36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Poster - 102

Ischemic priapism due to scorpion sting

H Ulman*, H Çayırlı*, Ö Kılıç*, P Yazıcı Özkaya**, İ Ulman*
*Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ege University Faculty of Medicine, Division of Pediatric Intensive Care Unit

Background:Scorpions are arthropods living in warm and humid climates. Pediatric scorpionism cases are common in Turkey and mostly seen in the Southeastern and Aegean Regions. Victims usually present with cardiovascular complaints, caused by the autonomic effects of the venom. Priapism is another common finding which may require surgical intervention.

Case:8-year old boy, stung by a yellow scorpion (Mesobuthus gibbosus) on his right thumb was admitted to the PICU with hypotension, cold extremities and priapism. He was given antivenom, doxazosin (0,05mg/kg), and dobutamine therapies. The penis was erect, not tender to palpation, and the glans was purple in color. Manual compression and cold application failed to relieve the priapism. Penile Doppler ultrasonography reported thrombosis and diminished blood flow in cavernosal bodies. Ischemic type priapism was suggested. Duration exceeding six hours and not responding to conservative treatment mandated surgical intervention. Under ketamine sedoanalgesia, with a 23G winged infusion needle, unilateral transglanular cavernous body puncture, aspiration and irrigation was performed. 20 mL viscous dark colored blood was aspirated. Although cavernosal bodies were partly refilled after aspiration, significant detumescence was noted. Blood gas analysis from the aspirate resulted as: pH:7.27, pO2:36, pCO2:45, Lactate:4.5 which was in the line with ischemic priapism.

In the follow up, complete detumescence was achieved the day after and reevaluation with penile Doppler ultrasonography reported normal cavernous bodies in the detumescence phase. Two weeks later in the outpatient clinic visit, the patient had no complaints.

Conclusions:Children often have ischemic priapism. Both neurotoxins in the scorpion venom and the alpha-blocker treatment given to treat cardiac effects can cause priapism. Unlike adults, pediatric cases of low-flow priapism usually respond well to conservative treatment or minimally invasive procedures. If conservative treatment does not work, a step-wise protocol should be followed starting with the least invasive method.

Akrep sokmasına bağlı iskemik priapizm olgusu

H Ulman*, H Çayırlı*, Ö Kılıç*, P Yazıcı Özkaya**, İ Ulman*
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Giriş: Akrepler genellikle sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan eklembacaklılardır. Türkiye’de akrep sokması vakaları yaygındır ve en sık Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde görülür. Hastalarda genellikle venomun otonom etkilerinden kaynaklanan ciddi ve çeşitli kardiyovasküler semptom ve bulgular gözlenir. Priapizm çocuk yaş grubunda sıklıkla ortaya çıkan ve cerrahi girişim gerektirebilen başka bir bulgudur.

Olgu: 8 yaşında erkek hasta, sağ el baş parmağından akrep (Mesobuthus gibbosus) sokması sonrası hipotansiyon, periferik soğukluk, priapizm gelişmesi üzerine Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırıldı. Antivenom, doksazosin (0,05 mg/kg/doz) ve dobutamin tedavisi uygulandı. Fizik muayenede penis erekte ve glans mor görünümdeydi, penil ağrı ve hassasiyet yoktu. Manuel kompresyon ve soğuk uygulama priapizmde çözülme sağlamadı. Doppler USG’de kavernoz korpuslarda tromboz görüldü ve akım izlenmedi. Düşük akımlı priapizm saptanan ve konservatif tedaviye rağmen şikayetleri 6 saatten uzun süredir olan olguya ketamin ile sedoanaljezi altında 23G kelebek iğne ile, tek taraflı transglanular kavernoz korpus ponksiyonu ile aspirasyon ve irrigasyon uygulandı. 20 cc koyu renkli kan boşaltıldı. Tekrar dolum gözlendi ancak belirgin çözülme görüldü.
 Penil kan gazı analizinde iskemik priapizm için sınırda değerler (pH:7,27, pCO2: 45, pO2:36, Laktat:4,6) saptandı.

İzleminde priapizmin tamamen gerilediği görülen olgunun kontrol penil Doppler tetkikinde detümesans fazında kavernöz sinüzoidler izlendi. İki hafta sonra poliklinik kontrolünde hastanın fizik muayenesi normaldi ve şikayeti yoktu.

Sonuç: Çocuklarda sıklıkla iskemik priapizm görülmektedir. Akrep venomu içindeki nörotoksinler de, kardiak etkileri tedavi etmek amacıyla verilen alfa-bloker tedavi de priapizme neden olabilmektedir. Yetişkinlerin aksine, düşük akımlı priapizm görülen çocuklar genellikle konservatif tedaviye ya da minimal invaziv girişimlere iyi yanıt verir. Tedavide konservatif tedaviden fayda sağlanamazsa, en az invaziv yöntemden başlanarak kademeli bir protokol izlenmelidir.

Close