyları 4-60 mm arasındaydı. Yedi hastada kist boyu ≥20 mm idi. Beş hastada kompleks kist vardı ve hepsi ≥20 mm idi. İki hasta karında kitle nedeniyle yönlendirilmişti, kompleks kistleri mevcuttu, opere edildiler ve over torsiyonu nedeniyle ooferektomi ve salpingoooferektomi yapıldı. Patolojide hemorajik nekroz ve kalsifikasyon saptandı. Diğer kompleks kistler konservatif izlendi. Follikül kisti olan 3 hastada tek US vardı, takip edilen follikül kistli 11 hastanın üçünde kist boyutları değişmeden kaldı, diğerlerinde 2-23 aylık dönemde kist boyutları küçüldü. Tümör belirteçleri yükselen hasta saptanmadı.

Tartışma

Follikül kistlerinin, serimizde olduğu gibi, anneden gelen hormonal uyaranlar ortadan kalkınca küçülmesi beklenir. Bu nedenle konservatif olarak izlenebilirler. Büyük ve komplike kistler ise over torsiyonunu işaret edebilir veya over torsiyonuna yol açabilirler. Serimizde kompleks kisti olan semptomatik hastalar ameliyat edilmişlerdir, overlerin nekrotik olduğu görülmüş ve çıkarılmışlardır. Semptomatik olmayan hastalar ise izlenmişlerdir ve son US değerlendirmelerinde her iki over de görülebilmektedir. Ancak takip sırasında overlerin kaybolma ihtimali vardır. Kompleks kistleri olan hastalara yaklaşımı belirlemekte yeni kriterler gerekmektedir.

Close