36th Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association and 3rd Annual Congress of IPEG-MEC

View Abstract

Oral Presentation - 55

The effect of beta-catenin expression on the outcome of hepatoblastoma cases

Ü Çeltik*, Z Dökümcü*, E Divarcı*, D Nart**, FY Barbet**, MO Ergün*
*Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ege University Faculty of Medicine, Department of Pathology

Aim:Wnt/Beta-catenin pathway plays a key role in liver development and regeneration.An abnormal activation in this pathway leads to the development of hepatoblastoma.We aimed to evaluate the prognostic role of beta-catenin expression in the hepatoblastoma patients.

Method:Hospital records of hepatoblastoma patients who had undergone operation between May 2004-March 2018 were retrospectively reviewed.Demographics,PRETEXT classifications,risk groups,adjuvant-neoadjuvant chemotherapy regimens,chemotherapy responses,recurrence and survival rates were evaluated.The cases were grouped according to the cytoplasmic(Group C) or nuclear/ membranous(Group N/M) expression of the beta-catenin protein.Fisher-Exact Test was used for comparison.p value <0.05 was considered significant.

Results:Thirty-six patients were referred to our clinic during the study period.Fourteen patients were excluded due to insufficient hospital records in 4,negative beta catenin expressions in 4, unclear localization of the beta-catenin expression in 4 and loss of patients related to chemotherapy toxicicity in two.Group C included 11 patients with cytoplasmic beta-catenin expression and Group N/M included 11 patients with nuclear/membranous beta-catenin expression.PRETEXT stages,risk groups,chemotherapy responses,surgical characteristics,recurrence and survival rates are summarized in the table.

Beta-catenin

Group C(n)

Group N/M(n)

p

Median age(months)

18

16

>0.05

PRETEXT

>0.05

1-2

4

4

3-4

7

7

Risk group

>0.05

Standard

1

3

High

10

8

CT response

0.0294

No neoadjuvant CT

2

3

≥%50

4

8

<%50

5

0

Transplantation

4

1

>0.05

Recurrence

1

2

>0.05

Survival

3years

6

9

>0.05

5years

5

4

>0.05

Conclusion:Chemotherapy response is statistically significantly lower in hepatoblastoma patients with cytoplasmic beta-catenin positivity.Although the need for transplantation and extended surgical resection seemed higher in these patients, there was no significant difference between the groups.Further studies with higher patient number and longer follow-up are needed to support our results.

Beta-katenin ekspresyonun hepatoblastom hastalarının tedavi sonuçlarına etkisi

Ü Çeltik*, Z Dökümcü*, E Divarcı*, D Nart**, FY Barbet**, MO Ergün*
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Amaç:Wnt/Beta-katenin sinyal iletim yolu, karaciğer gelişimi ve rejenerasyonunda görevli bir yolaktır. Bu yolakta meydana gelen anormal bir aktivasyonun hepatoblastom gelişimine neden olduğu bilinmektedir.Bu çalışmada, beta-katenin proteininin hücre içi ekspresyon özelliklerine göre hepatoblastom hastalarının prognozunu belirlemedeki yerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:Mayıs 2004-Mart 2018 yılları arasında kliniğimizde hepatoblastom nedeni ile opere edilen olguların demografik özellikleri,PRETEXT evreleri,risk sınıflamaları,histopatolojik özellikleri,adjuvan-neoadjuvan kemoterapi(KT) protokolleri,KT yanıtları, nüks ve sağ kalım oranları geriye dönük olarak değerlendirildi. Olgular beta-katenin proteininin sitoplazmik(Grup S), ya da nükleer/membranöz(Grup N/M) ekspresyonuna göre iki gruba ayrıldı.Bulgular gruplar arasında karşılaştırmalı olarak Fisher-Exact testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. p değeri <0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular:Çalışma süresi içerisinde kliniğimize refere edilen 36 hastanın; dosya kayıtlarına ulaşılamayan(n:4), beta-katenin negatif(n:4), beta katenin ekspresyonu lokalize edilmemiş(n:4) ve neoadjuvan KT sırasında toksisite nedeni ile cerrahi öncesi kaybedilmiş(n:2) olgular çalışma dışı bırakıldı.Onbir hastada sitoplazmik, 11’inde nükleer/membranöz beta-katenin pozitifliği saptanan 22 olgu(E/K:13/9) değerlendirmeye dahil edildi.Grupların PRETEXT evreleri, risk grupları, KT yanıtları, cerrahi özellikleri, nüks ve sağkalım oranlarını tabloda özetlenmiştir.

Beta-katenin

Grup S(n)

Grup N/M(n)

p

Ortanca yaş(ay)

18

16

>0.05

PRETEXT

>0.05

1-2

4

4

3-4

7

7

Risk grubu

>0.05

Standart

1

3

Yüksek

10

8

KT yanıtı

0.0294

Neoadjuvan KT yok

2

3

≥%50

4

8

<%50

5

0

Transplantasyon

4

1

>0.05

Nüks

1

2

>0.05

Sağkalım

3yıllık

6

9

>0.05

5yıllık

5

4

>0.05

Sonuç:Hasta sayısı kısıtlı olsa da, sitoplazmik beta-katenin pozitifliği saptanan hepatoblastom hastalarında kemoterapiye yanıt istatistiksel olarak anlamlı düşüktür.Bu hastalarda transplantasyon ve genişletilmiş cerrahi rezeksiyon gereksinimi daha yüksek görünmekle birlikte iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır.Sonuçlarımızın daha fazla hasta sayısı ve uzun izlem süresi ile desteklenmesine ihtiyaç vardır.

Close