36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 113

Pathological evaluation of cholecystectomy materials in children

F Çelik*, A Parlak*, S Sağlam*, HM Ürekli*, N Uğraş**, İ Kırıştıoğlu*, H Doğruyol*
*Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
**Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Bursa

Purpose: Analysis of pathologic data of pediatric patients undergoing cholecystectomy

Materials and Methods: The data of 188 pediatric patients ,who underwent cholecystectomy between 2007-2018 ,were evaluated retrospectively in terms of age, gender, predisposing factors and pathologic findings of gall bladder .

On Pathologic Evaluation; lumen stone presence, sac wall thickness, variations in epithelial cells (eg metoplazia, dysplasia) or presence of cholesterolosis (lipid-laden histiocytes) were considered.

Results : 96 patients were female (51%), 92 were male and their ages ranged from 6 months to 17 years (mean: 11 months). Predisposing factor is present in 47% (n: 90) of all patients; obesity (n: 32), hematologic diseases (n: 35), TPN (n: 14) and hypothyroidism (n: 9).

Bile stones were detected in 96.8% (n: 182) of preop sonography, but no stone was found in 6 cases. Six cases with no stone in US were reported as chronic cholecystitis (n: 4) and chronic calculous cholecystitis (n: 2). In the pathological examination the gall stone was detected in 74.2% (n: 135) of the cases and these patients were reported as acute / chronic calculous cholecystitis.Two of the 47 patients (25.8%) who had no stone on pathologic examination, were reported as normal gall bladder, and the rest were reported as chronic cholecystitis.

Conclusions; About 50% of children undergoing cholecystectomy have a predisposing factor for stone formation. The most common pathological diagnosis in pediatric cholecystectomy is chronic calculous cholecystitis. Pathologic diagnosis of cholesterolosis and mucosal metaplasia is also seen in pediatric cholecystectomies. The frequency of stone prevalence between preop sonography and pathological examination were not found to be consistent

Çocuklarda kolesistektomi materyallerinin patolojik değerlendirilmesi

F Çelik*, A Parlak*, S Sağlam*, HM Ürekli*, N Uğraş**, İ Kırıştıoğlu*, H Doğruyol*
*Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA
**Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Bursa

Amaç:Kolesistektomi yapılan çocuk hastaların patolojik verilerinin analizi

Materyal ve Metod:Kliniğimizde 2007-2018 yılları arasında kolesistektomi yapılmış 188 çocuk hastanın verileri yaş, cinsiyet, predispozan faktörler ve safra kesesi patolojisi açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Patolojik değerlendirmede; Lümende taş varlığı, kese duvar kalınlığı, epitelyum hücrelerinde değişklikler( örn: metplazi,displazi), Kolesterolozis varlığı göz önünde bulunduruldu.

Bulgular:Hastaların 96’sı kız (% 51), 92’si erkek, yaşları ise 6 ay ile 17 yaş arasında ( Ort: 11 ay) bulundu. Tüm hastaların % 47’sinde (n: 90) predispozan faktör mevcut olup bunlar; obezite (n:32), hematolojik hastalıklar (n:35), TPN (n:14) ve hipotiroidi (n:9) idi.

Tüm hastaların % 99’unda (n: 186) patolojik tanı mevcut olup, sadece 2 olgu normal bulunmuştur. Olgular; Kr taşlı kolesistit (n:127), Kr kolesistit (n:52), akalkülöz kolesistit (n:5) ve mukozal metaplazi (n:2) olarak patolojik tanı aldı. Kr kolesistitli olguların % 4’ünde (n:6) kolesterolozis mevcuttu. Safra kesesi duvar kalınlıkları olguların % 75.5’inde 0.3 mm’den az, geri kalanda ise 0.3 mm’den fazlaydı.

Safra kesesi taşı preop ultrasonografide(US) % 96.8 (n: 182) oranında saptanırken 6 olguda taş mevcut değildi. US’de taş saptanmayan 6 olgu kr kolesistit (n: 4) ve kr taşlı kolesistit (n:2) olarak rapor edildi. Patolojik incelemede ise olguların % 74.2’inde (n: 135) taş saptandı ve bu hastalar akut/kronik taşlı kolesistit olarak raporlandı. Patolojik incelemede taş saptanmayan 47 olgunun (% 25.8) ikisi normal safra kesesi olarak, kalanlar ise kr kolesistit olarak rapor edildi.

Sonuç: Kolesistektomi yapılan çoçukların yaklaşık % 50’sinde taş oluşumu açısından predispozan bir faktör mevcuttur. Çocuk kolesistektomilerinde en yaygın patolojik tanı kr taşlı kolesistittir. Kolesterolozis ve mukozal metaplazi patolojik tanısına çocuk kolesistektomilerinde de rastlanılmaktadır. Preop US’deki taş sıklığı ile patolojik incelemede tespit edilen taş sıklığının birbiriyle uyumlu olmadığı görülmüştür.

Close