36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Video Presentation - 5

Laparoscopic over transposition in a children with bone tumor before pelvic radiotherapy

S Sözduyar, K Bahadır, C Özbiçer, U Ateş, F Serttürk, A Yağmurlu
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

There are lots of developments about oncological treatment, therefore survival rates have increased in cancer patients. As survival rates have increased, long-term effects of cancer started to become more prominent. For cancer treatment, one of the most significant late-effects of is the loss of fertility, which is often rated as the most distressing outcome of therapy by cancer survivors. One of the most common causes of infertility due to cancer treatment is radiation therapy on the pelvic region. Temporary ovarian transposition is one of the approaches that is used to avoid the destructive effects of radiotherapy. In this video we present technical details of laparoscopic ovarian transposition.

Case report: A fourteen years old female patient who has bone tumor, was planned radiotherapy on her pelvic region. Due to fertility preservation, laparoscopic ovarian transposition was performed. The procedure was carried out under general anesthesia. 12 mm umbilical port was entered to abdominal cavity for camera. A 5 mm port was entered as working ports undervision in right and another one at left lumber region. All major vasculature structure were identified and preserved. The ovarian vessels were exposed along its whole length. A ligasure was used to dissect the uteroovarian ligaments. The ovarian vessel was carefully mobilized to make sure the blood supply to the structure was not compromised. It was created by dissector the peritoneal tunnel. Both ovaries were passed through peritoneal tunnels toward the abdomen. The ovaries were fixed to abdominal wall by stures. Metallic clips were placed at the around of both ovaries as a marker.

Conclusion: Laparoscopic ovarian transposition is a safe and simple method on experienced hands about laparoscopy. Longer followup is required to assess the ovarian function.

Pelvik radyoterapi öncesi kemik tümörlü kız hastada laparoskopik over transpozisyonu

S Sözduyar, K Bahadır, C Özbiçer, U Ateş, F Serttürk, A Yağmurlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Onkolojik tedavide bir çok gelişme kaydedilmesi sayesinde kanser hastalarında hayatta kalım oranları yükselmektedir. Kanser hastalarında hayatta kalım oranı arttıkça kanserin ve kanser tedavisinin uzun dönem etkileri daha büyük önem kazanmaktadır. Kanser tedavisine bağlı görülen en sık etkilerden birisi fertilite kaybıdır ve bu infertilite sebepleri arasında pelvik bölgeye alınan radyoterapi en yaygın olanlardandır. Overleri radyotarapinin etkilerinden koruma amaçlı yaklaşımlardan biri de geçici over traspozisyonudur. Bu videoda laparoskopik over transpozisyonu yapılan bir olguda ameliyatın teknik detaylarının gösterilmesi amaçladı.

Olgu sunumu: Kemik tümörü nedeni ile takip edilen ondört yaşında kız hastaya pelvik radyoterapi planlandı. Radyoterapi öncesi hastaya overleri korumak amacıyla laparoskopik over transpozisyonu uygulandı. Göbekten 12 mm lik kamera trokarı, sağ ve sol rektus lateralinden birer adet 5 mm lik çalışma trokarı girildi. Overin tüm vasküler yapıları görülerek korundu. Ligasure yardımı ile uteroovarian ligamentler eksize edildi. Overian damarlar kan akımı korunacak şekilde mobilize edildi. Daha sonra her iki over için peritonda tünel oluşturuldu. Her iki over bu tünellerden geçirilerek abdomen içinde yukarı doğru çekilerek yerleştirildi ve karın duvarına tespit edildi. Radyotetapi için işaretlemek amacıyla over çevresine metal klipler yerleştirildi.

Sonuç: Laparoskopik over transpozisyonu deneyimli ellerde güvenli ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Yöntemin over fonksiyonlarına uzun dönem etkisinin belirlenmesi için uzun takip süreli çalışmalar gerekmektedir.

Close